Persbericht

Synode van Dalfsen 2024

Op zaterdag 16 maart 2024 hebben de synodeafgevaardigden van DGK en GKN in besloten zitting overlegd over de wijze waarop de vereniging van beide kerkverbanden het beste kan worden georganiseerd. In een gemoedelijke en broederlijke sfeer is besproken wat voor deze vereniging vastgelegd en overeengekomen zou moeten worden, en zijn opdrachten en instructies voor de diverse gezamenlijke deputaatschappen opgesteld. Deze voorstellen zijn na enkele wijzigingen in grote eensgezindheid overgenomen en nadien door beide synoden unaniem aangenomen.

Hiermee kunnen de voorbereidingen voor een gezamenlijke buitengewone synode, die tot taak krijgt de vereniging tot stand te brengen, van start gaan! De gezamenlijke deputaten en de moderamina kunnen hiervoor nu conceptbesluiten gaan voorbereiden. Er wordt naar gestreefd om de gezamenlijke buitengewone synode te laten plaatsvinden op DV 5 oktober 2024.

De vergadering heeft met blijde verwondering mogen vaststellen dat het de Heere is Die eenheid heeft willen geven. Hem komt alle eer en dank toe dat we zover mochten komen. Looft de HEER met grote vreugde! Onze bede is dat nu ook in de komende maanden onder de zegen van Heere eensgezind verder gewerkt mag worden aan de vereniging van beide kerkverbanden. Opdat dit werk tot Gods eer mag zijn en tot zegen en opbouw van de kerken.

20-03-2024

De Generale Synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland (hersteld) (DGK) heeft in haar vergadering op zaterdag 20 januari 2024 te Dalfsen, in lijn met het besluit van GS Lutten 2022 en volgend op het besluit van de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN) op 1 december 2023, besloten de Gereformeerde Kerken Nederland te erkennen als ware kerken van Christus die staan en bouwen op het fundament van apostelen en profeten. Dit houdt in het erkennen van de ambten en ambtsdragers, het openstellen van de kansels voor elkaars predikanten en het aanvaarden van elkaars attestaties.
Verder is besloten om zo spoedig mogelijk een gezamenlijke synodevergadering van DGK en GKN te beleggen, die tot taak heeft om vereniging van beide kerkverbanden vorm te geven. Dit om de kerkelijke eenheid die er nu is zichtbaar te maken voor elkaar en voor de buitenwereld.

Zie hele persbericht

20-01-2024