ibliotheek van De Gereformeerde Kerken in Nederland

Boekenbestand


Nummer Titel (en ondertiteling) Schrijver(s) Serie Deel Categorie
1 Het herstel van Israël volgens het oude testament Aalders G. Ch. ESCH
2 Ons algemeen christelijk geloof Sietsma K. CONF
3 Wet Tragedie Evangelie Een andere benadering van het boek Job Aalders W. HRO
4 Het Hooglied Aalders G. Ch. HRO
5 De crisis in de gereformeerde Kerken Arntzen M.J. KGNH
6 Het evangelie van Lukas aan de gemeente toegelicht Andel J. van HRN
7 De goddelijke openbaring in de eerste drie hoofdstukken van Genesis Aalders G. Ch. HS
8 Johannes' evangelie aan de gemeente toegelicht Andel J. van HRN
9 Paulus' brief aan de Romeinen met de gemeente gelezen Andel J. van HRN
10 Paulus' beide brieven aan Timotheüs toegelicht Andel J. van HRN
11 Paulus' brief aan de Colossensen aan de gemeente verklaard Andel J. van HRN
12 Paulus' tweede brief aan de Corinthiërs Andel J. van HRN
13 Paulus brief aan de Efeziërs voor de gemeente bewerkt Andel J. van HRN
14 Uit de heilsfontein Andel J. van POIM
15 De Handelingen der Apostelen Andel J. van HRN
16 De Kleine Profeten Andel J. van HRO
17 The Apocryphal New Testament (apocryphal Gospels, Acts, Epistles & Apocaloyps) James Montague Rhodes APOC
18 Davidisch of Salomonisch Anema Seerp HRO
19 Die Psalmen im Gottesdienst des Alten Bundes Arens A. Triërer Theologische Studie 11 HRO
20 Van Adam tot Abraham, Mozaïsche Wet, De morgenstond in Jezus leven, Jezus leer, Jezus laatste vaarwel e.a. Andel J. van HRON
21 De profetieën van Hosea-Joël Calvijn Johannes COMM
22 De bevooroordeeldheid der exegese (rede) Grosheide F. W. EX
23 Vom christlichen Leben nach Calvin Kolfhaus D. W. Beiträge zur Geschichte und Lehre der Reformierten 7 ETH
24 Der psalter auf der kanzel Calvins bisher unbekannte psalmenpredigten Mülhaupt E. PREK
25 Bijbelse knooppunten (diverse belangrijke onderwerpen uit oude en nieuwe testament) Beek M.A. en Jong J.M. de HRON
26 Eerste- en tweedehands gezag. Bijdrage tot de kennis der jongste kerkelijke procedure Schilder K. & Deddens P. KRG
27 Leerlingen van de armen (proefschrift) Wit J.H. de HNIE
28 Das Buch der Bücher (gedanken über Lektüre und Studium der Heiligen Schrift) Hildebrand Hüpfl P. EXON
29 Psalmen en gezangen voor de eredienst der Ned. Herv. Kerk Riemens J. jr. e.a. (red) LIT
30 Hermeneutiek van het Oude testament Bleeker L.H.K. Theologia, een bibliotheek van leerboeken 3 HERM
31 Schrift en Kerkorde Bronkhorst A.J. KO
32 Handboekje Gereformeerde Evangelisatie EVAN
33 Open die deur! Groenewoud H.G. CONF
34 Geestelijke weerbaarheid Graafstal C.M. SOC
35 Betwist Schriftgezag Een bundel opstellen over de autoriteit van de bijbel Trimp C. HS
36 Exegese und Hermeneutik, Eine vergleichende Darstellung der Theologie Rudolf Bultmanns, Herbert Brauns und Gerhard Ebelings Lorenzmeier T. HERM
37 Geschichte der Historisch-Kritischen Erforschung des Alten Testaments von der Reformation bis zur Gegenwart Kraus Hans-Joachim HERM
38 Schrift en Uitleg Studies van oud-leerlingen, collega's & vrienden aangeboden aan Prof. Dr. W.H. Gispen Attema D.S. e.a. EXON
39 Onderscheiden Een studie naar de achtergrond, motief en methode van de theologie van Gerhard Ebeling (proefschrift) Zwanepol K. HERM
40 De literarische vorm der Evangeliën Bouma C. CANN
41 Institutes of the Christian Religion edition 1536 Calvijn Johannes DOGM
42 In twee wereldddeelen. Het leven van Albertus Christiaan van Raalte Wormser J.A. Een schat in aarden vaten deel 1 BIO
43 Door kwaad gerucht en goed gerucht. Het leven van Hendrik Peter Scholte Wormser J.A. Een schat in aarden vaten deel 2 BIO
44 Werken zoolang het dag is Het leven van Hendrik de Cock Wormser J.A. Een schat in aarden vaten deel 3 BIO
45 Karakter en genade Het leven van Simon van Velzen Wormser J.A. Een schat in aarden vaten deel 4 BIO
46 Ernst en vrede Het leven van George Frans Gezelle Meerburg Rullmann J.C. Een schat in aarden vaten deel 5 BIO
47 Evangelisatie wat verstaan we er onder? Bouw W.J. e.a. EVAN
48 Werken voor God - bij de duivel op de stoep McClung F. EVAN
49 Evangelisatie in de tachtiger jaren Bouw W.J. Echo EVAN
50 Op het tweede plan (evangelisten in de tweede helft van de negentiende eeuw) Mink G.J. EVAN
51 Geloven in de stad Geloofsverantwoording in stedelijk perspectief Grijp Klaus van der POIM
52 Tact en contact. De moderne mens en het Evangelie Overduin J. EVAN
53 Evangelisatie wie - wat - waar - hoe Op verzoek van de Evangelische Alliantie Rivière L. La EVAN
54 In de kring Hartvelt G.P. en Kuitert H.M. DOGM
55 Want zij ontstaken het licht Keller W. GESC
56 Handboek der Geschiedenis van het Vaderland I Groen van Prinsterer G. GESC
57 Handboek der Geschiedenis van het Vaderland II Groen van Prinsterer G. GESC
58 Verzamelde Geschriften deel 1 Cock Hendrik de KGNN
59 Verzamelde Geschriften deel 2 Cock Hendrik de KGNN
61 Calvijn over Genesis 1-3 Calvijn Johannes COMO
62 Afscheiding en Doleantie in de Stad Groningen Uit de geschiedenis der Gereformeerde Kerken 1834-1900 Wesseling J. Uit de Geschiedenis der gereformeerde Kerken 1834-1900 KGL
63 Geschiedenis van Afscheiding en Doleantie van hervormd standpunt bezien Wilde W.J. de KGNN
64 Johannes Calvins Auslegung des Römerbriefes und der beiden Korintherbriefe Weber O. Johannes Calvins Auslegung der Heilige Schrift 16 COMM
65 De uitverkiezing - richtlijnen voor de behandeling van de leer der uitverkiezing Hooff P.G. van den e.a. DOGM
66 Wij vieren feest Kryuswijk M. Wereld & Evangelie ETH
67 De evangelisatie Brillenburg Wurth G. Evangelie & Wereld EVAN
68 De enige weg (7de dag adventisten) White Ellen G. KERK
69 Samen luisteren - Handreiking voor Catechese en Bijbelstudie Veld T van t Geloven en belijden 4 CAT
70 De literaire revolutie in China Jonker B Oosters genootschap in Nederland 1 OV
71 De spreuk om de kisten te kennen (Dodenboek 193) Heerma van Vos M. Oosters genootschap in Nederland 3 OUDH
72 Godsdienstgesprekken tussen Christenen en Moslims in de vroege Islam Brugman J. Oosters genootschap in Nederland 2 KGO
73 De ontcijfering van Deir- Alla-teksten Hoftijzer J. Oosters genootschap in Nederland 5 OUDH
74 Cursus voor belijdenis-catechisanten in vragen en antwoorden Leest C. van der CAT
75 Leven in een systeemtijdperk Blaauwendraad J. ZICHT-katernen SOC
76 Vierhonderd jaar Heidelbergse Catechismus - de HC herdacht in een landelijke samenkomst op 19 januari 1963 te Amersfoort Arnold J.J. e.a. HC
77 Psychologie en catechese Hoekstra T. CAT
78 Gelijkenissen des Heeren I Baarslag D.J. HRN
79 Gelijkenissen des Heeren II Baarslag D.J. HRN
80 De geschiedenis der Godsopenbaring I. Het Oude Testament Bakker F. L. HR
81 Geschiedenis der Godsopenbaring II. Het Nieuwe Terstament Bavinck J.H. Evangelie & Wereld HR
82 Bijbelse en religieuze psychologie Bavinck H. PSYC
83 In 't verleden ligt het heden Leerling K. Schilder KGNH
84 De kerk van Korinthe en wij De actualiteit van Paulus eerste brief aan de Korinthiërs (1 Kor. 8-11 : 1) Batelaan L. HRN
85 Wat onder u gesproken is Bakker F. PREK
86 Stoten op de ramshoorn. Practische Schriftoverdenkingen Baas N. POIM
87 Esther... vandaag Baas N. HRO
88 De betrouwbaarheid van de evangelieverkondiging Baarda Tj. Cahier uit de gemeente 2 HS
89 Maar gij zijt geheiligd. Bijbelstudies over 1 en 2 Corinthiërs Baart C.G., e.a. bijbelstudies HRN
90 De boeken Daniël en de twaalf kleine Profeten Weg A. van de VERK
91 Een huis in Jeruzalem Joodse dissidenten zien na tien jaar terug op hun acties en hun exodus uit Rusland Heizenberg Niek GESC
92 De hemel op aarde meedromen met Jesaja Bouma Hans POIM
93 De Brief aan de Colossenzen. Christen zijn uit één stuk Berg M.R. van den Zicht op de Bijbel 1 COMN
94 Lecture Materialiste de l'évangile de Marc Belo F. VERK
95 Deuteronomium Beem J.H.H. van De Bijbel en zijn boodschap COMO
96 Om te vieren ... Stam C. HRON
97 Het Boek Daniël Een godsdienstige waardering op grond van zijn oorspronkelijke bedoeling Beek M.A. Uit de Wijngaard des Heren 5 HRO
98 Kurze Erklärung des Römerbriefes Barth K. Siebenstern Taschenbuch 94 COMN
99 Erklärung des Philipperbriefes Barth K. COMN
100 Die auferstehung der toten Eine academische Vorlesung über 1 Kor. 15 Barth K. CHRM
101 Der Römerbrief Barth K. COMN
102 Het evangelie van Markus Berkelbach Sprenkel S.F.H.J. van der HRN
103 Dooperkenning tussen Ned. Herv. Kerk en R.K. kerk in Nederland Bisschoppen van Nederland CONF
104 De Gemeenschap der Heiligen. Kerk en gezag bij Presbyteriaanse en Separatistische Engelse Puriteinen 1570 - 1593 Paas S. KGRE
105 Van Bethanië naar Golgotha, Overdenkingen over het lijden en sterven onzes Heeren Jezus Christus Biesterveld P. POIM
106 Van Golgotha naar Jeruzalem Paschen - Hemelvaart - Pinksteren Biesterveld P. en Wielenga B. POIM
107 De Brief van Paulus aan de Colossensen Biesterveld P. COMn
108 Paulus apostel der vrijheid Beus C.H. de CANN
109 Johannes getuigenis van het Woord Beus C.H. de CANN
110 Komst en toekomst van het Koninkrijk Beus C.H. de CHRM
111 Gnomon Novi Testamenti Bengel J.A. COMN
112 Het licht der wereld het evangelie van Johannes Berkouwer G.C. HRN
113 Ethisch of gereformeerd? Eene studie Honig A.G. DOGM
114 Antwoord op het herderlijk schrijven van dep. GS van de Herv. Kerk inzake de RK Kerk Pol W.H. van de e.a. KRK
115 Het verbond Gods. Verbondsbeschouwing in verband met de toekomst. Verwoerd H.J. VERB
116 Het begrip gerechtigheid in het Oude Testament (proefschrift) Bouwman H. DOGM
117 De profeet Jeremia Boertien M. HRO
118 De tweede brief van Paulus aan Timotheüs, de brief van Paulus aan Titus Boer C. den COMM
119 Op verkenning in het Nieuwe Testament Boer C. den HRN
120 De Brief van Paulus aan de Romeinen(Hoofdst. 1-8), deel 1 Boer C. den 1 VERK
121 De Brief van Paulus aan de Romeinen (Hoofdst. 9-16), dl. 2 Boer C. den 2 VERK
122 Aantekeningen bij het Nieuwe Testament Deel 1 Boer C. den Aantekeningen bij het Nieuwe Testament 1 CANN
123 Geen koning in die dagen, over het boek Richteren als profetische geschiedschrijving Blok Hanna e.a. HRO
124 Tussen jou en nee Triemstra Wicher OV
125 De bergrede Binnendijk Henk VERK
126 A commentary on the Book of Leviticus Bonar A.A. COMO
127 Leerredenen over het Leven van David Bonnet P. Leerredenen Deel 5 PREK
129 Uit het leven der Profeten. Deel II Gispen W.H. HRO
130 De Heilige Schrift. Het Woord van God. Cramer J.A. HS
131 De Wijsheid van den Prediker Born E.Th. van den VERK
132 Studien zum Sodergut des Lukas Bornhäuser K. HRN
133 Uit de Wijngaard des Heren Brakel J. E. van HRN
134 Het proces tegen Jezus van Nazareth Brandon S. G. F. CHRM
135 De bergrede Brouwer A.M. CANN
136 Lot of / en God De vraag naar Gods bemoeienis Franken-Duparc E.A. ETH
137 Het Koninkrijk Gods in gelijkenissen Brouwer C HRN
138 De Ark Brouwer C HRO
139 Zo rijk als Job Bijl C. VERK
140 Job Buskes J.J. jr. VERK
141 De laatste strijd De Openbaring van Johanns Buskes J.J. jr. HRN
142 Het gebed Toelichting op de Zondag XLV - LII van de Heidelbergse Catechisus Berkelbach Sprenkel S.F.H.J. van der CAT
143 De realisering der verzoening in het menselijk bestaan Budiman Rudy DOGM
144 Het geloof der profeten Buber Martin HRO
145 Ezechiël I Teil Kap. 1 - 24 Brunner Robert Prophezei Schweizerisches Bibelwerk für die Gemeinde Deel 1 COMO
146 Ezechiël I. Teil Kap. 25- 48 Brunner Robert Prophezei Schweizerisches Bibelwerk für die Gemeinde Deel 2 COMO
147 Het huwelijk gewogen 1 Korinthe 7 Bruggen J. van ETH
148 Na Veertien Jaren De datering van het in Galaten 2 genoemde overleg te Jeruzalem Bruggen J. van HRN
149 De vreze des Heren, een oorsprongswoord in de systematische theologie Vreekamp H. DOGM
150 Dienst des Woords Sikkel J.C. HOM
151 gereformeerde prediking Hoekstra T. HOM
152 Die antwort des glaubens Ott H. DOGM
153 Handelingen van de Synode der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland, Assen 14-30 augustus 1888 Moderamen Synode ACTA
154 Handelingen van de Synode der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland, (voortzetting der Synode te Assen), Kampen 15-18 januari 1889 Moderamen Synode ACTA
155 Towards a biblical theo-logical method Structural analysis & a further erlaboration of dr. G. C. Berkhouwers Hermeneutic-Dogmatic method Moor J.C. de HERM
156 Akt und Sein. Transzendentalphilosofie und Ontologie in der systematischen Theologie Bonhoeffer D. Beiträge zur Forderung christlicher Theologie 34-2 DOGM
157 Faith and Fratricide The theological roots of anti-semitism Ruether Rosemary Radford JOD
158 Until Justice and Peace embrace Kuypervoordrachten VU 1981 Wolterstorff N. ETHG
159 POWER, Focus for a Biblical Theology Weber Hans-Ruedi HR
160 The Politics of Sin practical theological issues in lesbian feminist perspective (Proefschrift) Morrison M. S. ETH
161 Verslag van de Synode der Christelijk Afgescheidene Gereformeerde Kerk in Nederland, Amsterdam 14-18 juli 1849 Moderamen Synode ACTA
162 De Naam Ernst H.C.A. HRON
163 Theologie of filosofie? Een antwoord op de Kritische aantekeningen bij de wijsbegeerte der wetsidee van dr. J. Douma Troost A. FILR
164 Christ, Faith, History Sykes S.W. Clayton J.P. (editors) Cambridge Studies in Theology CHRM
165 Nietzsche en de kromme lijn De geschiedbeschouwing van de vroomste van allen die niet in God geloven Veldhuizen P. FIL
166 Systematic theology Deel I Tillich Paul Deel I DOGM
167 Systematic theology Deel II Tillich Paul Deel II DOGM
168 De kerk der hervorming in de gouden eeuw. Evenhuis R.B. Ook dit was Amsterdam Deel 1 KGL
169 De kerk der hervorming in de gouden eeuw. Evenhuis R.B. Ook dat was Amsterdam Deel 2 KGL
170 De kerk der hervorming in de gouden eeuw. Evenhuis R.B. Ook dat was Amsterdam Deel 3 KGL
171 De kerk der hervorming in de achttiende eeuw: de grote crisis. Evenhuis R.B. Ook dit was Amsterdam Deel 4 KGNO
172 De kerk der hervorming in de negentiende eeuw: de strijd voor kerkherstel. Evenhuis R.B. Ook dit was Amsterdam Deel 5 KGNE
173 De brief van Paulus aan de Galatiërs Cramer J. COMN
174 Auslegung der Heiligen Schrift Die Psalmen 1 Hälfte Müller K. Johannes Calvins Auslegung der Heiligen Schrift Deel 1 COMM
175 Auslegung der Heiligen Schrift Die Psalmen 2 Hälfte Calvijn Johannes Johannes Calvins Auslegung der Heiligen Schrift Deel 2 COMM
176 Uitlegging op de zendbrieven van Paulus aan de Romeinen Deel I Calvijn Johannes Uitlegging op de zendbrieven Deel 1 COMN
177 Auslegung des Propheten Jesaja 2 hälfte Calvijn Johannes Johannes Calvins Auslegung der Heiligen Schrift Deel 7 COMM
178 Auslegung des Propheten Jesaja 1 hälfte Calvijn Johannes Johannes Calvins Auslegung der Heiligen Schrift Deel 6 COMM
179 Auslegung des Propheten Jeremia Calvijn Johannes Johannes Calvins Auslegung der Heiligen Schrift Deel 8 COMM
180 Auslegung des Propheten Ezechiel und Daniel Calvijn Johannes Johannes Calvins Auslegung der Heiligen Schrift Deel 9 COMM
181 Kruisgezinden en separatisten Does J.C. van der KGNN
182 Korte nabetrachting over de Afscheiding van 1834 Miskotte K.H. KGNN
183 De kerk en het joodse volk (4) , Concilieverklaring over de joden, tekst en commentaar Augustinus kardinaal Bea Vaticanum 2 JOD
184 De Reformatie te Kampen Pol F. van der KGL
185 Handelingen van de Synode der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland, Dordrecht 19-30 augustus 1879 Moderamen Synode ACTA
186 Bewaard bij het Woord Goedhart J. M. KGNH
187 Herman Venema Een Nederlandse theoloog in de tijd der Verlichting Bruïne J.C. de BIO
188 Martelaren van de oude kerk, bewaarde documenten van de christenvervolging tot ca. 300 na Christus Bremmer J. N. & Boeft J. den Na de Schriften, na-bijbelse joodse en christ. geschriften Deel 4 KGO
189 De boom en zijn vruchten; bergrede en bergredechristendom bij Reformatoren, Anabaptisten en Spiritualisten in de zestiende eeuw Bouterse J. EXN
190 Het Calvinisme in de spiegel van de zuidnederlandse lieratuur der Contra-Reformatie Buitendijk W.J.C. KGRE
191 Hofpredikers van Prins Willem van Oranje, Jean Taffin en Pierre Loyseleurs de Villiers Boer C. Kerkhistorische Studiën Ned. Archief voor kerkgeschiedenis Deel 5 KGRE
192 Du Plessis Mornay De werkzaamheid van Du Plessis Mornay in dienst van Hendrik van Navarre, in de jaren 1576 tot 1582 Itjeshorst J. GESC
193 Innerlijke vrijheid ook voor u Narramore B., Counts B. PSYP
194 Eeuwige beloning. Geef wat je niet kunt houden om te krijgen wat je niet kunt verliezen Alcorn Randy ETH
195 Sören Kierkegaard und Karl Barth Gemmer Anders, Messer August FIL
196 De Bijbel maakt school. Een Amsterdamse weg in de exegese Deurlo Karel & Zuurmond Rochus (red) HERM
197 Het begon in Jeruzalem Joodse achtergronden in de boeken van Lucas Dijk J. HRN
198 Begrijpt u wat u leest? Een hedendaagse uitleg van de Openbaring van Johannes Duvekot W.S. VERK
199 Er is een land waar vrouwen willen wonen - teksten 1967-1981 Smit Joke SOC
200 De vurige oven Wormser J.A. KGNN
201 Bilderdijk in zijn nationale beteekenis Kuyper A. BIO
202 Kirche im Osten Studien zur osteuropäischen Kirchengeschichte und Kirchenkunde Hauptmann P. KGL
203 Het liep uit op Trente Deddens K. LIT
204 Geschiedenis ener martelaarskerk Het Protestantisme in Fankrijk tot aan de Revolutie Chambon J. KGNO
205 Geschiedenis van het Concilie van Trente Deel I Patoir L. Deel I KGRE
206 Geschiedenis van het Concilie van Trente Deel II Patoir L. Deel II KGRE
207 Eusebius Kirchengeschichte Schwartz Eduard KGO
208 Jeremia de profeet Douma J. HRO
209 De Koningen van Juda Douma J. HRO
210 Handboek voor gereformeerd Zondagsschoolonderwijs Deel I Het Oude Testament Douma J., Tazelaar J.P. Deel 1 CAT
211 Handboek voor gereformeerd Zondagsschoolonderwijs Deel II Nieuwe Testament Douma J., Tazelaar J.P. Deel 2 CAT
212 Het reislied van Sions pelgrims Dorp S. van LIT
213 De komst van den vredevorst Does J.C. van der HRN
214 Kain & Abel Deurloo K.A. Carillon-Paperback-Reeks Deel 13 EXO
215 Ontmoeting tussen joden en christenen Melkman, J., Schegget, G.H. ter, Ramselaar, A.C., Levisson, R.A. e.a. JOD
216 Job-Hooglied Darby J.N. Synopsis van de boeken van de bijbel Deel 3 HRO
217 Mattheüs-Lukas Darby J.N. Synopsis van de boeken van de bijbel Deel 5 HRN
218 Gezamenlijke Geschriften Deel I Dijk Is. van Gezamenlijke Geschriften Deel 1 GW
219 Gezamenlijke Geschriften Deel II Dijk Is. van Gezamenlijke Geschriften Deel 2 GW
220 Gezamenlijke Geschriften Deel III Dijk Is. van Gezamenlijke Geschriften Deel 3 GW
221 Gezamenlijke Geschriften Deel IV Dijk Is. van Gezamenlijke Geschriften Deel 4 GW
222 Gezamenlijke Geschriften Deel V Dijk Is. van Gezamenlijke Geschriften Deel 5 GW
223 Gezamenlijke Geschriften Deel VI In memoriam Dijk Is. van Gezamenlijke Geschriften Deel 6 GW
224 De Brieven van den Apostel Paulus aan de Gemeente te Thessalonica Lindeboom L. COMN
225 Dokter Lukas Lindeboom G.A. Carillon reeks 48 HRN
226 Der Epheserbrief Leutbecher E. HRN
227 Der Galatenbrief Leutbecher E. HRN
228 Aantekeningen bij de Hebreeënbrief Lentink W.J. HRN
229 Reflections on the psalms Lewis C.S. Fontana Series HRO
230 Het gebed des Heeren Leeuw G. van der ETH
231 Adam's vlucht Leeuw G. van der POIM
232 Met Paulus en Johannes op Reis Land Sipke van der BGEO
233 Het Evangelie van Jesus Christus Lagrange M.J. HRN
234 De inlijving door het bloed (Exodus 4:24-26) Leeuwen J. van COMO
235 Wegwijzers naar de toekomst Küng Hans STRM
236 Anders gezegd. Een verzameling Theologische Opstellen voor welwillende lezers Kuitert H. M. DOGM
237 Wat heet geloven? structuur en herkomst van de christelijke geloofsuitspraken Kuitert H. M. DOGM
238 Solidair en solide in gesprek met H.W. de Knijff Dekker E. HRON
239 The Old Testament and the Literary Critic Robertson D. Old Testament Series HERM
240 Pelgrimszangen van Jansje Zondag Kievit I. POIM
241 De Christusverwachting in het Oude Testament Edelkoort A.H. CHRM
242 Stil tot God De Psalmen voor heden Edelkoort A.H. OV
243 Nahum Habakuk Zefanja Drie Profeten voor onzen tijd Edelkoort A.H. HRO
244 Micha, de profeet vol recht en heldenmoed Edelkoort A.H. Bibliotheek van boeken bij de Bijbel HRO
245 Job en het Probleem van het Lijden Edelkoort A.H. HRO
246 De Openbaring van Johannes Edelkoort A.H. HRN
247 De activiteit der ziel. En wat er volgt voor de practijk van het onderwijs Kooij T. van der PED
248 De dienst van de mondige kerk Een confrontatie met het Appèl van de mondige wereld Trimp C. POIM
249 De Ned. Christen-Studenten Vereniging (1896-1985) Berg A.J. van den NASL
250 ik heb niemand... , de pijn en de uitdaging van het alleen zijn Klamer A. Pastorale Handreiking POIM
251 De navolging van Christus, door Thomas à Kempis, verkort en bewerkt Land Sipke van der ETH
252 In Gods waagschaal Munk Kaj POIM
253 Einleitung in das Alte Testament Eissfeldt O. Neue Theologische Grundrisse HRO
254 Luther zijn weg en werk Kooiman W.J. KGRE
255 Om de bediening van de Geest Bijdragen over het ambt, de prediking en het pastoraat Hendriks A.N. DIAK
256 Zum ewigen Frieden Ein philosophischer Entwurf Kant Immanuel SOC
257 Kerk en massamedia Hamelink C.J. (redactie) Anthos DIAK
258 Jezus Christus tussen joden en christendom Vlaardingerbroek J. Bij-tijds geloven JOD
259 Doopborgen Profiel en profijt Oskamp P. KGO
260 Krummes Holz - aufrechter Gang Zur Frage nach dem Sinn des lebens Gollwitzer H. APO
261 Christen zijn Küng Hans APO
262 Gaandeweg leer- en werkboekje over Bijbel en geloof voor jongeren Kats W. CAT
263 Die Mündige Welt (IV), dem Andenken Dietrich Bonhoeffers Grunow Richard e.a. Die Mündige Welt Deel 4 BIO
264 Die Mündige Welt (III), dem Andenken Dietrich Bonhoeffers Bethge E. Die Mündige Welt Deel 3 BIO
265 Die Mündige Welt (II), dem Andenken Dietrich Bonhoeffers Bethge E. e.a. Die Mündige Welt Deel 2 BIO
266 Die Mündige Welt (I), dem Andenken Dietrich Bonhoeffers Bethge E. e.a. Die Mündige Welt Deel 1 BIO
267 De Centrale Diaconale Conferentie van de Gereformeerde Kerken in Nederland. ontstaan en ontwikkeling bij gelenheid van haar 25-jarig bestaan Broekhuizen R. DIAK
268 Gemeente Diakonaat Roscam Abbing P.J. e.a. Praktisch Theologische Handboeken DIAK
269 Diaconaal Handboek ten dienste der gereformeerde Diaconie Beeck Calkoen A. J. L. e.a. DIAK
270 Werken in het verbond. Handleiding ten dienste van leid(st)ers en ouderbesturen Slings G. e.a. (red) LEID
271 De Katholiciteit der kerk Berkhof H. KRK
272 Vast geloven Een kennismaking met het belijden van de kerk Gorsel W. van en Driel L. van CONF
273 Leven tot in eeuwigheid Schriftoverdenkingen in de gang der heilshistorie Francke Joh. POIM
274 Al de eenvoudige oefeningen Derde bundel (16 oefeningen) Floor Wulfert 3, 4 PREK
275 Al de eenvoudige oefeningen Vijfde bundel Floor Wulfert 5, 6 PREK
276 Al de eenvoudige oefeningen Zevende bundel Floor Wulfert 7, 8 PREK
277 Uit Sions zalen een kerkmuzikale handreiking Westra Evert LIT
278 Liturgiek Leeuw G. van der LIT
279 In de binnenkamer van het Oude Testament Groot Johannes de EXO
280 Liturgie Barsten en breuken Honders Casper LITG
281 het Oude Testament in de NBG-vertaling 1951 (proefschrift) Koole J.A. VERT
282 De Duitsche Godsdienstpsychologie Cramer K.J. GW
283 Bijbelwijzer Hulp voor de bijbellezer BKEN
284 Beter leiding geven Een nieuwe methode voor beter samenwerken en overleg in de werkomgeving en het verenigingsleven Gordon Thomas LEID
285 Profeet onder het juk tien overdenkingen over Jeremia Gorsel W. van POIM
286 Uit het boek der boeken Agtmaal A.G. van OV
287 Gods Wereldpolitiek Frey Hellmuth VERK
288 Op al mijn wegen Verdelman Annie ETH
289 Formulieren en gebeden ( een beschrijving van de liturgische formulieren en gebeden in het gereformeerde kerkboek) Trimp C. LIT
290 Liturgische Oriëntatie Gesprekken over de eredienst Jonker H. LIT
291 Beknopte geschiedenis van het kerklied Leeuw G. van der LIT
292 Een en al oor wat doen we met de Kindernevendienst? Schelhaas H. LIT
293 Liturgie en Reformatie Zeydner W.A. LIT
294 Kinderen aan het avondmaal? Aalbers B.J. LIT
296 Het doopsformulier Een verhandeling over zijn leer over de doop Woelderink J.G. GENM
297 Het gereformeerde kerkboek (herzien door T. Hoekstra) Biesterveld P. LIT
298 De gemeente en haar liturgie Trimp C. LIT
299 De Patriarchen, hun leven en hun karakter Creutzberg H. W. HRO
300 Saved by hope Cook J.I. HRN
301 De tweede brief aan Timotheus Creutzberg H. W. POIM
302 Christus voorstellen Loo K. van ETH
303 Wurmbrand brieven Wurmbrand Richard BIO
304 Theologie voor niet-theologen I, een abc van het protestantse denken Schultz Hans Jürgen DOGM
305 Theologie voor niet theologen II, een abc van het protestantse denken Schultz Hans Jürgen DOGM
306 Rapport van de club van Rome Meadows D. SOC
307 Titus Getz G.A. Leven bij het Woord HRN
308 Schepping en paradijs verklaring van Genesis 1-3 Gispen W.H. COMO
309 BijbelStudiën over het Nieuwe Testament Godet F. HRO
310 L'évangile de saint Jean Deel 1 Godet F. Deel 1 COMN
311 L'évangile de saint Jean Deel 2 Godet F. Deel 2 COMN
312 Die Grenze der Gemeinde Goldhahn-Müller, I. Göttinger Theologische Arbeiten Deel 39 KGO
313 Predik het Woord Gedachten en beschouwingen van Dr. A. Kuyper over de prediking Veenhof C. HOM
314 Over het boek Job Obbink H. Th. POIM
315 De strijd om de kerk in de 19e eeuw 1815 - 1834 Wolff I. de KGNE
316 Voor wie de troost der profetie? Twee bijbelstudiën Met een inleiding en een gebed voor het heden Roorda B. HRO
317 Verklaring van den profeet Amos Gelderen C. van Commentaar op de kleine profeten COMO
318 De hoofdpunten der zielsgeschiedenis van Job Gelderen C. van HRO
319 School voor koningen uitleg van een bijbelboek Gennep F.O. van COMO
320 Rabbinischer Verzeichnis der Schriftgelehrten und Geographisches Register Jeremias Jochem Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud & Midrasch Deel V en VI JOD
321 Voor Kleingeloovigen Westerbeek-Eerten van J.J. POIM
322 Kort overzicht der Bijbelsche Geschiedenis Kooi P. v.d. HSA
323 De Heilige Schrift bij Calvijn Cramer J.A. HS
324 Niet interessant, en toch...De zonde is niet interressant... Loon J. K. van EVAN
325 De openbaring Gods in het Nieuwe Testament Grosheide F. W. HRN
326 Arcana Revelata, nieuw-testamentische studies Hommes N.J. e.a. HRN
327 Meditaties over Lukas Gutzwiller R. POIM
328 Moses im Neuen Testament proefschrift Kastner P.J.M. HRN
329 Een lucht van wind en wolken zwart Verklaring van het boek Daniël Groot H.J. de VERK
330 De Psalmen Verstaat gij wat gij leest? Groot Johannes de Bibliotheek van boeken bij de Bijbel HRO
331 Meditaties over Johannes Gutzwiller R. POIM
332 Jeremia een sonnettenreeks Groot Jan H. de OV
333 Die groszen Propheten Schmidt Hans Die Schriften des Alten Testaments Band 2 COMO
334 Die Urgeschichte und die Patriarchen Guntel Hermann Die Schriften des Alten Testaments Band 1 COMO
335 Alexandre Rodolphe Vinet Keijzer W.P. BIO
336 Blikken in de Openbaring Deel I Gunning J.H. jr. Blikken in de Openbaring Deel 1 HS
337 Blikken in de Openbaring Deel II Gunning J.H. jr. Blikken in de Openbaring 2 HS
338 Blikken in de Openbaring Deel III Gunning J.H. jr. Blikken in de Openbaring 3 HS
339 Blikken in de Openbaring Deel IV Gunning J.H. jr. Blikken in de Openbaring 4 HS
340 De profetieën van Haggaï Gunning J.H. J.Hz. HRO
341 Algemeene Canoniek van het Nieuwe Testament Grosheide F. W. CANN
342 Hoogtepunten uit het Nederlandsche Calvinisme in de zestiende eeuw Dankbaar W.F. KGRE
343 Van Dordt tot '34 Janse A. DL
344 Een beroerder Israëls enkele hoofdgedachten in de theologie van Karl Barth Niftrik G.C. van DOGM
345 Geef me de 5 - Een praktisch houvast bij de opvoeding en begeleiding van Kinderen met autisme Bruin Colette de PED
346 De Lage Landen bij zee Romein J. GESC
347 De Groote Synode van Dordrecht in 1618-1619 Kaajan H. KGNO
348 Johannes Maccovius Kuyper A. jr. BIO
349 Gedenkboek 40 jarig bestaan 1888-1928 Zijlstra A. KGNL
350 Gedenkboek 25-jarig bestaan Ned. bond van JV op GG 1888-1913 Vonkenberg J. E. KGNL
351 Om de vrijheid van de kerk Achtergrond en ontstaan van de doleantie Volger W. KGNN
352 Kort overzicht van de kerkgeschiedenis Landwehr J.H. KG
353 Kerkgeschiedenis Deel 2 Leerboek voor het middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs Keizer P.K. Kerkgeschiedenis Deel 2 KG
354 Kerkgeschiedenis Deel 1 Leerboek voor het middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs Keizer P.K. Kerkgeschiedenis Deel 1 KGO
355 gereformeerd kerkgeschiedenis Deel 2 (in schets) Keizer P.K. Deel 2 KGO
356 gereformeerd kerkgeschiedenis Deel 3 (schets) Keizer P.K. Kerkgeschiedenis Deel 3 KGO
357 gereformeerd Kerkgeschiedenis Deel 5 (schets) Keizer P.K. Kerkgeschiedenis Deel 5 KGRE
358 Kerkgeschiedenis Deel 6 (schets) Keizer P.K. Kerkgeschiedenis Deel 6 KGNE
359 Vorlesung über den Römerbrief 1515/1516 Luther Maarten COMN
360 Uitlegging der Zeven Boetepsalmen Luther Maarten HRO
361 De Reformatie in Europa Thulin Oskar (red.) KGRE
362 Een arbeider is zijn loon waardig Schutte G.J. (red.) ETH
363 De stichting van een kerkgenootschap Estie P. KGNE
364 Theologen onder Hitler Ericksen R.P. KGTE
365 The household of Faith Roman Catholic Devotions in Mid-nineteenth-Century America Taves Ann POIM
366 Elia De Heer is God Herngreen G.J.W. POIM
367 Sporen in de schemer Contouren van gereformeerd bestaan op de drempel van de 21e eeuw Hofman H.A. KGTE
368 Wegwijs in de Reformatie Bouma T. D. KGRE
369 Het Schatboek der verklaringen over de Heidelbergse Catechismus I Ursinus Z. HC
370 Het Schatboek der verklaringen over de Heidelbergse Catechismus II Ursinus Z. HC
371 Onze Geloofsbelijdenis Feenstra J.G. NGB
372 Agenda bij de studie van het Oude Testament Schilder H.J. HRO
373 Ik schreeuw het uit opstellen over het schreeuwend roepen in het Oude Testament Schilder H.J. HRO
374 Bileam de waarzegger-profeet Schelhaas J. Hzn. HRO
375 Het lied van de Mensenzoon, studie over de Christuspsalm in Filippenzen 2: 6-11 Schegget G.H. ter EXN
376 Philippus Jacobus Hoedemaker (proefschrift) Scheers G.Ph. BIO
377 Die Botschaft der Engel im Neuen Testament Schick Erich DOGM
378 Handelingen van de Synode der Christelijke Gereformeerde Kerk in Nederland, Amsterdam 7-17 juni 1892 Moderamen Synode ACTA
379 Een land nog niet in kaart gebracht Aspecten van het protestants-christelijk leven in Nederland in de jaren 1880-1940 Bruijn J. de Passage KGNL
380 Zonde en genade de tijd der Richteren Hoedemaker Ph. J. HRO
381 Genade en Recht Israël onder de regering van Saul en David Hoedemaker Ph. J. HRO
382 Handboek van het Nieuwe Testament I Christus naar de vier Evangeliën Hoedemaker Ph. J. Deel 1 HRN
383 De Mozaïsche Oorsprong van de Wetten in Exodus, Leviticus en Numerie Hoedemaker Ph. J. CANO
384 Tot alle rijkdom van een volledig inzicht Meditatieve studies over gedeelten uit het Nieuwe Testament Hendriks A.N. POIM
385 Bijbelse Verkenningen I Het Oude Testament Heering H.J. e.a. Deel 1 HRO
386 De bergrede overdenkingen en overwegingen Hartog A.H. de POIM
387 Het Evangelie van Johannes Harder R.C. Bibliotheek van boeken bij de Bijbel HRN
388 Met de Torah is het begonnen II De voortgang van het Woord in Tenach en Septuagint Hanegraaff J. HRO
389 Jakob-Israël Verklaring van Genesis XXV : vs. 11-50 1e Deel Hoedemaker Ph. J. 1 VERK
391 Het Evangelie in het Oude verbond Hoedemaker Ph. J. HS
392 De Heere is vrede leerredenen over Gideon (Richteren VI-VIII) Hoekstra H. PREK
393 Begonnen hebbende van Mozes ... Holwerda B. OV
395 Historia Revelations Veteris Testamenti Holwerda B. Oudtestamentische voordrachten nagelaten door Prof. B. Holwerda Deel 1 HRO
396 Bijzondere Canoniek Holwerda B. Oudtestamentische voordrachten nagelaten door prof. B. Holwerda Deel 2 CANO
397 Exegese Oude Testament (Deuteronomium) Holwerda B. Oudtestamentische voordrachten nagelaten door prof. B. Holwerda Deel 3 EXO
398 Getuigenissen der Apostelen Twaalf Leerredenen Hoekstra H. PREK
399 Terwijl zij onderweg daarover spraken... Gedachten over de opstanding Holtrop P.N. en Jelsma A.J. (red.) Kamper cahiers 73 CHRM
400 De wijsheid die behoudt Holwerda B. PREK
401 God en keizer in het nieuwe testament Hommes N.J. HRN
402 Traité de l'existence morale Gusdorf Georges ETH
403 Het Heilige Volk beschouwingen over enkele hoofdmomenten uit de geschiedenis van Israël Hulst A.R. Bibliotheek van boeken bij de Bijbel HSO
404 In den beginne de Waarheid Huntemann G. APO
405 Synopse der drei ersten Evangeliën Huck Albert EX
406 Het leven van Lot Hovius W. Chr. HRO
407 Schriftcritiek en Schriftgezag Meiden L. H. van der HS
408 Voor een tijd een plaats van God Kuitert H. M. GOD
409 Het algemeen betwijfeld christelijk geloof Kuitert H. M. DOGM
410 Een theater in Dachau Knoop H. GESC
411 Geloof Gebod Gebed Een Bijbels-exegetische catechisatie Kroon K.H. DOGM
412 Klare taal. De duidelijkheid van de Schrift Kamphuis B. Kamper Bijdragen Deel XXIX HS
413 In dienst van de vrede De kerkelijke consensus als dogmatische factor Kamphuis J. Kamper Bijdragen Deel XXIII KRK
414 Geschichte der Alttestamentischen Religion König E. 3 en 4 HSO
415 De gereformeerde theoloog en de sociologie (proefschrift) Kooistra K. SOC
416 Woorden der Zaligheid Kok I. HEIL
417 De Paraenese van den Apostel Paulus (proefschrift) Kooy J. ETH
418 Die Skeppingsleer van Karl Barth Kempff D. DOGM
419 Hoe moeten wij het Oude Testament uitleggen? Hulst A.R. HERM
420 De betekenis der gemeenteleden volgens de beginselen, die Calvijn , toen hij openlijk optrad, heeft ontwikkeld en toegepast Rutgers F.L. DIAK
421 Levitcus 19 identiteit, bevrijding, gemeenschap Jagersma H. Studia Semitica Neerlandica 14 EXO
422 Die messianischen Weissagungen des Alten Testaments König E. CHRM
423 De brief van Jakobus Jager H.J. College - diktaten EXN
424 Gedachten en gestalten uit de Evangeliën Deel I Rhijn M. van Deel 1 HRN
425 Gedachten en gestalten uit de Evangeliën Deel II Rhijn M. van Deel II HRN
426 Gedachten en gestalten uit de Evangeliën Deel III Rhijn M. van Deel III3 HRN
427 Het koningschap van Christus Ringnalda A. COMN
428 ESRA Quellen, Überlieferung und Geschichte In der Smitten W. Th. Studia Semitica Neerlandica 15 HRO
429 Krisis en hoop een exegetisch-theologisch onderzoek naar de achtergronden en tendensen van de rebelliecycles in Num. 11:1-20:13 Jobsen, Aarnoud HERM
430 Het verhaal van Hizkia en Sanherib Een synchronische en diachronische analyse van II Kon. 18,13-19,37 (par. Jes. 36-37) Jong Stephan de EXO
431 Paulus struikelblok of toetssteen een studie van 2 Korintiërs 2:12 - 4: 6 als bijdrage in het gesprek met Israël Jong M. de CANN
432 Taal en teken Joge M. de & Van Duyne H. M. J. van HRN
433 Exegetica Oud- en Nieuwtestamentische Studiën Een Aramees boek Job, uit de bibliotheek van Qumran Jongeling B. Exegetica Oud- en Nieuwtestamentische Studiën Deel 3 EXN
434 De man uit Anatoth en zijn woord fltsen uit het leven van Jeremia Jonker H. HRO
435 Maar Jezus zegt ..... de bergrede uitgelegd voor de gemeente Jong H. de HRN
436 Met eer gekroond Dijk K. PREK
437 De opstanding van Christus Heering H.J. CHRM
438 Het eeuwig evangelie preken over Jeremia Graaf S. G. de PREK
439 Voor een distel een mirt (Overdenkingen H.A.) Kuyper A. POIM
440 De ondergrondse Kerk gemarteld om Christus wil Wurmbrand Richard KGTE
441 New Frontiers in Theology. Dicussions among Continental and American Theologian Vol II The new hermeneutic Robinson J.M. & Cobb J.B. New Frontiers in Theology II HERM
442 Liudger 742-809 Berkum Aug. van, Blok D.P. KGM
443 Het Christus-Medicusmotief in preken van sint Augustinus Eijkenboom P.C.J. KGO
444 Calvijns opvatting over de inspiratie der Heilige Schrift Groot D.J. de HS
445 Feit of Inspiratie Oosterhof B.J. HERM
446 Het Leven des Gebeds Monrad D.G., Toorenenbergen A. ETH
447 Assimilation As a criterion for the establishment of the text Wisselink W.F. TK
448 Op zoek naar beter Bijbels onderwijs Kuiper F. H. CAT
449 De Bijbel in de beklaagdenbank. Antwoord op het rapport God met ons Boer A.P. de e.a. (red.) HS
450 Alarm om de Bijbel. Over de onhoudbaarheid van de bijbelcritiek der moderne theologie Bergmann Gerhard APO
451 Het ware geloof Beschouwingen over Zondag 1-22 van de Heidelbergse Catechismus Graaf S. G. de HC
452 Beiträge zur hermeneutischen Diskussion Böld W. HERM
453 Jewish hermeneutics in the synoptic gospels and acts Doeve J.W. HERM
454 Sleutel en slot Knijff H.W. de HERM
455 Kleine Kerkgeschiedenis Leerboekje voor de geschiedenis van kerk en zending in twee leerkringen Lankamp H. KG
456 De nieuwere geschiedenis van nederlands kerk der hervorming Haitjema Th. L. KGNO
457 Geloof en revolutie Kerkhistorische kanttekingen bij een actueel vraagstuk Dankbaar W.F. SOC
458 Herleefd verleden Sizoo A. Boeket Reeks BCUL
459 De Bijbel als boek van schoonheid Wielenga B. BIBL
460 Bilderdijk Een overzicht van zijn leven en een keuze uit zijn werken Jong M. J. G. en Zaal W. Boeket Reeks 21 GESC
461 Uit catacomben en woestijnzand Mulder H. Boeket Reeks 24 OUDH
462 De Koran Zijn ontstaan en zijn inhoud Attema D.S. Boeket Reeks 28 ISL
463 Gids voor het Nieuwe Testament Mulder H. Boeket Reeks 39 HRN
464 Protestantse Pleidooien uit de zestiende eeuw deel 1 Bakhuizen van den Brink J.N. Boeket Reeks 40 KGRE
465 Protestantse Pleidooien uit de zestiende eeuw deel II Bakhuizen van den Brink J.N. Boeket Reeks 40 KGRE
466 Ontmoetingen met protestantse minderheden in morgen- en avondland Knecht T. Boeket Reeks 43 SOC
467 Profetische vergezichten Overduin J. Boeket Reeks 45/46 HRO
468 40 jaar evangeliste Hendriks K. Boeket Reeks 49 EVAN
469 Rome en de Reformatie Besselaar A.T. en Spoelstra J. Boeket Reeks 55 DOGM
470 Kalender van de kerkgeschiedenis Itterzon G.P. van Boeket Reeks 57 KG
471 Geschiedenis van de kerk I De Oudste Chr. Kerk en de Oude Katholieke kerk Itterzon G.P. van en Nauta D. (red.) Boeket Reeks 60 KGO
472 Geschiedenis van de kerk II Vorming Staatskerk, Augustinus, de kerk in het Oosten Itterzon G.P. van en Nauta D. (red.) Boeket Reeks 61 KGO
473 Geschiedenis van de kerk III Karolingische Tijkdperk, Oosters Christendom na 9de eeuw Itterzon G.P. van en Nauta D. (red.) Boeket Reeks 62 KGO
474 Geschiedenis van de kerk IV. Middeleeuwen Itterzon G.P. van en Nauta D. (red.) Boeket Reeks 63 KGM
475 Geschiedenis van de kerk V. De Reformatie, de Contra-Reformatie, Lutherse kerken Itterzon G.P. van en Nauta D. (red.) Boeket Reeks 54 KGRE
476 Geschiedenis van de kerk VI. De Anglikaanse kerk, de Geref. Kerken na de Reformatie, RK na conc. van Trente Itterzon G.P. van en Nauta D. (red.) Boeket Reeks 65 KG
477 Geschiedenis van de kerk VII. Kerk in verlichtingstijdperk, Schotse en Engelse Kerken, kerken in Amerika Itterzon G.P. van en Nauta D. (red.) Boeket Reeks 66 KG
478 Geschiedenis van de kerk VIII. De Geref. Kerken na de Aufklärung. Lutherse kerk in de 19e eeuw, van Pius VII tot Paulus VI. Itterzon G.P. van en Nauta D. (red.) Boeket Reeks 67 KG
479 Geschiedenis van de kerk IX. Kerken op zendingsveld, jongste tijd Itterzon G.P. van en Nauta D. (red.) Boeket Reeks 68 KG
480 Gesprekken over het geloof Minnen J.M. van Boeket Reeks 73 ETH
481 Werken van Dr. Maarten Luther II. Luther's Grote Catechismus Boendermaker P. Boeket Reeks 74 BELO
482 Zijn alle godsdiensten gelijk? Verkuyl J. Boeket Reeks 80 GW
483 De emancipatie van de vrouw Diepenhorst I.A. Boeketreeks 87 SOC
484 Weg en waarheid Leeuw C. A. Boeket Reeks 89 ETH
485 Religie zonder God? Runia K. Boeket Reeks 92 CONF
486 Beknopt leerboek der kerkgeschiedenis Landwehr J.H. KG
487 Handleiding bij de beoefening der gewijde geschiedenis Andel J. van HSA
488 Verklaring van den Heidelbergschen Catechismus Elzenga G. HC
489 Und die Bibel hat doch recht Keller W. BARC
490 Hoe een herder psalm 23 ziet Keller Phillip POIM
491 Meditatiën over het leven van Christus Kempis T. POIM
492 Ontwaken.... als de moerbeziënbomen ruisen Kieskamp R. H. POIM
493 Het is als met...een bijbelstudie over gelijkenissen Klink J.L. HRN
494 Bijbelsche Monographiën Jeremias Keulers J. Bijbelse Monografie COMO
495 Bijbelsche Monographiën Ezechiël de profeet van de Babylonische gevangenschap Born A. van den Bijbelse Monografie COMO
496 Bijbelsche Monographiën De zonde in den Tuin Een exegetische studie over Genesis II 4b-III, 24 Oudenrijn M.A. Bijbelse Monografie COMO
497 Bijbelsche Monographiën Isaias Kroon J. Bijbelse Monografie COMO
498 Bijbelsche Monographiën De Machabe Kroon J. Bijbelse Monografie APOC
499 Bijbelsche Monographiën Opgravingen in Palestina Tot aan de Ballingschap (586 v. Chr.) Simons S.J. Bijbelse Monografie BARC
500 Het eeuwige evangelie en de 4e mens, gedachten over bijbel kerk en moraal Vries W.G. de ETH
501 Het beeld Gods Kuyper A. jr. MEGO
502 De Theodicee Dat God rechtvaardig is in de regeering der wereld Kuyper A. jr. God
503 Wat was De Gereformeerde Kerk in Nederland? De geschiedenis van de ,,Kruisgezinden Raalte J. van KGNN
504 Zwinglis Humor Schmidt-Clausing, F. KGRE
505 De goede belijdenis Veer M.B. van 't, Born E.T. van den, Vries F. de, Timmer A.S. e.a. ETH
506 Tusschen twee Reformaties Jongeling B. BIO
507 De anti-revolutionnaire en confessionele partij in de nederlands hervormde kerk Groen van Prinsterer G. SOC
508 Kerkenordening van De gereformeerde Kerken in Nederland 1905 Moor J. C. de e.a. KR
509 Verkenningen in Exodus Knevel A.G. (red.) Bijbel en exegese Deel 2 EXO
510 Religion and Dramatics. The relationshiop between Christianity and the Theatre Arts Sennett Herbert OV
511 Onder de schijnwerper der Historie Algra H. SOC
512 Kernwoorden bij Marx Schegget G.H. ter SOC
513 Das lange Leben der DDR - Ostdeutsche zwischen Emanzipation und Nazionalismus Berg Stephan SOC
514 Gods huis en de psalmen Deel I Kok J. Deel I VERK
515 Psalm 119 Kok J. verk
516 Gods huis en de psalmen Deel II Kok J. Deel II VERK
517 Salomo`s spreuken Deel I Kok J. Salomo's spreuken Deel 1 COMO
518 Salomo`s spreuken Deel II Kok J. Salomo's spreuken Deel II COMO
519 Salomo`s spreuken Deel III Kok J. Salomo's spreuken Deel III COMO
520 Salomo`s spreuken Deel IV Kok J. Salomo's spreuken Deel IV COMO
521 Dr. A.W. Bronsveld zijn visie op een halve eeuw Suttorp L.C. BIO
522 Prins van Egypte, bevrijder van Israël Meulen R.J. van der HRO
523 Goddelijke souvereiniteit en menschelijke verantwoordelijkheid Sietsma K. DOGM
524 Op het spoor van de geest. Theologische opstellen: Vragen aan en kanttekeningen bij de charismatische beweging Veenhof J., Versteeg J.P., Hartvelt G.P., Kraan K.J. e.a. DOGM
525 Verbondsmatige Zelfbeproeving Wolff I. de ETH
526 Inleiding tot het Oude Testament Kuhl C. Aula 268 HRO
527 Het Heilige der Heiligen Krummacher F.W. POIM
528 Elisa de profeet veertig leerredenen Deel 1 t/m Deel 5 Krummacher F.W. Elisa de profeet 1 t/m 5 PREK
529 Jesaja 53 Koopmans J. Dobberserie No. 6 POIM
530 Magnalia Dei Onderwijzing in de christelijke religie naar gereformeerde Belijdenis Bavinck H. DOGM
531 De inzet van de catechismus Verklaring van de zondagen I - VII van de Heidelberger Woelderink J.G. CAT
532 Toelichting op de Heidelbergse Catechismus Deel I De blijde boodschap Miskotte K.H. Toelichting op de Heidelbergse Catechismus Deel I CAT
533 Toelichting op de Heidelbergse Catechismus Deel II Het koninkrijk der hemelen Noordmans O. Toelichting op de Heidelbergse Catechismus Deel II CAT
534 Toelichting op de Heidelbergse Catechismus Deel III De sacramenten Oorthuys G. Toelichting op de Heidelbergse Catechismus Deel III CAT
535 Toelichting op de Heidelbergse Catechismus Deel IV Gebod en gebed Koopmans J. Toelichting op de Heidelbergse Catechismus Deel IV CAT
536 Alles in Hem Zondag 1 -13 Hartvelt G.P. NCHC I CAT
537 Credere Christo Zondag 14-23 Rinzema J. en Schuurman L. NCHC 2 CAT
538 Tastbaar evangelie Zondag 25 -31 (De sacramenten) Hartvelt G.P. NCHC III CAT
539 De Thora in de Thora. Een boek over de Tien geboden Deel I Delleman Th. NCHC IV CAT
540 Het voornaamste stuk der dankbaarheid Zondag 45 - 52 Minnen J.M. van NCHC VI CAT
541 De Thora in de Thora Een boek over de tien geboden Deel II Besselaar A.T. e.a. NCHC V CAT
542 Verschuivingen in de gereformeerde Bondsprediking Graafland C. HOM
543 Het kruis in de asfaltjungle Wilkerson D. SOC
544 Ga toch niet aan uw knecht voorbij Twintig overdenkingen van Prof. Dr. Karl Barth Barth K. POIM
545 666 Het getal eens menschen Bosch D.A. van den SOC
546 Oude gewoonten Een waarschuwend woord over onkuische verkeering Laman H.W. ETH
547 ZondagsKinderen Kantekeningen bij de Heidelbergse Catechismus Deel I Veldkamp H. Deel I CAT
548 ZondagsKinderen Kantekeningen bij de Heidelbergse Catechismus Deel II Veldkamp H. Deel II CAT
549 De eeuwige jeugd van Heidelberg de Heidelbergsche Catechismus een leerboek voor onze tijd Oorthuys G. CAT
550 Het Profetische Woord De leer der inspiratie Dijk K. DOGM
551 Catechismus dat is onderrichting in het ware geloof Meer F. van der CAT
552 Om 't eeuwig welbehagen Dijk K. DOGM
553 De leer der Nederlandsche Hervormde kerk Deel I 1816 - 1852 Volger W. Deel 1 KGNO
554 Geloof en openbaring Deel I kritische beschouwing over dogmatiek en moderne theologie Heering G.J. Kritische beschouwing over dogmatiek en moderne theologie Deel 1 DOGM
555 De Bijbel door Driel L. van; Kole I.A. Het blijvende Woord 1 BKEN
556 Kerkgeschiedenis voor schoolgebruik, voor kerkelijke en persoonlijke vorming Tukker C.A. Het blijvende Woord 2 KG
557 Ethiek Driel L. van & Kole I. A. Het blijvende Woord 3 ETH
558 Bijbelse Geloofsbegrippen voor schoolgebruik, voor kerkelijke en persoonlijke vorming Tukker C.A. Het blijvende Woord 4 DOGM
559 Kerken, sekten en stromingen L van Driel; I A Kole Het blijvende Woord 5 STRM
560 Het moderne humanisme in Nederland Overzee P. van FILG
561 Gewijde tocht Stolk Anthonie OV
562 Verhaal en feit in het Oude Testament Koole J.L. Cahier uit de gemeente Nr. 1 HS
563 De knecht Studies rondom Deutero-Jesaja Koole J.L. HRO
564 Zur Datierung der Genesis-P-Stücke , namentlich des Kapitels Genesis XVII Külling S.R. CANO
565 Spanningen en konflikten verkenningen rondom de Afscheiding van 1834 Weerden J.S. van KGNO
566 Formen, Riten und religiöses Brauchtum der Eheschliessung in den christlichen Kirchen des ersten Jahrtausends Ritzer Korbinian Liturgiewissenschaftliche Quellen und Forschungen 38 LIT
567 Vaar wel hervormde koers onder secretaris-generaal Karel Blei Aa W.P. van der, e.a. DOGM
568 Calvin-Bibliographie 1901-1959 Niesel W. BIO
569 Reformatorische Anfänge 1533-1541 Calvijn Johannes Calvin-Studienausgabe 1.1 KGNO
570 Reformatorische Anfänge 1533-1541 Calvijn Johannes Calvin-Studienausgabe 1.2 KGNO
571 Abraham Capadose uw heilwenschende vriend Berg C.R. van den BIO
572 Kort overzicht van de geschiedenis der gereformeerde Kerken in Nederland van 1795 tot heden Landwehr J.H. KGNE
573 Dialogue and antithesis A Philosophical Study on the Significance of Herman Dooyeweerd's Transcendental Critique Yong Joon Choi FILR
574 Daniël Colonius (1566 - 1635) theoloog tussen Reformatie en orhodoxie (proefschrift) Hoek J. KGRE
575 Friedrich Julius Stahl Invloeden van zijn leven en werken in Nederland 1847 - 1880 Fafië G. BIO
576 Beleefd geloof acht schetsen van gereformeerde theologen uit de 17e eeuw Exalto Klaas KGNO
577 Vestigium Ecclesiae De doop als spoor der kerk (Cyprianus, Optatus, Augustinus) Faber J. GENM
578 Zij die bleven. Schetsen over leven en werk van acht predikanten die niet met de Afscheiding meegingen Exalto K. e.a. KGNN
579 Martin Buber zijn leven en zijn werk Binger J. JOD
580 De Kerkhervorming Gedenkschrift bij het vierde eeuwfeest Bavink H. Kuyper H.H. KGRE
581 Nagelaten geschrift van Hendrik Terlouw Het einde is gekomen Ez. 7 Hofman M. KGNH
582 De graaf van Zinzendorf Deel I en Deel II Bovet F. BIO
583 Das Niederländische Erbe der preusisch-rusländischen Mennoniten in Europa, Asien und Amerika Postma J.S. KGNE
584 Religionsgespräche (1539-1541) Bucer M. Martin Bucers Deutsche Schriften Band 9,1 KGRE
585 Geschichte der Reformation Philippson M. Illustrierten Allgemeinen Weltgeschichte 11 KGRE
586 Kerkgeschiedenis van Nederland in de Middeleeuwen Deel I Post R.R. Deel 1 KGM
587 Kerkgeschiedenis van Nederland in de Middeleeuwen Deel II Post R.R. Deel 2 KGM
588 Kudde in veelvoud kleine kerkgeschiedenis van Ede Bank J. H. van de De Bron Deel III KGL
589 De levende kerk Dertien biographiën Itterzon G.P. van BIO
590 In den Réveilkring Gewin Everard Historische Karakters KGNN
591 Twintig van de veertig. De generale synoden sinds de Vrijmaking Goedhart J. M. KGNH
592 Afscheiding en doleantie in het Land van Heusden en Altena Gast C. de Bijdragen tot de geschiedenis van het Zuiden van Nederland Deel LXXIX KGL
593 Geroepen om vrij te zijn. Gedenkboek gereformeerde. Kerk Leerdam Deddens K. KGL
594 De Doleantie te  's Gravenhage Dijk K. KGL
595 Het begin van de Reformatie in de ring Heusden Hamoen G. KGL
596 Het animistisch heidendom als godsdienst Adriani N. MISS
597 Veertigjarige levenservaring van en beschreven door E. van den Berekamp, predikant te Grootegast Berekamp E. van de BIO
598 Terwijl gij nog met hem onderweg zijt. Een oproep tot bezinning en verzoening Delleman Th. KGL
599 Rondom 1905 Een historische schets Dam R.J., Holwerda B., Veenhof C. KRK
600 De gereformeerde Kerken Geschiedenis. Kerkenordening, Eredienst, zending, evangelisatie. Delleman Th. en Gerritsma W.E. KG
601 Van Souvereine Liefde Born E.Th. van den POIM
602 Onsterfelijkheid of opstanding Leeuw G. van der DOGM
603 Gods grote verrassing de Zaligsprekingen Overduin J. HRN
604 De wereldweg der kerk Kerkgeschiedenis Merwe H. te KG
605 Leer der Twaalf Apostelen (Didach) Laar Krafft A.M. v.d. ETHS
606 Turen over de Levenszee Ds. Piet Lugtigheid vertelt over zijn leven en werken Lugtigheid P. BIO
607 Het kerkbegrip in de theologie van Abraham Kuyper Leeuwen P.A. KRK
608 Opstanding Een joodse geloofservaring Lapide Pinchas JOD
609 De Theologie van Kohlbrugge Loos J. DOGM
610 The Srewtape Letters Lewis C.S. BIO
611 Laat ieder 's Heeren goedheid loven Het heerlijke Confitemini Luther Maarten HRO
612 De Verzoening Het hart des evangelies Kromsigt P. J. DOGM
613 Nieuwe keur uit de werken van Sören Kierkegaard Kierkegaard Sören ETH
614 Stichtelijke Redenen Bijeengebracht uit de werken van Sören Kierkegaard, uit het Deensch vertaald Chantepie de La Saussaye R.M. FIL
615 Bezield verband. Opstellen aangeboden aan prof. J. Kamphuis Kamphuis J. OV
616 A Bonhoeffer Legacy. Essays in Understanding Klassen A. J. (ed) FIL
617 Jij en ... Kole I.A. SOC
618 Zo God voor ons is... Bloemlezing uit het werk van Dr. H.F. Kohlbrugge Kohlbrugge Herm. Friedrich POIM
619 Gebeden uitgesproken bij de openbare godsdienstoefeningen Kohlbrugge Herm. Friedrich ETHG
620 Kerk en beschaving in de middeleeuwen Deel I Schnörer G. Kerk en Beschaving in de Middeleeuwen Deel I KGM
621 Kerk en beschaving in de middeleeuwen Deel III Schnörer G. Kerk en Beschaving in de Middeleeuwen Deel III KG
622 Opdat zijn huis vol worde. Historisch verhaal over de opwekking te Nieuwkerk op de Veluwe in het jaar 1750 Overeem Jac. KGNO
623 De kerk en de keizer Een studie over het ontstaan van de Byzantinistische en de theocratische staatsgedachte in de vierde eeuw Berkhof H. KGO
624 Isaäc da Costa op 28 april 1960, honderd jaar na zijn overlijden, herdacht Bomhoff J.G. e.a. BIO
625 Onze voortrekkers Met 17 portretten Rullmann J.C. BIO
626 Meister Albert en zijn zonen uit de geschiedenis der afscheiding in Drenthe Kok J. KGL
627 Klaagliederen van Jeremia Meijden L. H. van der Bibliotheek van boeken bij de Bijbel VERK
628 De eerste christenen over het boek handelingen Medema H. HRN
629 Profeten en profetische geschriften Garcia Martinez F. HRO
630 Nieuwere opvattingen omtrent het koninkrijk Gods in Jezus prediking naar de synoptici Matter H.M. HRO
631 Geschriften handelende over Vluchtige en algemeene beschouwingen over het geestelijke lichaam en de ledematen Christi` Masereeuw J. DOGM
632 Het boek Ruth en zijn perspectieven Maanen D. van Bibliotheek van boeken bij de Bijbel HRO
633 Koning David leven en regering van de man naar Gods hart Maanen D. van Bibliotheek van boeken bij de bijbel HRO
635 Elias der Thisbiter in Predigten Krummacher F.W. PREK
636 Warum es eigentlich geht. Protokol einer Verurteilung Drewermann E. SPIR
637 Die Patriarchen oder die Grundlagen de Glaubens Kroeker Jakob Das lebendige Wort Band 3 HRO
638 Johannes das vierte Evangelium Ausgelegt für die Gemeinde Lüthi Walter HRN
639 Der Apostel Der zweite Korintherbrief ausgelegt für die Gemeinde Lüthi Walter VERK
640 Das Lukasevangelium ausgelegt für die Gemeinde Band I Kapitel 1-10 Lüthi Walter CANN
641 Die kommende Kirche Die Botschaft des Propheten Daniël Lüthi Walter HRO
642 Die Baälleute Gottes Nehemia, der Prophet im Kampf um den Aufbau der zerstörten Stadt Lüthi Walter PREK
643 Der kleine Katechismus Luther Maarten SYMB
644 Die Bekehrung der Deutschen zum Christentum Bonifatius Schnärer G. Weltgeschichte in Karakterbildern KGO
645 Gesammelte Aufsätze zur Kirchengeschichte Luther. Deel I Holl K. Gesammelte Aufsätze zur Kirchengeschichte Deel I KGRE
646 Geniet het leven - man, vrouw en seksualiteit Dupuis P.J. F. ETH
647 De verschijning aan Johannes (Openb.1:9-20) Oosterzee J.J. van HRN
650 Altijd zondag Handboek voor Catechismus-onderricht Deel I (Zondag 1-24) Aalders C., Ginkel B. van, Have P. ten CAT
651 Altijd zondag Handboek voor Catechismus-onderricht Deel II (Zondag 25-52) Aalders C., Ginkel B. van, Have P. ten CAT
652 Grundriss der Geschichte Israëls Metzger Neukirchener Studienbücher 2 OUDH
653 Tischreden Luther Maarten KGRE
654 Von weltlicher Obrigkeit Schriften zur Bewährung des Christen in der Welt Luther Maarten ETHS
655 Reformatorische Geschriften Luther Maarten KGRE
656 Martin Luther als deutscher Klassiker Lessing E. Hausbücherei der Deutschen Dichter-Gedächtnis-Stiftung Band 28 BIO
657 Kirche für die welt. Aufsätze zur Theorie kirchlichen Handelns Lange L. SOC
658 Gemeinde unterwegs, die Evangelisch-Altreformierte Kirchengemeinde Uelsen seit 1838 Beuker G. J. KGL
659 Schriftbeginselen ter schriftverklaring en Historisch overzicht over theorieën en wijzen van schriftuitlegging Greijdanus S. HERM
660 Psalm 118 Luther Maarten HRO
662 Er zijn grenzen - bijdrage tot beantwoording van de vraag naar de verenigbaarheid van het CPN-lidmaatschap en de dienst aan het chr. onderwijs Verkuyl J. Cahiers voor het Chr. Onderwijs 34 SOC
663 Euthanasie. Wat staast er op het spel? Dieperink M. e.a. ETH
664 Bernardus Smijtegelt dienstknecht van God Post S.D. BIO
665 Jood in Arabië, Goi in Israël Rubinstein Renate GESC
666 Weerklank van Job - over geloofstaal in bijbellessen Jong Aad de HRO
667 Samenwonen en andere vragen rond relatievorming Geref. kerk Den Haag ETH
668 Inenting als voorbehoedmiddel Steenbok C. ETH
669 Hoofdsom der historie voordrachten over de visioenen van den apostel Johannes Miskotte K.H. HRN
670 De openbaring in het laatste bijbelboek Meulen J. van der HRN
671 De Dordtsche leerregelen Feenstra J.G. SYMB
672 De schat van Christus bruid Faber J. Meijerink H.J. Trimp C. Zomer G. SYMB
673 Geest en gestalte O. Noordmans bijbeluitlegging in hermeneutisch verband Knijff H.W. de HERM
674 Luther en de bijbel Kooiman W.J. Bibliotheek van boeken bij de Bijbel KGRE
675 Martin Luther Kooiman W.J. KGRE
676 J.G. Scheurer, missionair-arts. De man van het rotsvaste geloof Kuyper J.H. BIO
677 Een boekje open over de priesters Koesen W. DIAK
678 De katholiciteit der gereformeerde Kerken. Afscheidscollege 1 juni 1937 Kuyper H.H. KRK
679 Het verschijnsel Israël Praag H. van OV
680 Zonder geloof vaart niemand wel. Een plaatsbepaling van christendom en kerk Kuitert H. M. DGA
681 Inleiding in de zielkunde Kuypers A. PSYC
682 Lukas zijn taak en plaats in de heilsgeschiedenis Mulder H. Bibliotheek van boeken bij de Bijbel HSON
683 Bericht van Lucas over Jezus en zijn gemeente Munk Kaj VERK
684 De bouwlieden Gods De boodschap van Nehemia Lüthi Walter POIM
685 Die Teologie van die Jesaja-Apokalipse Jesaja 24-27 Mulder E.S. EXO
686 Exegetica Oud- en Nieuwtestamentische Studiën De Targum op het hooglied Inleiding, vertaling en korte verklaring Mulder M.J. Exegetica Oud- en Nieuwtestamentische Studiën Deel 4 EXO
688 Ruth Vier predikaties Moor J.C. de PREK
689 De Hemel geopend De Openbaring van Johannes in leerredenen verklaard Moor J.C. de PREK
690 Job, Spreuken en Prediker met inleidingen en korte aanteekeningen naar de Leidsche Vertaling Oort H.L. VERK
691 Het evanglie van Johannes in de wereld van heden Lüthi Walter VERK
692 Wet en evangelie Velema W.H. ETHG
693 Het rechtzinnig protestantisme feitelijk katholiek gebleven Visser H.B. KG
694 De doden weten niets Vonk C. ETH
695 Parapsychologie en haar betekenis voor het christelijk geloof Willigen van der Veen O.W.C. PSYP
696 Geroepen tot heilig leven Velema W.H. ETH
697 Prediking en uitverkiezing Veenhof C. KGNN
698 Ik gedenk U uit het land der Jordaan Visser H.A. PREK
699 De zeven gesprekken van Maleachi Lüthi Walter VERK
700 De boodschap van de profeet Amos Lüthi Walter VERK
701 Dies ist's was der Prophet Amos gesehen hat Lüthi Walter COMO
702 Habakuk twist met God Lüthi Walter VERK
703 Dood, ik lach u uit! Paaschbrief Vrijer M.J.A. de De Kleine Sleutelreeks Nr. 36 POIM
704 Das erste Buch Samuël ausgelegt für die Gemeinde Lüthi Walter PREK
705 Nieuwe Postille Koopmans J. PREK
706 Laatste Postille uit het nagelaten werk gekozen en ingeleid door Dr. K.H. Miskotte Koopmans J. PREK
707 Protestantse Nederlandse Mystiek Vorster D.A. SPIR
708 Professor Dirk Postma 1818-1890 Vyver G.C.P. van der BIO
709 Wat is Christelijk gereformeerd? Velema J.H. STRM
710 Enkele aspecten van het probleem der godsdienstvrijheid in Azië Verkuyl J. RELI
711 Wetenschappelijke bijdragen door leerlingen van Dr. D.H.Th. Vollenhoven Zuidema S.U. e.a. KGTE
712 Gedenken en verwachten, memoires Verkuyl J. MISS
713 Erasmus Een levensbeeld met een Keuze uit zijn Brieven Vloemans A. BIO
714 Antithese of synthese? De oecumenische beweging beschreven en getoetst Waal C. van der STRM
715 Volk van Gods roeping Over Rom. 9 : 1-9 en Gal. 3 : 16 Wiskerke J.R. HRN
716 Geroepen volk Een studie over Rom. 9 : 10-19 Wiskerke J.R. DOGM
717 Heilige Geschiedenis volgens de vier evangelieverhalen Geboorte van Jezus Christus en aanvang van Zijn publieke optreden Greijdanus S. HSN
718 Volk van Gods keuze Wiskerke J.R. DOGM
719 De prediking van Jezus door gelijkenissen. Dingen die verborgen waren Noordmans O. HRN
720 Wurms Handbuch der Religionsgeschichte in durchgreifender Neubearbeitung Blum-Ernst A. GW
721 Reformatie Stemmen TIJD
722 Onze Catechismus Deel I Wielenga B. Onze Catechismus Deel 1 HC
723 Onze Catechismus Deel II Wielenga B. Onze Catechismus Deel 2 HC
724 Mijn weg naar het licht Hegger H.J. BIO
725 Schepping en herschepping in de vijf boeken van Mozes Ozinga T.E.N. HRO
726 De brief van Paulus aan Titus Ouweneel W.J. HRN
727 De brieven van Paulus aan de Filippiërs en Kolossers Ouweneel W.J. HRN
728 De sluier op het gelaat van Mozes Darby J.N. EXO
729 En het geschiedde... Concentratie op een pars pro toto Lucas 2 : 1 - 20 Breukelman F.H. Eltheo-Reeks Nr. 5 HRN
730 De toestand der eerste christelijke gemeente in zijn betekenis voor de synoptische kwestie Greijdanus S. CANN
731 De opwekking van Christus Greijdanus S. HRN
732 Schriftgeloof en canoniek Greijdanus S. CANN
733 Schriftoverdenkingen Greijdanus S. POIM
734 Die knopen ontbindt. Over het boek Daniël Veldkamp H. HRO
735 Persoon en werk van de Heilige Geest Floor L. Bij-tijds geloven Persoon en werk van de Heilige GOD
736 De weg van Jezus Een christologische herOriëntatie vanuit de joods-christelijke ontmoeting Schoon S. EVAN
737 Ongevraagde postille Smelik E.L. PREK
738 Overjarige postilles Smelik E.L. PREK
739 La Vérité dans Saint Jean, band 1 Potterie I. de la Analecta Biblica 73, band 1 DOGM
740 La Vérité dans Saint Jean, band 2 Potterie I. de la Analecta Biblica 74, band 2 DOGM
741 Heersende te Jeruzalem Popma K.J. COMO
742 Harde Feiten, kanttekeningen bij het Genesisverhaal Popma K.J. COMO
743 Kleine Psychiatrie - voor studenten en degenen die de psychiater vervangen of bijstaan Berg J. H. van den POIM
744 Brief van Jakobus Geloven met-ter-daad Plooy C.P. Zicht op de Bijbel 32 HRN
745 Ihr aller seid Brüder Pfendsack W. POIM
746 Geestelijke Voorouders Studiën over onze beschaving Deel I Israël Pierson A. Studiën over onze beschaving Deel I BCUL
747 Uit de middagpreek Deel I Groot H.J. de Uit de middagpreek Deel I CAT
748 Uit de middagpreek Deel II Groot H.J. de Uit de middagpreek Deel II CAT
749 Athanasius de Incarnatione. An Edition of the Greek Text Cross F. L. Texts für Students Nr. 50 CHRM
750 Het probleem der Schriftkritiek Berkouwer G.C. HERM
751 Van den dienst des Woords. Een boek over de prediking naar gereformeerde belijdenis Schippers R. HOM
752 Liturgie en kerkelijke kunst Constantinus P. LIT
753 Liturgie Pol W.H. van de LIT
754 De christologie van het Nieuwe Testament Sevenster G. CHRM
755 Das Zwölfprophetenbuch Sellin D. E. Kommentar zum Alten Testament 12 COMO
756 Heil voor deze wereld. Studies aangeboden aan prof. dr. A. G. Honig jr. Jansen Schoonhoven E. e.a. BIO
757 Op weg naar het vaderhuis Deel I Jonker A. J. Th. Op weg naar het Vaderhuis Deel 1 ETH
758 Op weg naar het vaderhuis Deel II Jonker A. J. Th. Op weg naar het Vaderhuis Deel 2 ETH
759 De beloofde zoon 33 meditaties over het leven van Izak Rietdijk D. POIM
760 Het rijke Woord Schriftoverdenkingen Veer M.B. van  't POIM
761 Lukas, de medicijnmeester Veldhuizen A. van HRN
762 De man van smarten Deel 1 Hoekendijk C.J. De man van smarten Deel 1 POIM
763 Het Amen der Kerk De Nederlandse Geloofsbelijdenis toegelicht Bruggen J. van NGB
764 De Civitate Dei leerboek godsdienstonderwijs in de hogere klassen van Gymnasium, Lyceum en Hogere Burgerschool Deel I Wielenga D.K. Jzn. De Civitate Dei Deel I ALG
765 De Civitate Dei II. Leerboek voor Godsdienstonderwijs Hoger Onderwijs Wielenga D.K. ALG
766 Bij Dichters en schriftgeleerden. Verzamelde opstellen Schilder K. soc
767 De Openbaring van Johannes en het sociale leven Schilder K. SOC
768 Tusschen Ja en Neen Verzamelde opstellen Schilder K. OV
769 Bezet Bezit Artikelen van de hand van Prof. Dr. K. Schilder Schilder K. DGA
770 't Hoogfeest naar de Schriften. Studies over de vleeschwording des Woords Schilder K. (red.) HSN
771 Afbouw. een woord inzake de praktische erkenning van het promotierecht der theologische school te Kampen Schilder K. TOG
772 Is de term "algemene genade" wetenschappelijk verantwoord? Schilder K. DOGM
773 Looze Kalk. Een wederwoord over de (zedelijke) crisis in de gereformeerde Kerken in Nederland Schilder K. ETHG
774 Licht in den rook Schilder K. POIM
775 Profeten en Evangelisten Een bloemlezing uit de Schriftoverdenkingen van prof. dr. K. Schilder Schilder K. POIM
777 Tolle lege (Neem en lees) Deel II Aphorismen, bijeengebracht uit de gezamelijke werken van Prof. Dr. K. Schilder Schilder K. POIM
778 Aforismen Schilder K. POIM
779 Om Woord en Kerk. Deel I Preeken, lezingen, Studiën en kerkbode-artikelen Schilder K. Om Woord en Kerk I PREK
780 Om Woord en Kerk Deel II Preeken, lezingen, Studiën en kerkbode-artikelen Schilder K. Om Woord en Kerk II PREK
781 Om Woord en Kerk Deel III Preeken, lezingen, Studiën en kerkbode-artikelen Schilder K. Om Woord en Kerk III PREK
782 Om Woord en Kerk Deel IV Preeken, lezingen, Studiën en kerkbod-artikelen Schilder K. Om Woord en Kerk IV PREK
783 Zur Begriffsgeschichte des Paradoxon (proefschrift) Schilder K. FIL
784 Eerste Rede, Eerste Optreden Prof. Dr. K. Schilder Boer E.A. de BIO
785 Om de Unica Catholica - Een beschouwing over de positie van de bezwaarden onder en over de synodocratie Veenhof C. KGNH
786 Philosophie Logica Prof. Dr K. Schilder Verslag en uitgave geheel buiten verantwoordelijkheid van Prof. Schilder Schilder K. FIL
787 Dictaat Dogmatiek II Schilder K. II DOGM
788 Vrijmaking 2003. Syllabus en reader t.b.v. de studie aan de Opleiding tot de Dienst des Woords van DGKh Bruinius T.L. KGNH
789 Dictaten Prof. B. Holwerda Deel I - 1e en 2e Aflevering Historia Revelationis Veteris Testamenti Holwerda D. Deel 1 EXO
790 Mensen in beeld. De GSA in historisch perspectief Engel Hanneke P. OV
791 Dictaten Prof. B. Holwerda. Deel III - 1 Exegese OT. (Deuteronomium) Holwerda D. EXO
792 Dictaten Prof. B. Holwerda III - 2. Exegese OT. (Deuteronomium) Holwerda D. III-2 EXO
793 Jozua en Richteren Seminarie-Dictaat Holwerda B. HRO
794 Wat is de hemel? Schilder K. DOGM
795 Christ on trial volume 1 Schilder K. CHRM
796 Op de grens van kerk en secte Schilder H.J. KGNH
797 Heidelbergsche Catechismus Deel I Zondag 1- 4 Schilder K. Heidelbergsche Catechismus Deel 1 CAT
798 Heidelbergsche Catechismus Deel II Zondag 5 - 7 Schilder K. Heidelbergsche Catechismus Deel 2 CAT
799 Heidelbergsche Catechismus Deel III Zondag 8-9 Schilder K. Heidelbergsche Catechismus Deel 3 CAT
800 Heidelbergsche Catechismus Deel IV Zondag 10 Schilder K. Heidelbergsche Catechismus Deel 4 CAT
801 Rachels troost Vrouw en vrouwen in de heilshistorie Schilder H.J. ETH
802 Schilder's struggle for the Unity of the Church Reest Rudolf van KGNL
803 Strijd op twee fronten Schilder en de gereformeerde elite 1933-1945 Deel I Ridderbos J. Strijd op twee fronten Deel I KGNL
804 Strijd op twee fronten Schilder en de gereformeerde elite 1933-1945 Deel II Ridderbos J. Strijd op twee fronten Deel II KGNL
805 Christus in zijn lijden. Christus aan den ingang van zijn lijden I Schilder K. HRN
806 Christus in zijn lijden. Christus in den doorgang van zijn lijden. II Schilder K. CHRM
807 Christus in zijn lijden. Christus bij den uitgang van zijn lijden. III Schilder K. HRON
808 Praktische theologie 1975 Beemer Th. e.a. Ned. Tijdschr. voor past. wetenschappen 2de jrg. POIM
809 Praktische theologie 1976 Koopmans Joost e.a. Ned. Tijdschr. voor past. wetenschappen 2e jrg POIM
810 Praktische Theologie 1977 Al W., Berger W., Loor H. de Ned. Tijdschr. voor past. wetenschappen 4e jrg. POIM
811 Nederland in Europa: deelstaat of vrij Koninkrijk Middelkoop E. van e.a. Groen van Prinstererstichting Nr. 59 SOC
812 De Kerkenordening van de Gereformeerde Kerken in Nederland. Deel I: van de Diensten. Jansen J. KO
813 Mensenrechten wereldwijd Een gereformeerde politieke visie Bos E. e.a. Groen van Prinstererstichting Nr. 61 SOC
814 Onderwijs gelokaliseerd Gemeentelijk en provinciaal onderwijsbeleid Dijksterhuis W.H.K., e.a. Groen van Prinstererstichting Nr. 62 SOC
815 Verkeer in beweging Bezemer J. , e.a. Groen van Prinstererstichting Nr. 63 SOC
816 Een zelfstandige overheid in een sterke samenleving Dijkstra P. , e.a. Groen van Prinstererstichting Nr. 68 SOC
817 Ontwikkelingssamenwerking: een burgerzaak Poelman A.H., e.a. Groen van Prinstererstichting Nr. 71 SOC
818 Zo zijn we niet getrouwd Over de registratie van niet-huwelijkse samenlevingsvormen Haasdijk Th. , e.a. Groen van Prinstererstichting Nr. 70 SOC
819 Zorg verzekerd? Over keuzen in de gezondheidszorg Dijk E.P. van, e.a. Groen van Prinstererstichting Nr. 72 SOC
820 Overgave aan God - Navolging van Christus. Een onderzoek naar afstand & nabijheid tussen Islam en Christendom Overbeeke-Rippen F. van RELI
821 Vrijzinnig christendom nu Holk L.J. van SPIR
822 Toekomst van de arbeidsverhoudingen Bakker J. e.a. (red.) SOC
823 Evangelisch Isolement Kamphuis J. Groen van Prinstererstichting Nr. 30 KGNN
825 Opgravingen getuigen voor de Bijbel Het Nieuwe testament in het licht van de archeologie Schonfield H.J. BARC
826 AMOS UND JESAJA Abhängigkeit und Eigenständigkeit des Jesaja Fey R. Wissenschaftliche Monographien zum Alten und Neuen Testament 12 HRO
827 Het moreel van de gemente essays over de ethiek van Paulus volgens Romeinen 12 en 13 Schegget G.H. ter ETH
828 Handbuch theologischer Grundbegriffe Band I (A-K) Fries Heinrich WOB
829 Abraham de vriend Gods Ridderbos J. VERK
830 Psalmenstudiën Ridderbos N.H. POIM
831 De apostel der heidenen Ridderbos J. POIM
832 Bewoonbaar en betaalbaar Volkshuisvesting en overheidsbeleid Blokland J. e.a. Groen van Prinstererstichting Nr. 58 SOC
833 Ouderdom verplicht overheid en burgers in een vergrijzende samenlaving Berg D.J. van den , e.a. Groen van Prinstererstichting Nr. 57 SOC
834 Zorg voor leven Euthanasie in het strafrecht Nieboer W. Groen van Prinstererstichting Nr. 52 SOC
835 Gedwongen gelijk te zijn? Emancipatie en overheidsbeleid Sietsma H.H., e.a. Groen van Prinstererstichting Nr. 50 SOC
836 Grondrechten zonder basis Over vrijheidsrechten en gelijkheidsdwang Slump D.A.C., e.a. Groen van Prinstererstichting Nr. 48 SOC
837 De schaarste voorbij media en overheidsbeleid Vries J.P. de e.a. Groen van Prinstererstichting Nr. 46 SOC
838 Sodom en Gomorra een verhaal van dode steden Mulder M.J. Exegetische studies 4 EXO
839 Energie met beleid Berg H. van den, Graaf-Hoekstra S.M.R., Hordijk L., Kramer C.K., e.a. Groen van Prinstererstichting Nr. 43 SOC
840 Overheid en kunst Jong C. P. de, e.a. Groen van Prinstererstichting Nr. 40 SOC
841 Kerk en politieke partij De politieke relevantie van de kerkkeuze Groen van Prinsterer Stichting Groen van Prinstererstichting Nr. 39 SOC
842 Opdat het u welga Een nationaal gereformeerde visie op jeugdwelzijnsbeleid Veling K. , e.a. Groen van Prinstererstichting Nr. 36 SOC
843 Subsidie: steun of teugel? Sietsma H.H. Groen van Prinstererstichting SOC
844 Ambon en de A.R.Partij de vrijheidsstrijd van de Republiek der Zuid-Molukken Gerbrandy P.S. GESC
845 Het bordeelverbod van de baan Gemeentelijk prostitutiebeleid na de afschaffing van artikel 250 bis Wetboek van Strafrecht Freeke R.M. e.a. SOC
846 Mijn Europa Visies van jongeren op de toekomst van Europa Anker B. e.a. SOC
847 Een vrije kerk / een vrije staat Vries J.P. de e.a. Groen van Prinstererstichting Nr. 56 SOC
848 O God, dat Gij toch de goddelozen ombracht....Een exegetisch - hermeneutisch onderzoek van enkele psalmen. Renkema J. EXO
849 Het heilzame gesprek een helpende hand bij het voeren van een gesprek Knepper J.A. sr. Pastoraal Perspectief POIM
850 Horen met je ogen pastoraat aan doven en slechthorenden Douma O.J. Pastoraal Perspectief POIM
851 De bejaarde: ons een zorg! Over bejaard worden en bejaard zijn Bos C.G. Pastoraal Perspectief POIM
852 Psychisch, dat is óók wat! omgaan met psychiatrie Heij P.A. Pastoraal Perspectief POIM
853 Een doodstil doel? suïcide en pastoraat Draijer J.W. Pastoraal Perspectief POIM
854 Een voortreffelijke taak profielschets van de pastor Deddens K. Pastoraal Perspectief POIM
855 Als een goed soldaat christen-zijn in de krijgsmacht Kimpe G.F. de Pastoraal Perspectief POIM
856 Eenzame fakkeldragers jeugdpastoraat en praktijk Mostert D. Pastoraal Perspectief POIM
858 Wie is hier niet verlegen? over ziekenbezoek Arnold J.J. Pastoraal Perspectief POIM
859 Godsvrucht - een kracht, antwoord aan de secularisatie Kamphuis J. Pastoraal Perspectief POIM
860 Gij hebt mijn rechterhand gevat, pastorale hulp aan terminale patiënten Los D. Pastoraal Perspectief POIM
861 Van gelijke beweging als wij Los P. L. Pastoraal Perspectief POIM
862 Een geestelijk huis van levende stenen gemeenteopbouw in de praktijk rond het jaar 2000 Knepper J.A. sr. Pastoraal Perspectief POIM
863 Maat en overdaad over alcohol en gokken, experiment en verslaving Jong-de Haan, I. de Pastoraal Perspectief POIM
864 Gewapende ambtsdragers over het gebed in de ambtsdienst Groenenberg P. Pastoraal Perspectief POIM
865 Een boekje open over het GPZ gereformeerde psychiatrische hulpverlening in de praktjk Heij P.A. Pastoraal Perspectief POIM
866 Gaat de dominee voorbij? Een boekje voor dominees en andere kerkgangers Blok M.J.C. (jr.) Pastoraal Perspectief POIM
867 Op de grens over student, kerk en universiteit Klapwijk T. M. Pastoraal Perspectief POIM
868 Je staat er niet alleen voor de ongehuwde in de gemeente Blok M.J.C. (jr.) Pastoraal Perspectief POIM
869 Kavels tarwe in de woestijn gemeente, pastoraat en homofilie Janssen J. Pastoraal Perspectief POIM
870 Naar Gods hart: Het Woord Gods in de boeken Samuël overdacht Deel 1 Sikkel J.C. Uit den schat des woords 2, 4 PREK
871 Die Ordnung der Gemeinde zur dogmatischen Grundlegung des Kirchenrechts Barth K. DOGM
872 Christelijke diakonie en ABW Veenhof C. SOC
873 Gelovig wachten. Overdenkingen in de tweede helft van december 1941 voor gezin en eenzaamheid. Banning Dr. W. POIM
874 Nieuwe Theologie. de school van Barth Tromp D., Kohnstamm Ph., Noordmans, O. Gechriften van de studie-commisie der Ethische Vereeniging 6, 8 DOGM
875 Daders des woords overdenking van den brief van den apostel Jakobus voor onze tijd Sikkel J.C. COMN
876 Fundamenten en perspectieven van belijden Generale Synode NHK DOGM
877 Wagen Israëls en zijn ruiteren De profeet Eia een vuurbaak in de levensbranding Sikkel J.C. Uit den schat des woords 25 HRO
878 Mozes Sikkel J.C. Uit den schat des woords 13 PREK
879 Onder de vleugelen des Heeren Het Woord Gods in het boek Ruth overdacht Sikkel J.C. Uit den schat des woords 1 PREK
880 Zie het Lam Gods. Schrifoverdenkingen over het lijden en sterven van den Heere Jezus Christus. Sikkel J.C. POIM
881 Naar Gods Hart Het Woord Gods in de boeken Samuël overdacht Deel II Sikkel J.C. Uit den schat des woords 2, 4 PREK
882 Het boek der geboorten verklaring van Het Boek Genesis 1-12 Sikkel J.C. Het woord Gods 1 COMO
883 Het boek der geboorten verklaring van Het Boek Genesis 12-49 Sikkel J.C. Het woord Gods 2 COMO
884 Het boek der geboorten Sikkel J.C. COMO
885 De wonderen van de Heiland verklaard en toegepast in leerredenen Spurgeon C.H. CHRM
886 De gelijkenissen van de Heiland verklaard en toegepast in leerredenen Spurgeon C.H. CHRM
887 Onze vader die in de hemelen zijt Sillevis Smitt J.H. POIM
888 De lijdensgeschiedenissen Intocht - Hemelvaart Snoek I. CAT
889 In de storm was God niet 1 Koningen 19 : 11 Smits P. en Faber H. HRO
890 Daniel und die Offenbarung Smith U. COMO
891 Die Universalisme in die Psalms Smal P.J.N. HRO
892 De Wederkomst van Christus naar de Evangeliën van Mattheüs, Markus en Lukas Slort D. ESCH
893 Elisa, de profeet Rongen G. van HRO
894 Waarheid en verbeelding rondom het Nieuwe Testament Stempvoort P.A. van APOC
895 Kerkgeschiedenis 1944-2003. Syllabus en reader t.b.v. de studie aan de Opleiding tot de Dienst des Woords van DGKh Bruinius T.L. KGNH
896 Ezra, Nehemia, Esther, Job Luteijn C.M. De Bijbel en zijn boodschap COMO
897 Jakob Linden N. ter HRO
898 Jozef Linden N. ter HRO
899 Profetie in Israël Commentaar bij de tijd / Deel I De vroege profeten en de profeten van Israël Streefland J. Commentaar bij de tijd Deel 1 VERK
900 De predikig van De Opstanding der Doden in het Nieuwe Testament Streeder G.J. BBB EXN
901 2 Timotheüs Stott John R.W. Leven bij het Woord HRN
902 Philosophia Deformata Steen H. FIL
903 Het gebed dat de wereld omspant. Toespraken over het Onze Vader Thielicke Helmut ETH
904 Triomferend leven Stanley Jones, E. ETH
905 De rechtvaardiging uit het geloof alleen Woelderink J.G. DOGM
906 Reformatorische stemmen verleden en heden Borgers D.H. e.a. DOGM
907 Het wezen van het Christendom Wielenga B. RELI
908 De akker is de wereld Wielenga D.K. Jzn. MISS
909 Leven en levenswerk van J. van Dijk Mzn Stichter der Doetinchemse Inrichtingen Wumkes G.A. EVAN
910 Een merkwaardig Vijftal Wessels A.M. BIO
911 Martin Köhler Willigen A de Van Gorcum's Theologische Bibliotheek Deel 16 BIO
912 Verboden en getolereerd Een onderzoek naar Lutheranen in Gelderland Manen K.G. van Gelre 55 KGNO
913 Om de waarachtige vrome Job Stoel J.P. van der PREK
914 Vernunft, Moral, Bekehrung. Die erweckungspredigt von Charles Finney in Nordamerika (1824-1832) Göbler Ulrich HOM
915 De zaligsprekingen. Een gesprek over geloven Lapide Pinchas HRN
916 The doctrine of the work of Christ Cave S. CHRM
917 Liquidatie der Reformatie over de oecumenische beweging en haar theologie Waal C. van der GESC
918 Christianity and Barthianism Til C. van DOGM
919 Bouwen en bewaren Beschouwingen over het boek Ezra, Nehemia, Esther Rossier H. HRO
920 Zorgen voor de gemeente Trimp C. DIAK
921 Open lijnen, een cursus in omgaan met God en met elkaar Troost P. POIM
922 Theologie des Neuen Testamentes I Meinertz M. Die Heilige schrift des neuen Testamentes 1 CANN
923 Theologie des Neuen Testamentes II Meinertz M. Die Heilige schrift des neuen Testamentes 2 CANN
924 Het ene argument een studie van het proslogion van anselmus, van de brief van Paulus aan de Kolossenzen en het onze Vader Telders C.H. GOD
925 Perspectief op de protestantse theologie in de negentiende en twintigste eeuw Tillich Paul KGTE
926 De biddende kerk Trimp C. KRK
927 Het leven kan opnieuw beginnen. Het Appèl van de bergrede Thielicke Helmut EXN
928 Het geheim van het koninkrijk Gelijkenissen van Jezus Thielicke Helmut EXN
929 Jezus, het verhaal van een levende Deel I t/m IV Schillebeeckx Edward EXN
930 De ambtsgedachte Sietsma K. POIM
931 Het gebed in de religieuze vorming Empirisch-theologisch onderzoek naar de effecten van gebedseducatie bij volwassenen Siemerink J. A. M. ETH
932 Encyclopaedie der theologische wetenschap en Inleiding tot het theologisch denken Severijn J. Theologia IV & V ENCY
933 Do You know Greek? How much Greek could the first Jewish Christians have known? Sevenster J. N. Supplements to Novum Testamentum 19 GR
934 Martin Luther Grundtexte christlichen Glaubens Schultze H. (red.) KGRE
935 Christenen in de antieke wereld Sizoo A. BCUL
936 De Heilige Schrift in de Cahiers voor de gemeente Schelhaas J. Hzn. Cahier uit de gemeente CAN
938 Sign of a promise AND OTHER STORIES Schaap J.C. KGNE
939 Judisch-Christliches Religionsgespräch in 19 Jahrhunderten Geschichte einer theologischen Auseinandersetzung Schoeps Hans Joachim RELI
940 Landschap een bundel gedachten over de Psalmen eerste vijftigtal Rothuizen, G.Th. Landschap een bundel gedachten over de Psalmen Deel 1 POIM
941 Landschap een bundel gedachten over de Psalmen tweede vijftigtal Rothuizen, G.Th. Landschap een bundel gedachten over de Psalmen Deel 2 POIM
942 LANDSCHAP een bundel gedachten over de Psalmen, derde vijftigtal Rothuizen Dr. G. Th. HRO
943 Entwickelung des Paulinischen Lehrbegriffes Usteri Leonhard DOGM
944 Van stonden aan Wolff I. de ESCH
945 Bijbel, oorlog, vrede Valk M.H.A. van der ETH
946 Onder de hoogtezon Visser H.A. POIM
947 Een eeuw van strijd over verbond en doop Smilde E. VERB
948 Marnix van St. Aldegonde en de subjectivistische stroomingen in de 16e eeuw Tunderman J.W. KGNO
949 Religionsphilosophie Trilhaas W. FIL
950 Woord op schrift Theologische reflecties over het gezag van de Bijbel Trimp C. (red.) , Bruijne A.L.Th. de, Doedens J.J.T., Kamphuis B. HERM
951 Bevindingen, Verzamelde opstellen, Schriftverklaring, Kerkelijk leven, Opleiding Trimp C. DIAK
952 Joost van Lodensteyn als piëtistisch dichter (proefschrift) Trimp J. C. BIO
953 Fijn en Frisch Seksuele Voorlichting onder gereformeerden 1900 - 1965 Top W. ETH
954 Twelve New Testament Studies Robinson J.A.T. Studies in Biblical Theology No. 34 HRN
955 The Body a study in Pauline Theology Robinson J.A.T. Studies in Biblical Theology 5 HRN
956 Teologie en ontologie: betekenis v.d. wysbegeerte van Heidegger Stofberg, J.A. FIL
957 In de school der wijsbegeerte Wielenga B. FIL
958 Van Genesis tot Openbaring I (van Genesis tot Esther) Visser M.J.C. 1 POIM
959 Van Genesis tot Openbaring II (van Job tot Maleachi) Visser M.J.C. Van Genesis tot Openbaring 2 POIM
960 Van Mattheüs tot Openbaring III Visser M.J.C. POIM
961 Methodologie en de grondslagen van een pluriforme sociologie (proefschrift) Veling Kars SOC
962 Verkenningen in Romeinen Velema W.H. Uitgaven Ds. H. Janssenfonds Deel 30 HRN
963 De Doop in de Nederlandse Belijdenisgeschriften Kakes H. SYMB
964 De zoon van Beëri over het boek Hosea Veldkamp H. POIM
965 De twee getuigen (Haggaï en Zacharia) Veldkamp H. POIM
966 Jeremia en Klaagliederen Veldkamp H. De Bijbel en zijn boodschap COMO
967 De voorzeide leer deel II Heidelbergse catechismus Vonk C. De voorzeide leer 2 CAT
968 De dubbele Jezus meditaties over teksten van de evangelisten Veenhof J. POIM
969 Das Christuszeugnis des Alten Testaments Deel I Das Gesetz Vischer W. 1 CHRM
970 Das Christuszeugnis des Alten Testaments Deel II Die Propheten Vischer W. 2 CHRM
971 Vijf Broden en Twee Vissen Visser H.A. POIM
972 Lucas zegt er het zijne van Visser H.A. POIM
973 Abraham de vader der geloovigen, in eenige beschouwingen ter navolging voorgesteld Verhoeff J.G. POIM
974 De lijdende knecht des Heeren (psalm 22) Visser J. HRO
975 Wandelingen door de wereld van het Oude Testament Vlaardingerbroek J. BCUL
976 De voorzeide leer deel II Heidelbergse catechismus Vonk C. De voorzeide leer 2 CAT
977 De Voorzeide Leer Deel 1a De Heilige Schrift Inleiding, Genesis, Exodus Vonk C. De voorzeide leer Deel 1a COMO
978 De Voorzeide Leer Deel 1b De Heilige Schrift Leviticus, Numeri, Deuteronomium Vonk C. De voorzeide leer Deel 1b COMO
979 De Voorzeide Leer Deel 1c De Heilige Schrift Numeri, Deuteronomium Vonk C. De voorzeide leer Deel 1c COMO
980 De Voorzeide Leer Deel 1Ca De heilige Schrift Numeri Vonk C. De voorzeide leer Deel 1ca COMO
981 De Voorzeide Leer Deel ICb De Heilige Schrift Deuteronomium Vonk C. De voorzeide leer Deel 1cb COMO
982 De Voorzeide Leer Deel 1d De Heilige Schrift Inleiding op de profeten en Jozua Vonk C. De voorzeide leer Deel 1d COMO
983 De Voorzeide Leer Deel IF De Heilige Schrift I en II Samuël Vonk C. De voorzeide leer Deel IF COMO
984 De Voorzeide Leer Deel IG De Heilige Schrift I en II Koningen Vonk C. De voorzeide leer Deel IG COMO
985 De Voorzeide Leer Deel IJ De Heilige Schrift Psalmen I Deursen F. van De voorzeide leer Deel IJ COMO
986 De Voorzeide Leer Deel Ik De Heilige Schrift Psalmen II Deursen F. van De voorzeide leer Deel Ik COMO
987 De Voorzeide Leer Deel 1Qa De Heilige Schrift Mattheüs - Marcus Vonk C. De voorzeide leer Deel IQa COMN
988 De Voorzeide Leer Deel IQb De Heilige Schrift Lucas - Johannes Vonk C. De voorzeide leer Deel IQb COMN
989 De Voorzeide Leer Deel IIIa De Nederlandse Geloofsbelijdenis art. 1-21 en 25- 26 Vonk C. De voorzeide leer Deel IIIa SYMB
990 De Voorzeide Leer Deel IIIb De Nederlandse geloofsbelijdenis art. 22- 24 en 27- 37 Vonk C. De voorzeide leer Deel IIIb SYMB
991 Het geloof van toen en nu Meer P.F. van der KG
992 De verwoesting van Jeruzalem en haar gevolgen Mulder H. Exegetica Oud- en Nieuwtestamentische Studiën JOD
993 Loflied en hekeldicht De geschiedenis van Calvijn's enige gedicht Boer E.A. de VERB
994 De christen geheel en al eigendom van Christus in leven en sterven Kemp J. van der PREK
995 Elke sondag Nagmaal? Goddelike verandering ... Duiwelse verandering... Menslike verantwoordelikheid Merwe D.C.S. van de GENM
996 Calvinisten op de tweesprong Vries W.G. de KGNL
997 Commentaar op Het Evangelie naar Johannes Waal C. van der COMN
998 Studiebijbel HSV Stichting HSV VERT
999 Honderd plus tien De gereformeerde Kerken in Nederland en haar Hogeschool te Kampen Een bundel opstellen en impressies Gelderen J. van, Plomp J., Veenendaal W.C. (red.) TOG
1000 Predikant tussen Piëtisme en Réveil Portret van Joan Hugo van der Groe (1735-1818) Leurdijk G.H. BIO
1001 Het Calvinisme gedurende zijn bloeitijd Deel I Geneve - Frankrijk Schelven A.A. van Het Calvinisme gedurende zijn bloeitijd Deel I KGRE
1002 Het Calvinisme gedurende zijn bloeitijd Deel III Polen - Bohemen enz. Schelven A.A. van Het Calvinisme gedurende zijn bloeitijd Deel III KGRE
1003 Gereformeerde Predikanten 'ten Predickheeren' 1580-1584 Herdenkingsuitgave van het Gereformeerd Kerkcentrum te Gent Laan P.H. van der KGRE
1004 Overpeinzingen van een pelgrim Doornenbal J.T. POIM
1005 Bibliographie van den schoolstrijd 1795 - 1920 Langedijk D. GESC
1006 De Schotse kerkgeschiedenis Werner Gn. KGRE
1007 Samen op weg in het koor van Gods grote daden?! Geuze M.D. KRK
1008 Dr. A. Kuyper Gedenkboek Scholten L.W.G. (red.) KGNE
1009 Tot wien zullen wij gaan? Barkey Wolf A.G., e.a. POIM
1010 Blijven belijden Velema J.H. cat
1011 Je kunt beter geloven. Het geloofsmodel in de brief aan de Hebreeën Wiersinga H. CANN
1012 De Openbaring van Johannes Ringnalda A. COMN
1013 De prediking van het Oude Testament I Kronieken Roubos K. De prediking van het Oude Testament I Kronieken EXO
1014 De strijd om de sleutel der kennis Een bundel opstellen over theologie en filosofie Wiskerke J.R. FILR
1015 Elia Wielenga B. HRO
1016 De Christus gepredikt Verklaring van het boek Leviticus Weststrate J.C. COMO
1017 Habakuk Verklaring van een Bijgedeelte dertien brieven aan een profeet Wever T. Verklaring van een Bijbelgedeelte Habakuk POIM
1018 De broeders van de Mensenzoon Mt 25, 31-46 als toegang tot de eschatologie van Matteüs Weren W.J.C. ESCH
1019 Disputationes Exercitii Gratia een inventarisatie van disputaties verdedigd Lubbertus S. BIO
1020 Die tatsächliche Romfahrt des Apostels Paulus Warnecke H. Stuttgarte Bibelstudien 127 BGEO
1021 Openbaring van Jezus Christus Deel I inleiding en vertaling Waal C. van der Openbaring van Jezus Christus Deel I COMN
1022 Openbaring van Jezus Christus Deel II verklaring Waal C. van der Openbaring van Jezus Christus Deel II COMN
1023 De Afscheiding in haar wording en beginperiode Does J.C. van der KGNN
1024 Ik zal niet sterven, maar leven. Maarten Luther, een portret van de reformator in het licht van zijn brieven. Ouden P. den BIO
1025 The Liberation of Theologie Segundo Juan Luis S.J. HERM
1026 Verwachting en vervulling Messiaanse verwachtingen van het Oude Testament Woude A.S. van der Verken de Bijbel Deel 2 HRON
1027 Spoorloos Over de Boodschap en de communicatie Landelijk Contact Jeugdverenigingen Chr. Geref. Kerk NASL
1028 Het Calvinisme gedurende zijn bloeitijd Deel II Schotland - Engeland Noord-Amerika Schelven A.A. van Het Calvinisme gedurende zijn bloeitijd Deel II KGRE
1029 Belijnd verleden Honderd jaar Groninger Kerkbode nader bekeken Stam Cor e.a. (red.) KGNL
1030 De geschiedenis van de Vrijmaking te Amersfoort Born E.Th. van den KGL
1031 Oprecht Verhaal over de geestelijke beroeringen in de jaren 1751 en 1752 te Werkendam en in de Alblasserwaard Dijk KGL
1032 De dominee gaat voorbij Familiealbum van driekwarteeuw protestants leven in Nederland Kaam B. van en Meiden A. van der KGTE
1033 Kerkhistorische opstellen aangeboden aan Essays on Church History presented to Prof. dr. J. van den Berg Augustijn C. e.a. KG
1034 City-Pastorie Oudezijds 100 Boiten R.G.H. VERB
1035 Zur mitteldeutschen Wiedertäuferbewegung nach dem grossen Bauernkrieg Zschäbitz G. Leipziger Übersetzungen und Abhandlungen zum Mittelalter Reeks B, Deel 1 KGRE
1036 Die Gechichte der Kirche Loewenich Walther von KG
1037 Kerk en Belijdenis Augustijn C. Cahiers voor de gemeente Nr. 7 SYMB
1038 Entdeckungen im Alten Testament Sartory T HRO
1039 Over Willibrord gesproken Moorsel P.P.V. van KGM
1040 De beeldenstorm in Groningen Veldman H. KGL
1041 Het hoge woord in de lage landen. Hoe er door de eeuwen heen in Nederland gepreekt is Runia K. HOM
1042 Jerusalem in the New Testament. The significance of the city in the history of redemption and in eschatology Young J.C. de HRN
1043 Het boek van Gods lach Kornet A.G. HERM
1045 Een staf om te gaan. Vijf Hervormden over het belijden Spijkerboer A.A., e.a. BIO
1046 Vrijwillige liefde 13 bijbelstudies over de profeet Hosea Vreugdenhil C.G. JBGG 24 POIM
1047 Evangelieverhalen en evangelievertellingen Smitt J.W. HRN
1048 Mozes en Jezus Schroten H. DOGM
1049 Johannes Calvijn zijn leven en zijn werk Schippers R. BIO
1050 Oriëntatie Nieuwe wegen in de theologie Sperna Weiland J. Serie Theologische Monografie HNIE
1051 Verzamelde Geschriften over Ds. L.G.C. Ledeboer Natzijl H. Verzamelde Geschriften over Ds. L.G.C. Ledeboer Deel III BIO
1052 Om 't Heilig huis Gedenkboek Afscheiding en Doleantie te Amersfoort 1837 - 1887 - 1962 Vink J.A. (red) KGL
1053 De Vrijheid voorgestreën GESC
1054 Soms moet een mens kleur bekennen. Een terugblik op zeventig jaar Snoek J. M. BIO
1055 Gijsbertus Bonnet. Bijdrage tot de kennis van de geschiedenis der gereformeerde Theologie in de achttiende eeuw End A. van den KGNO
1056 Kerkscheuring in Kampen anno domini 1967 antwoord van de kerkeraad Kerkeraad Kampen KGL
1057 Leven en werken van R. en E. Erskine Bavinck H. BIO
1058 In rapport met de tijd, 100 jaar theologie aan de Vrije Universiteit 1880-1980 Augustijn C., Baarda T., Berg C.H.W. van den, e.a. TOG
1059 De Ballingschap. Deel I. Drie eeuwen uit Israëls geschiedenis met Ballingschap bedreigd Zee G. van der De Ballingschap Deel I JOD
1060 De Ballingschap Deel II Drie eeuwen uit Israëls geschiedenis in Ballingschap gevoerd (eerste stuk) Zee G. van der De Ballingschap Deel II JOD
1061 De Ballingschap Deel III Drie eeuwen uit Israëls geschiedenis in Ballingschap gevoerd (tweede stuk) uit Ballingschap verlost Zee G. van der De Ballingschap Deel III JOD
1062 De oorsprong van het christelijk geloof Het derde evangelie Vos G.J. HRN
1063 De Efezenbrief van Paulus Zwaan J. de EXN
1064 Jezus, Paulus en Rome Zwaan J. de HRN
1065 1. Mose 1-11 die Urgeschichte I. Teil Mose 1- 4 Zimmerli, W. Prophezei Schweizerisches Bibelwerk für die Gemeinde COMO
1066 1. Mose 1-11 die Urgeschichte II. Teil Mose 5-11 Zimmerli, W. Prophezei Schweizerisches Bibelwerk für die Gemeinde Deel II COMO
1067 Dogmatiek Deel I Het woord, de Zoon en de dienst Wentsel B. Dogmatiek Deel I DOGM
1068 Dogmatiek Deel II De openbaring, het vervond en de apriori's Wentsel B. Dogmatiek Deel II DOGM
1069 Dogmatiek Deel IIIA God en mens verzoend Godsleer, mensleer en zondeleer Wentsel B. Dogmatiek Deel IIIA DOGM
1070 Dogmatiek Deel IIIB God en mens verzoend Incarnatie, verzoening, koninkrijk van God Wentsel B. Dogmatiek Deel IIIB DOGM
1071 Synagoge, kerk en staat in de vijf eerste eeuwen Aalders G.J. D. KGO
1072 Ootmoed of hoogmoed (Geloofsgehoorzaamheid of nieuwe theologie?) Arntzen M.J. KGTE
1073 De nood des tijds Aalders W.J. VERB
1074 De Mozaïsche Wet Andel J. van HRO
1075 De morgenstond van Jezus leven Andel J. van HRN
1076 Luther en de angst van het westen. Een pleidooi voor de rechtstaat Aalders W. SOC
1077 Theologie der verontrusting Aalders W. HEIL
1078 Kerk in Nederland 1945-1984 Augustijn C. KGNH
1079 Mensen en machten. De rol van grote mannen in de geschiedenis Aalders G.J. D. GESC
1080 De Bijbel is geen Puzzelboek Boersma Tj. ESCH
1081 Theocratie of ideologie. Het dilemma van de huidige christenheid Aalders W. SOC
1082 De grote vergissing Kerk en staat in het begin van de vierde eeuw Aalders G.J. D. KGO
1083 Register, Bibliographie und Textgeschichte zu den gesammelten Werken von Paul Tillich Tillich Paul Gesammelte werke Band XIV NASL
1084 Biecht en vergeving van zonden. Een benadering van het biechtvraagstuk vanuit gereformeerd standpunt Arntzen M.J. DOGM
1085 De openbare eredienst der Nederlandse Hervormde Kerk in de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw Schotel G.D.J. KGNO
1086 Uitzigten in de eeuwigheid Lavater, J. C. VERB
1087 De kerkelijke tucht Handleiding ten dienste van de gereformeerde Kerken Jansen Joh. KR
1088 De eenige troost in leven en in sterven 57 Leerredenen over den Heidelbergschen Katechismus benevens 1 Hervormingspreek Grand-Pierre, Ebrard, Hengstenberg, Kohlbrügge e.a. PREK
1089 Hoogst belangrijke briefwisseling over de leer der heiligmaking Kohlbrügge H.F., Da Costa I. PREK
1090 Korte verklaring van de kerkenordening Jansen Joh. KR
1091 Kerkenordening van de Gereforemeerde Kerken in Nederland Bouma H. KR
1092 Negen-en dertigste jaarverslag van de vereeniging voor Hooger Onderwijs gereformeerden grondslag Meynen W.W., Jonge H.G. de, Alkemade G.P.J. van e.a. SOC
1093 Apologie Steenwinkel P. APO
1094 Gereformeerd Kerkelijk Congres Het juk der tweede hiërarchie Rutgers F.L., Savornin Lohman A.F. de, Kuyper A. KGNN
1095 Neveldijk Uit het leven van godsdienstige dorpsmenschen Vliet D.H. van de Wz. VERB
1096 Het Calvinisme en de Reformatie van de wijsbegeerte Vollenhoven D.H.Th. FIL
1097 Johannes de Dooper, de wegbereider des HEEREN Sillevis Smitt J.H. HRN
1098 De wijsbegeerte van de 20e eeuw Delfgaauw B. FIL
1099 Enige opmerkingen over Romeinen 1- 16 College-dictaten Jager H.J. COMN
1100 Voor tweehonderd jaren Schetsen van het leven onzer gereformeerde vaderen Veen, S.D. van KGNN
1101 Strikt genomen. Het recht tot universiteitssichting staatsrechtelijk en historisch getoest Kuyper A. SOC
1102 Dossier Schillebeeckx Theoloog in de kerk der conflicten Auwerda, R. GESC
1103 Een geschiedenis van God Vierduizend jaar jodendom, christendom en islam Armstrong, K. GOD
1104 Christenleven in de gemeenschap Zes voordrachten gehouden in de Nieuwe Kerk te Groningen Aalders W.J. e.a. ETH
1105 Augustinus Das Gut der Ehe Aurelius Augustinus Maxsein A. ETH
1106 Descartes en de Kerk Lindeboom G.A. FIL
1107 Gisteren onmisbaar voor morgen Andel C.P. van GESC
1108 Voor ons de zondvloed Een onderzoek naar de ontwikkelingen in de doopliturgie aan de hand van het zondvloedgebed Arkel D. van LITG
1109 Saint Augustine Confessions Pinne-Coffin, R.S. GESC
1110 Sint-Augustinus verhaalt zijn bekering 1600 ste verjaardag Verheijen Luc VERB
1111 Gods werk gaat dóór Asch-van Wijck C.M. van MISS
1112 Schriftgezag en wetenschap Aalders G. Ch. HS
1113 De Gemeenschap der Heiligen Andel J. van POIM
1114 Geloofsmanieren. Studies over pluraliteit in de kerk Vlijm J. M. KRK
1115 In Christus is geen dienstknecht of vrije Eene Amerikaansche geschiedenis Karssen H. GESC
1116 Een uitgemaakte zaak Kamphuis J. TOG
1117 Geloven we in dezelfde God? Het gesprek in de Nederlandse Hervormde Kerk Klein Th. (red.) DOGM
1118 De feitelijke toedracht Tien jaren kerkstrijd Janssen G. KGNH
1119 Zonder krijgsmanseer en vlag. een oproep tot bezinning en wederkeer Polman A.D.R. KGNH
1120 Jeruzalem of Babylon Lagendijk J. KG
1121 De blijde zondagsviering Kohlbrugge H.F. Kohlbrugge-reeks Nr. 2 ETH
1122 Persoonlijkheid in wording. Schets ener Christelijke opvoedkunde Kohnstamm Ph. Schepper en Schepping Deel II PED
1123 Evangelische getuigenissen Maandschrift voor het Christelijke volk Bey B. de, Andel J. van TIJD
1124 Levend geloof Aalders W.J. e.a. KGNL
1125 De Catechismusprediking Referaat gehouden op de Jaarvergadering van de gereformeerde Bond op woensdag 1 mei 1963 te Utrecht Kievit L. CAT
1126 Apologie of Verantwoording van de prins van Oranje 1581gevolgd door het Plakkaat van Verlating Alberts A. GESC
1127 Mistieke Liggaam en kerk in die Nuwe Rooms-Katolieke Teologie Jonker W. D. KRK
1128 Voorrang aan de toekomst Jong J. M. de VERB
1129 Jezus, Inspirator en spelbreker Jonge M. de VERB
1130 Woord en wandel Jongeling P. ETH
1131 Leven in het verbond Janse A. VERB
1132 Diakonie - Hilfehandeln. Jesu und soziale Arbeit des Diakonischen Werkes Horst Seibert POIM
1133 Om de heiligheid van de gemeente De kerkelijke tucht Kamphuis J. POIM
1134 Jezus visie op Zichzelf In discussie met De Jonge's christologie Heering J. P. CHRM
1135 Van de werkelijkheid naar ideaal Een praktisch boek over gemeenteopbouw Velde C. van de e.a. POIM
1136 Praktische Theologie. Bundel opstellen aan prof.dr. P.J. Roscam Abbing Andel C.P. van DIAK
1137 De geestelijke groei van de gemeente Rede Velema W.H. DIAK
1138 Gemeente-zijn in de mondiale samenleving Pastorale Handreiking van de Generale Synode van de Nederlandse Hervormde Kerk Nederlandse Hervormde Kerk POIM
1139 Gemeente-opbouw Wending Maandblad voor Evangelie en Cultuur Bakker J.A. Maandblad voor evangelisatie en cultuur Jaargang 5 Nr. 5-6 POIM
1140 Gemeente-opbouw GSEV POIM
1141 Gemeentevormen en gemeenteopbouw Een bijdrage tot een gesprek Nederlandse Hervormde Kerk POIM
1142 Kerkvernieuwing Bruin J. DIAK
1143 Inleiding in het kerkelijk opbouwwerk Hooijdonk Piet van PM-Gemeenteopbouw POIM
1144 Gaan en staan Plaats en taak van de christelijke gemeente Een bundel beschouwingen over gemeente-zijn in deze tijd Berkouwer G.C. POIM
1145 Het gesprek besproken Praktische handreiking voor ouderlingen Goedhart G. L. Gemeentetoerusting POIM
1146 Het groepsgesprek besproken Praktische handreiking voor leiders van groepshuisbezoeken en gespreksgroepen Goedhart G. L. Gemeentetoerusting POIM
1147 Aan het sterfbed van onze beschaving facetten van de abortus - problematiek Zijl B. J. ETH
1148 De verhouding tusschen de Plaatselijke en de Algemeene Kerk in de eerste drie eeuwen Jacobs D. KR
1149 Schriftbeginselen van kerkrecht inzake meerdere vergaderingen Greijdanus S. KR
1150 De ratificeering der besluiten van meerdere vergaderingen. Rede Deddens P. KR
1151 Kerkelijke besluitvaardigheid Over de bevestiging van het gereformeerde kerkverband in de jaren 1574 tot 1581/2 Kamphuis J. Kamper bijdragen 5 KR
1152 Kerkelijk opzicht en tucht in de Gereformeerde Kerk Veen S.D. van DIAK
1153 Kerkorde van de Christelijke gereformeerde Kerken in Nederland Synode Christelijke gereformeerde Kerken in Nederland KR
1154 Toelichting omtrent de kwestie-Geelkerken Berg K. van den KGNL
1155 Kerkorde van de gereformeerde Kerken in Nederland 1993 Generale Synode van de gereformeerde Kerken in Nederland KR
1156 Kerkorde der nederlandse hervormde Kerk Nederlandse Hervormde Kerk KR
1157 Tweeërlei kerkrecht Het zoogenaamde oude kerkrecht noch oud, noch gereformeerd Bouwman M. KR
1158 Schorsing en kerkverband Janssen G. KR
1159 Jus Divinum The Westminster Assembly and the Divine Right of Church Government Witt J.R. de KRG
1160 Korte verklaring van de Kerkenordening van de gereformeerde Kerken in Nederland (1951) Meulink H. & Wolff I. de KR
1161 De positie van Nederland Kuyper A. GESC
1162 Nederlands Hervormd kerkrecht Haitjema Th. L. KR
1163 Uitdaging en bemoediging Wat de Wereldraad met de theologie doet Flesseman-Leer van E. Oekumene Nr. 5 STRM
1164 De tucht over doopleden in de gereformeerde Kerken Hartogh G.M. den KR
1165 Over de bevoegdheid tot schorsing en afzetting van Ouderlingen en Diakenen Es W.A. van KR
1166 De Hervormde Kerkorde Heuvel P. van den KR
1167 De belijdende kerk in de nieuwe kerkorde Ruler A.A. van KR
1168 Kerkenordening der gereformeerde Kerken in Nederland Renkema W.B. KR
1169 Kerkelijk handboekje bevattende de Bepalingen der Nederlandsche Synoden en andere stukken van betekenis voor de regeering der kerken Biesterveld P. KR
1170 Ontwerp-ordinanties, behorende bij de ontwerp-kerkorde van de Verenigde Protestantse Kerk in Nederland Werkgroep kerkorde Ver. PKN KR
1171 Kerkelijk beheer Practische handleiding voor controle op het financieel beleid Verrij G. VERB
1172 De kerkelijke tucht naar het gereformeerde kerkrecht Bouwman H. KR
1173 De moed om getuige te zijn Een bundel opstellen aangeboden aan dominee H.A. Visser bij zijn 80e verjaardag Goot Y. van der e.a. POIM
1174 Terugblik voor de toekomst Opstellen aangeboden aan Dr. J.M. van Veen ter gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag Oosterzee K. van, Zunneberg H. BIO
1175 Levenslang leerling Een dwarsdoorsnede van een generatie hervormd-gereformeerde predikanten Vergunst P.J., Hul J. van 't VERB
1176 Toen gisteren nog vandaag was Visser H.A. VERB
1177 Kernpunten uit het christelijk geloof Velema W.H. ETHG
1178 Schriftauslegung auf dem Wege zur biblischen Theologie Stuhlmacher P. HERM
1179 De God van de filosofen en de God van Pascal. Op het grensgebied van filosofie en theologie Boer Th. de GOD
1180 Gegronde verwachting. Schets van een Christelijke toekomstleer Berkhof H. ESCH
1181 Stemmen voor Waarheid en Vrede Evangelisch tijdschrift voor de Protestantsche Kerken Bronsveld A.W. Evangelisch voor de Protestansche Kerken 53 TIJD
1182 De christen en zijn moeilijkheden Bavinck J.H. POIM
1183 Schleiermachers ervaring met de ervaring Berkhof H. Theologische studies TIJD
1184 Verontrusting en verantwoordelijkheid Berkouwer G.C. VERB
1185 Het humanisme van God God en mens als bondgenoten Buskes J.J. VERB
1186 Grace and Glory Vos Gerhardus PREK
1187 Der Mittler Zur Besinnung über den Christusglauben Brunner Emil CHRM
1188 Das Buch der Preisungen Buber Martin OV
1189 In heilige feestdos Basoski A.A. POIM
1190 Het brood dat wij breken Beek A. van de VERB
1191 De levende God preeken en voordrachten van Karl Barth Aalders W.J. PREK
1192 Hedendaagsche Moraal Bavinck H. PSYC
1193 De zekerheid des geloofs Bavinck H. DOGM
1194 Stille tijd in vrije tijd Bavinck J.H. POIM
1195 Algemene zijnsleer Cap A.O.F.M. FIL
1196 Christelijke wereldbeschouwing Bavinck H. SOC
1197 Inleiding in de Zielkunde Bavinck J.H. PSYC
1198 Roeping en wedergeboorte Bavinck H. DOGM
1199 Zullen wij onze dooden begraven? Jasperse P. ETH
1200 De Boodschap van Christus en de niet-Christelijke religies (Dr. Kraemer) Bavinck J.H. MISS
1201 Beginselen der Psychologie Bavinck H. PSYC
1202 Het boek der ontmoetingen Bavinck J.H. HRON
1203 Profetie metterdaad Born A. van den Bijbelse monografie HRO
1204 Hiob Barth K. Schriftenreihe Biblische Studiën 49 TIJD
1205 Wegwijzers en wegbereiders (een halve eeuw oudtestamentische wetenschap) Beek M.A. Oecumene HERM
1206 De verhouding tusschen de almacht Gods en de zedelijke verantwoordelijkheid van den mensch in den islam Bakker F. L. ISL
1207 Eine Theologie des christlich-jüdischen Diskurses Buen Paul M. van RELI
1208 Godswoorden in de Psalmen. Deel I hun funktie en achtergronden Booij Thijs Godswoorden in de Psalmen Deel 1 EXO
1209 Godswoorden in de Psalmen Deel II hun funktie en achtergronden Booij Thijs Godswoorden in de Psalmen Deel 2 EXO
1210 Meditatief Brummelen A. van Reformatiereeks Deel 20 POIM
1211 Schild en Pijl. De Navolging van Christus en het moderne Leven Bavinck H. Schild en Pijl Aflevering 3 ETH
1212 De pelgrimstocht der menschheid Berkelbach Sprenkel J. W. van der GESC
1213 De Wapenrustinge Gods Fransen E. PREK
1214 Een christelijke confrontatie met Marx, Lenin en Stalin (proefschrift) Kraan K.J. SOC
1215 Waar is God in deze tijd? De betekenis van de geschiedenis in de theologie van dr. H. Berkhof Beek A. van de DOGM
1216 Twee voordrachten Beek M.A. BCUL
1217 Van geloof, hoop en liefde Vijftig jaar interkerkelijke omroep in Nederland, 1946 - 1996 Blom J.C.H. e.a. Historische Boekerij GESC
1218 Van onderzoek tot publicatie VERB
1219 Calvins Geschichtauffassung Berger H. Studiën zur Dogmengeschichte und systematischen Theolog Deel 6 DOGM
1220 Karaktertrekken der oudtestamentische religie Edelkoort A.H. HRO
1221 The water that divides. The baptism debate Bridge Donald & Phypers David CONF
1222 Genezing en bevrijding Kraan K.J. 3 PSYP
1223 Widerstand und Ergebung Briefe und Aufzeichnungen Bonhoeffer Dietrich Siebenstern Taschenbuch Nr. 1 POIM
1224 Gemeinsames Leben Bonhoeffer Dietrich POIM
1225 Dát was de DDR. Alles für die Stärkung der DDR Boele H. GESC
1226 The pilgrim's progress Bunyan John VERB
1227 Gods ene Kerk en onze vele Kerken Berkhof H. KRK
1228 Anthropologie Religieuse Bleeker C.J. GW
1229 Karl Heim als apologeet Burger F. APO
1230 Die Mystik und das Wort Brunner Emil KGNE
1231 Werelddiakonaat? Enige opmerkingwen over de hulpverlening aan de verre naaste. Hendriks A.N. DIAK
1232 Septuagesimo Anno. Theologische opstellen aangeboden aan Prof. Dr. G.C. Berkouwer Bakker J.T. e.a DOGM
1233 Met de gemeente onderweg Afscheidsbundel van prof. dr. A. Bijlsma Bijlsma R. POIM
1234 Nachfolge Bonhoeffer Dietrich GESC
1235 Geschiedenis van Israël Beek M.A. HSON
1236 De kerk op de kruispunten van de geschiedenis onmacht en uitdaging Fiolet H.A.M. GESC
1237 De wachters op de muren De opkomst van het nationaal-socialisme en de gereformeerde gezindte 1932-1940 Bennekom T. W. van GESC
1238 Gezond zijn en ziek zijn Barth K. Onze tijd DOGM
1239 Sinai en Ardjoeno Delleman Th. MISS
1240 Oriëntatie in de godsdienstwetenschap Broekhuis J. Theologie in reformatorisch perspectief Deel 5 GW
1241 Bergums kerk klooster en omgeving Baart A. jr., Buijtenen M. P. van SOC
1242 Bruggen en bruggehoofden Berkhof H. DOGM
1243 Kerk-zijn over grenzen heen visie op Europa 1992 Blei K. VERB
1244 Van het Avondmaal des Heeren Broeren D. GENM
1245 Bloed en Vuur. Symboliek der voornaamste Oudetestamentische offerhandelingen. Boom W. ten HRO
1246 Petrus und Papst Deel 2 Brandenburg A. Deel 2 DIAK
1247 Petrus und Papst I Brandenburg A. DIAK
1248 Wijsgerige ethiek van de twintigste eeuw Bakker R. ETH
1249 De brieven van Johannes Brink G. van den VERK
1250 Apostolisch ambt en Reformatie Primair probleem der oecumene Boon R. GESC
1251 Voor mij hoeft het niet meer Bech L. e.a. POIM
1252 Oud-Testamentische kernbegrippen Boom W. ten NASL
1253 De Theologie van Karl Barth: dynamiet of dynamo voor schristelijk handelen de plotieke en theologische kontroverse tussen nederlandse Bartianen en Neocalvinisten Brinkman M. E. GESC
1254 Het leven van M.C. van Lennep 1751 - 1813 Lennep van J. SOC
1255 De kerk te Bathmen en haar muurschildeingen Klein Wassink B e.a. GESC
1256 Jij... Gods kind Wijk van P.C. POIM
1257 Ich habe dieses Volk geliebt Bonhoeffer Dietrich FIL
1258 Die bergpredigt Bornhäuser K. GESC
1259 Jezus van Nazareth Schottroff L. Stegemann W. CHRM
1260 Verkondig het Woord Preekschetsen voor het kerkelijk jaar Bavinck J.H. PREK
1261 Christus de zin der geschiedenis Berkhof H. GESC
1262 Gerijpt voor Reformatie Het Evangelie van Faber Stapulensis en zijn uitstraling tot in de Nederlanden Bouma T. D. KGRE
1263 Zicht op een spoor van licht Bijbelse vroomheid in duistere middeleeuwen op aanwijzing van Jacobus Faber Stapulensis Bouma T. D. KGM
1264 Vergeving en verwachting Berkhof H. PREK
1265 Geloofsstrijd Banning W. ETH
1266 Hoop doet leven Bouma H. Horizon-reeks POIM
1267 Af en toe een oase Brico R. BCUL
1268 Figuren en thema's van de Nadere Reformatie I Brienen T. e.a. 1 KG
1269 Figuren en thema's van de Nadere Reformatie II Brienen T. e.a. 2 KG
1270 Das Zeitalter des Absolutismus 1600-1789 Hubatsch W. VERB
1271 God en mens als concurrenten Buskes J.J. Carillon Paperbackreeks 15 FIL
1272 Kort & Goed. 75 vijf-minuten toespraken Buskes J.J. POIM
1273 Terzijde Buskes J.J. ETH
1274 The Melchizedekian Priesthood Baäla P. HRO
1275 Over de kerkrechtelijke beginselen van het Presbyterianisme bij Charles Hodge Huh S.G. KG
1276 Zin en onzin van Kerstfeest Buskes J.J. ETH
1277 Droom en protest Buskes J.J. ETH
1278 Bijbelse taal? De samenhang tussen inhoud en taal van de bijbelse openbaring. Bruggen J. van VERT
1279 Reden über Erziehung Buber Martin PED
1280 De Nadere Reformatie en het gereformeerd Piëtisme Brienen T. e.a. KG
1281 De scheppingstradities bij de profeten (proefschrift) Brongers H. A. EXO
1282 Jacob Boehme, his life and teaching or studies in theosophy Martensen H.L. BIO
1283 The Dead Sea Scrolls Burrows M. TK
1284 More Light on the Dead Sea Scrolls Burrows M. TK
1285 Ik geloof wel in Jezus maar niet in God Buskes J.J. Geloven vandaag Deel I POIM
1286 God is anders Buskes J.J. POIM
1287 Dwarsliggers Buskes J.J. KGTE
1288 Hoera voor het leven. Laat mij nog eenmaal zeggen hoe goed het was... Buskes J.J. Van gisteren tot morgen Deel 1 BIO
1289 Christus voor de wereld Buskes J.J. jr. PREK
1290 Wegen in de wildernis Buskes J.J. POIM
1291 Martin Buber Beek M. A. e.a. GESC
1292 De Theologie van F.H.R. von Frank Bruining N. A. KGNE
1293 Debharim Bakker T. GESC
1294 Fanz Overbecks unerledigte Anfragen an das Christentum Kaiser Chr. GESC
1295 De betekenis van de doop Brink J.E. van den VERB
1296 Belofte en verantwoordelijkheid der Christelijke Gemeente in het huidige tijdsgebeuren Barth K. GESC
1297 Karl Barth en de Kinderdoop Berkouwer G.C. GESC
1298 Eschatologische prediking bij Luther Bakker J.T. GESC
1299 Het Avondmaal Bakhuizen J.N. e.a GESC
1300 Geschichtte der Däpfte Baitor L. von GESC
1301 Stichtelijke uren I Beets N. Stichtelijke uren 1 POIM
1302 Stichtelijken uren Deel II Beets N. Stichtelijke uren Deel II POIM
1303 Liederen van bevrijding Buskes J.J. jr. GESC
1304 Een fantastisch verhaal Boer D. GESC
1305 Critische existentiephilosophie en christelijk geloof Breek B. GESC
1307 Glauben und verstehen I Bultmann R. I HERM
1308 Glauben und verstehen II Bultmann R. II HERM
1309 Glauben und verstehen III Bultmann R. III HERM
1310 Glauben und verstehen IV Bultmann R. IV HERM
1311 Hoe word ik verlost van de angst dat ik onvergeeflijke zonde bedreven heb en van allerlei andere angsten? Overdulve J. ETH
1312 Het ambt her-dacht Borght Ed A. J. C. van der DIAK
1313 De muis die even brulde Bas B. de SOC
1314 De Dordtsche Leerregels Lücher J. C. S. SYMB
1315 Toetssteen der ware en valse genade Deel I Groe Th. van der Deel I DOGM
1316 Engelen Gods geheime agenten Graham B. DOGM
1317 Levensbeschouwing I Opmerkingen n.a.v. Heidelbergse Catechismus Popma K.J. 1 SYMB
1318 Levensbeschouwing II Opmerkingen n.a.v. Heidelbergse Catechismus Popma K.J. Levensbeschouwing 2 SYMB
1319 Levensbeschouwing III Opmerkingen n.a.v. Heidelbergse Catechismus Popma K.J. Levensbeschouwing 3 SYMB
1320 De Goede Belijdenis Wielenga B., Dijk K., Keizer G., Miedema J.J. e.a. 1e SYMB
1321 Leven uit Gods beloften: Een centraal thema bij Johannes Calvijn Campen M. van DOGM
1322 Het Wilhelmus en de Bijbel Brom Gerard Meededelingen der Kon. Ned. Akademie van Wetenschappen Nieuwe reeks 9/1 OV
1323 De Nederlanden en de gevierden te Heiligerlee Brouwers J.W. GESC
1324 Verslag redevoering bij overlijden van A.G.Honig Schilder K. BIO
1325 De Heidelbergse Katechismus in het Nederlands van nu Wierenga L. SYMB
1326 De Dordtse Leerregels vertaald in gewoon Nederlands Berghuis F.J. e.a. SYMB
1327 Lerende hen onderhouden Deel I - Zondag 1-24 Hulpboek voor de catecheet Praamsma Louis SYMB
1328 Lerende Hen Onderhouden Deel II - Zondag 25-52 Hulpboek voor de catecheet Praamsma Louis II SYMB
1329 Kerk (in) delen, van leergemeenschap naar ontmoetingsgemeenschap Modderman Jaap KGNH
1330 Verslag rede uitgesproken ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag Schilder K. BIO
1331 Het genadeverbond en wie er toe behooren Oorthuijs G. DOGM
1332 Reformed Standards of Unity Nixon L. SYMB
1333 Fundamentele geloofsartikelen Doekes L. SYMB
1334 Ezechiel Fohrer G. Handbuch zum Alten Testament erste Reihe 13 HRO
1335 Christelijke Religie- Nederlands Geloofsbelijdenis I & II Schilder K. Christelijke religie Deel I SYMB
1336 De komende herziening van ons kerkordelijk apparaat Bronkhorst A.J. Geschr. betr. de orde der Ned. Herv. Kerk 4 KR
1337 Altijd bereid Tot Verantwoording kort commentaar op de Nederlandse Geloofsbelijdenis Besselaar A.T. e.a. Uit Bijbelse Bron Nr. 8 SYMB
1338 Licht uit licht Het christelijk geloof naar de belijdenis van Nicea Selms A. van SYMB
1339 Allemaal zondagen Beschouwingen over de Heidelbergse catechismus Rothuizen, G.Th. SYMB
1340 De Heidelbergsche Catechismus Barger H.H. De godgeleerde bibliotheek SYMB
1341 Om 't eeuwig welbehagen, verhandelingen over de Dordtse Leerregels Boer C. den SYMB
1342 Kruisdragers nieuwe verhalen uit afgescheiden kringen Bos F. L. KG
1343 Bij-Tijds Geloven In gesprek met oudere en nieuwere theologen Bremmer R.H. DOGM
1344 Verzet en Overgave. Brieven en aantekeningen uit de gevangenis Bonhoeffer Dietrich BIO
1345 Het Diepe Water van de Doop Bruggen J. van GENM
1346 Stroomingen en sekten van onzen tijd Bakker H. STRM
1347 Het Grote Geheimenis Een Bijbelstudie over Efezië 3:6 ten dienste van kerk en zending Bemmel H. van HRN
1348 Luthers Aussehen und Bildnis Bauer K. GESC
1349 Gods Verbond met ons en onze Kinderen Boer Joh. de VERB
1350 Theologen Unserer zeit Pauly Stephan BIO
1351 Het Nieuw-Testamentisch Kerkbegrip en onze Kerken Berkelbach Sprenkel S.F.H.J. van der e.a. KRK
1352 Komm Schöpfer Geist! Barth K. e.a. PREK
1353 Een halve eeuw theologie. Motieven en stromingen van 1920 tot heden Berkouwer G.C. KGNH
1354 Dietrich Bonhoeffer Bethge E. GESC
1355 Leven en dood van Dietrich Bonhoeffer Bosanquet M. BIO
1356 Aspekte van die vorm/inhoud-problematiek met betrekking tot die organiese Skrifinspirasie in die nuwere gereformeerde teologie in Nederland Buytendach F.W. HS
1357 Correspondance 1521 - 1524 Martineau Chr. e.a. ETH
1358 Christus in het moderne Athene Bleeker C.J. RELI
1359 Geschichte und Eschatologie Bultmann R. ESCH
1360 Präludien Deel I Windelband, W. PSYC
1361 Präludien Deel II Windelband, W. PSYC
1362 De tien geboden Bolkestein M.H. ETH
1363 Le Concile et les Conciles Botte B. e.a. KG
1364 De eerste en de laatste Blok L. GOD
1365 Keus uit twaalf postillen Bolkestein M.H. e.a. PREK
1366 Sterrenkunde in de geschiedenis Spoelstra T.A.Th. OV
1367 De natuurwetenschap en het christelijk geloof Mulder K. DOGM
1368 In het licht van Genesis, christelijke wetenschappers over schepping en evolutie Wisse A.P. WETN
1369 Inzicht en Inzet II. Een bundel schetsen over arbeid en maatschappij Douma J. e.a. II SOC
1370 Gespreks- en vergadertechniek Knepper J.A. & Kamphuis J. SOC
1371 Techniek: middel of moloch? Schuurman E. SOC
1373 De Ontbrekende Schakel in het Modern Spriritualisme Underhill-Fox A.L SPIR
1374 Natuurstudie en christendom Bettex F. BCUL
1375 De zingende kerk Baas J. LIT
1376 Vatikaans concilie en nieuwe theologie Berkouwer G.C. KGNE
1377 Symboliek (Leerbegrip der belijdenisschriften) Hofmann Rudolph SYMB
1378 Abraham Kuyper Bratt D. J. BIO
1379 Karl Barh Bronkhorst A.J. PSYC
1380 Maskerspel Beek M. A. e.a. PSYP
1381 Dialoog in muziek Swol E. van LIT
1382 Mensen. die je niet vergeet Buskes J.J. BIO
1383 Wat het zwaarst weegt Buskes J.J. e.a. KG
1384 De bestemming van den mensch in onzen tijd Berdjajew N. VERB
1385 Adolf von Harnack's Kritische Dogmengeschiedenis Slotemaker de Bruine. DOGM
1386 Geneeskunde in het Oude Israël Baruch J. Z. BCUL
1387 De evolutietheorie Morris Henry M. WETN
1388 Psychological commentaries Nicoll Maurice SOC
1389 Intellectual Schizophrenia Rushdoony R.J. PED
1390 Karl Barth en Eduard Thurneysen (de theologische relevantie van een levenslange vriendschap) Ponsteen H.J. KGTE
1391 De aanpak van onderzoek Tromp J.H.M. e.a. VERB
1392 Het verschijnsel wetenschap Koningsveld H. VERB
1393 Vriend en metgezel Verkenning rond het maatschappelijk werk gereformeerde Sociale Academie. SOC
1394 Natuurrecht - een betrouwbare gids? Douma J. Kamper Bijdragen 21 VERB
1395 De Stad is gevallen Schaeffer Francis A. SOC
1396 Sions Roem en Sterkte Verklaring van de Zevenendertig Artikelen der Nederlandsche Geloofsbelijdenis Deel I Rotterdam A. Deel I. SYMB
1397 Sions Roem en Sterkte Verklaring van de Zevenendertig Artikelen der Nederlandsche Geloofsbelijdenis Deel II Rotterdam A. Deel II SYMB
1398 Wat is een Christen Nodig te Geloven? Venema F.F. CONF
1399 Carillon Poort J.J. OV
1400 Theologie reformierter bekenntnisschriften Jacobs P. CAT
1401 Onze Nederlandsche Geloofsbelijdenis Deel I verklaard uit het verleden geconfronteerd met het heden Polman A.D.R. Deel I SYMB
1402 Onze Nederlandsche Geloofsbelijdenis Deel II verklaard uit het verleden geconfronteerd met het heden Polman A.D.R. Deel II SYMB
1403 Onze Nederlandsche Geloofsbelijdenis Deel III verklaard uit het verleden geconfronteerd met het heden Polman A.D.R. Deel III SYMB
1404 Onze Nederlandsche Geloofsbelijdenis Deel IV verklaard uit het verleden geconfronteerd met het heden Polman A.D.R. Deel IV SYMB
1405 De tien geboden In aansluiting aan den Heidelbergschen Catechismus uitgelegd Koopmans J. CAT
1406 De drie formulieren van enigheid met het Kort Begrip als aanhangsel Kuyper A. CAT
1407 Register op E voto Dordraceno of Toelichting op den H. C. Kuyper A. CAT
1408 Mijn geloof Vragen en antwoorden bij den Heidelberger Catechismus Buskes J.J. jr. CAT
1409 Wat wijkt noch wankelt Een bundel overdenkingen Dijk J.C. van POIM
1410 Catechetisch leerboekje Sliedregt J. van CAT
1411 De Augsburgse Confessie Boendermaker P. Lutheranisme Nu SYMB
1412 De Nederlandse Geloofsbelijdenis Koopmans J. DOGM
1413 Een monument der Afscheiding Graaf W. de KGNN
1414 Religie en Politiek Ruler A.A. van DOGM
1415 Eene historische verhandeling over de lüberale politiek en het lager onderwijs van 1848 tot 1920 Strang A. SOC
1416 Het noodig weten Toelichting op het kort begrip der Christelijke religie Catechisatie-editie Wielenga B. CAT
1417 De belijdenis der kerk naar de schriften Handboek voor de catechisatie Janse A. CAT
1418 De dordtse leerregels dichterbij gebracht Koop E. KR
1419 Met hart en mond Goedhart J. M. CAT
1420 Uit schrift en Belijdenis Hulpboekje voor onze catechesanten Boersma O. CAT
1421 Het gebed Toelichting op de Zondag XLV - LII van de Heidelbergse Catechisus Berkelbach Sprenkel S.F.H.J. van der CAT
1422 De kenmerken der Kinderen Gods Exalto Klaas VERB
1423 In het rechte spoor Inleiding tot de Nedderlandse Geloofsbelijdenis Exalto Klaas Reformatiereeks Nr. 22 VERB
1424 Neue untersuchungen zur Geschichte und Lehre des Heidelberger Katechismus Hollweg W. CAT
1425 De Nederlandsche Geloofsbelijdenis en de Heidelbergsche Catechismus Doedes J.I. Deel 2 SYMB
1426 De Nederlandsche Belijdenisgeschriften Dankbaar W.F. e.a. SYMB
1427 Geloofsbevinding in de prediking. Een speurtocht naar verantwoorde bevinding in Hervormd-gereformeerde preken Buitelaar P. ETH
1428 Heeft preken nog zin? Runia K. HOM
1429 Kategeet en prediker in de aangryping deur die Woord Jager H. W. de HOM
1430 Kerk en revolutie Een bloemlezing uit de voorstudies voor het congres van de Wereldraad van Kerken over Kerk en maatschappij Cox H. SOC
1431 Uit het boek des Levens Coolsma C.W. POIM
1432 Een Psychologische kijk op de vier Evangelisten Chorus A. PSYC
1433 Die Idee des Martyriums in der alten Kirche Campenhausen H. F. van KGO
1434 Luther die Hauptschriften Campenhouten van H. SOC
1435 De Keursteen Callenbach W.G.J. BIO
1436 Heil als geschichte Cullmann O. SYMB
1437 Calwer Predigthilfen,Trauung Breit Herbert & Seitz Manfred PREK
1438 De volle pinksterzegen Murray A. ETH
1439 Soliloquium, geestelijke regelen Teellinck W. ETH
1440 Operatie supermens. Een bijbels-biologische blik op de toekomst Ouweneel W.J. ESCH
1441 Als God roept... Graaf J. van der KRK
1442 Belijdenis Sölle Dorothee POIM
1443 Robespierre terreur en ondergang Sieburg F. SOC
1444 Overuren voor God Jager Okke HEBR
1445 Kaart van kerkelijk nederland Impeta C.N. GESC
1446 Kerk en secte Boerwinkel F. VERB
1447 Alle kerstboodschappen Juliana Koningin VERB
1448 Gij zijt gedoopt Lekkerkerker A.F.N. GENM
1449 Gods wereldplan en de evolutie Flipse H.J. WETN
1450 Jezus Christus, God en Heiland Münnich C.W. STRM
1451 Combats pour la liberté King M. L. VERB
1452 Das Mysterium der Kirche Christi Lutze H. KRK
1453 Op de Tweesprong. De gereformeerde Kerken en de Wereldraad van Kerken Zuidema S.U. STRM
1454 De Opbouw van de Wijkgemeente Hulsebosch J. e.a. Praktisch Theologische Handboeken 5 DIAK
1455 Bezwaren tegen het christendom Mackinnon D. M. e.a. ETH
1456 De Blijde Reis. Nagelaten preeken van Ds. D.A. van den Bosch Bosch D.A. van den PREK
1457 Waar haal ik de tijd vandaan McClung S. SOC
1458 De stad in Gods ogen McClung F. MISS
1459 Von der Freiheit eines Christenmenschen Luther Maarten Siebenstern Taschenbuch Nr. 24 DOGM
1460 Auf der Grenze Aus dem Lebenswerk Paul Tillichs Tillich Paul Siebenstern Taschenbuch Nr. 3 BIO
1461 Dem Worte folgen Predigt und Gemeinde Bohren R. Siebenstern Taschenbuch Nr. 133 HOM
1462 Theologie der Auferstehung Kenneth W. Siebenstern Taschenbuch Nr. 108 - 109 CHRM
1463 Prehistorische kunst in Europa Hökn H. SOC
1464 Jezus Christus, de bevrijder en de voortgaande bevrijdingen van mensen en samenleving Verkuyl J. MISS
1465 Aandacht voor Groen van Prinsterer Busken Huet Cd. e.a. SOC
1466 De vrede van God en de vrede van de wereld Gollwitzer H. e.a. HRN
1468 Homofilie Douma J. e.a. ETH
1469 De Verkiezing van Israël volgens het Oude Testament Vriezen Th. C. Exegetica Nieuwe reeks 2 HRO
1470 Levend Evangelie: Opgetekend door Mattheüs, Marcus, Lucas, Johannes BIJB
1471 Thorbecke Brugmans I.J. Tweede Reeks 21 GESC
1472 Dominee D.A. Van Den Bosch Lijnden-Van Den Bosch A.M.C. van BIO
1473 De Mensch en zijn Wereld Bavinck J.H. CHRM
1474 Ontologie der Person bei Luther Joest Wilfried 1 DOGM
1475 Die abendmahlsworte Jesu Jeremias Joachim 3 GENM
1476 Unbekannte Jesusworte Jeremias Joachim Abhandlungen zur Theologie des Alten und Neuen Testaments 16 EXN
1477 Kun je zingen van de verkiezing? Jong F. de VERB
1478 Dr. F.L. Rutgers in zijn Leven en Werken Geschetst Rullmann J.C. BIO
1479 De kracht van het gebed Delleman Th. A. ETH
1480 Met geheel uw verstand Janse A. ETH
1481 Van de rechtvaardigen Janse A. DOGM
1482 Theologische Praxis problemen, peilingen en perspektieven bij kenterend getij Jonker H. DIAK
1483 Jezus en Johannes de Doper Een historisch onderzoek op grond van de synoptische Evangeliën naar hun onderlinge verhouding sedert de arrestatie van den laatste Royen P.D. van HRN
1484 De Theologie van Dr. G.C. Berkouwer Jong G. W. de DOGM
1485 Om de Levende Ziel Janse A. DOGM
1486 Christelijke Theologie na Auschwitz Deel 1 Theologische en kerkelijke wortels van het Antisemitisme Jansen H. 1 JOD
1487 Christelijke theologie na Auschwitz II. N.Testamentische wortels van het antisemitisme Jansen H. JOD
1488 Terwille Van Het Koninkrijk Jongeling P. SOC
1489 Het vlammend schrift Momentopnamen uit de strijd der geesten Jongeling P. GESC
1490 Toets uw tijd Jongeling P. ETH
1491 Leve de kerk Over hedendaagse kerkewerk met verkenningen, achtergronden en richtlijnen Jonker H. SOC
1492 Samen kom je verder Juch H.R. PED
1493 De verbeelding aan het woord pleidooi voor een dichterlijker en zakelijker spreken over God Jager Okke GOD
1494 Hier scheiden onze wegen De groeiende kloven tussen: leiders en volk werkenden en niet-werkende twee groepen christenen Jager Okke SOC
1495 Het andere in het eendere Jager Okke FILG
1496 Achter de sluier. De islam en de strijd der seksen Mernissi Fatima Geuzenpocket 24 ISL
1497 De geschiedenis van de moslimwereld Turner Colin ISL
1498 Kuyper en de Volkskerk Langman H.J. DOGM
1499 De Roep der Kerk Aalders W.J. KRK
1500 Schrift en Kerk een bundel opstellen van vrienden en leerlingen Bolkestein M.H. e.a. KRK
1501 Op zoek naar de Identiteit van de Kerk Boon R. KRK
1502 De roeping der kerk. ten aanzien van de wereld en van het nederlandsche volk Kraemer H. EVAN
1503 Het Gezicht van de Kerk Meiden J. A. van der CMU
1504 De openbaring der verborgenheid Berkelbach Sprenkel S.F.H.J. van der, Buskes J.J. DOGM
1505 In  't verleden ligt het heden Munneke H.R. KG
1506 Een man uit en voor het volk Wormser J.A. GESC
1507 De Wijsbegeerte der Wetsidee - I Dooyeweerd H. 1 FIL
1508 De Wijsbegeerte der Wetsidee - II Dooyeweerd H. 2 FIL
1509 De Wijsbegeerte der Wetsidee - III Dooyeweerd H. 3 FIL
1510 Beelden en Schetsen uit de Kerkgeschiedenis, een leesboek voor het huisgezin en voor Christelijke vereenigingen Mast H.A. v.d. KG
1511 Een Schrift-geleerde aan het Woord Deel I Een keuze uit de preken van prof. dr. K. Schilder Dee J.J.C. PREK
1512 Een Schrift-geleerde aan het Woord Deel II Een keuze uit de preken van prof. dr. K. Schilder Dee J.J.C. PREK
1513 Juda's Hallel. Gods lof in de gemeente Kamphuis J. LIT
1514 Een eeuwig Hallel. de lof van God in het eeuwige leven Kamphuis J. LIT
1515 Van peuter tot puber Veenstra J. PED
1516 Het kindbeeld gewogen Pels G.F. PED
1517 Triptiek van de Geschiedenis Spijker W. van  't KG
1518 Vervreemding en Dienst. Verkenning van een diakonia alienatorum Dongen J.C. van DIAK
1520 Zur mitteldeutschen Wiedertäuferbewegung nach dem grossen Bauernkrieg Zschäbitz G. Leipziger Übersetzungen und Abhandlungen zum Mittelalter Reeks B, Deel 1 KGRE
1521 A Dieu Eensaamheid Weg waar geen wegen zijn Duinen Gabe van ETH
1522 Verkondig het Woord Dijk K. red. Verkondig het Woord 2 PREK
1523 Twist des Heeren met Zijn wijngaard Vier toespraken, gehouden alleen op gemente-vergaderingen van de gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) te Haarlem, jan., febr., maart 1968 Deursen F. van NASL
1524 Evangelistiek Douma J. EVAN
1525 Open Boek Nadere uitwerking van de Open Brief Driel L. van, Geluk C.G. en Leede H. de KG
1526 De beteekenis van Israëls val Commentaar op Romeinen IX-XI Doekes G. COMN
1527 Der Heilige Doekes L. DOGM
1528 La Vie de Mohammed Dinet E. SOC
1529 Die Formgeschichte des Evangeliums Dibelius M. CANN
1530 Gij Zijt Gods Medearbeiders Dijk D. van ETHS
1531 Een Ruimte om te Leven. Gesprekken Drewermann Eugen Binnenkant 7 POIM
1532 Helder en betrouwbaar: de Groot Nieuws Bijbel Dorp J. van BIJB
1533 Ethiek van de ondernemingsleiding Idenburg Ph. A. Ethische verkenningen ETH
1534 De tegenwoordigheid van Christus in het Avondmaal Dankbaar W.F. Onze tijd GENM
1535 Het Kerkelijk Doctorenambt Doekes G. DIAK
1536 Speech Dynamic Communication Dickens Milton NASL
1537 Sjalom: de schepping bevrijding, de mensen gerechtigheid, de Volkeren vrede Duchrow Ulrich & Liedke Gerhard ETH
1538 Hij laat niet varen het werk zijner Handen Delleman Th. POIM
1539 Beyond the Big Bang Drees W. B. VERB
1540 Eenzaamheid en gemeenschap. Proza en Poëzie van K. Schilder uit zijn studentenjaren Dee J.J.C. BIO
1541 Over de laatste dingen - tussen sterven en opstanding Dijk K. 1 ESCH
1542 Over de laatste dingen - het einde der eeuwen Dijk K. 2 ESCH
1543 Over de laatste dingen - de toekomst van Christus Dijk K. 3 ESCH
1544 Vroolijkheid en licht Dijk D. van Libellen-serie Nr. 308 POIM
1545 Een nieuw verbond zonder bekering? Diermen R. van ETH
1546 Wie maakt de geschiedenis? Donner A.M. Kuyper-voordrachten SOC
1547 Het huwelijk in het oude testament Dronkert K. ETH
1548 Groen van Prinstere herdacht Dijk K. GESC
1549 Ten Strijde voor den vrede Donauworth Sebastiaan Franck van ETH
1550 Ds. Doornenbal op Reis Overeem Jac. OV
1551 Erfgenamen der Belofte Doekes L. & Francke Joh. CAT
1552 De tijd van de Verborgen God. Verkenning en reflecties Dingemans G.D.J. GOD
1553 Bavianen en Slijkgeuzen Deursen A. Th. van KG
1554 Bijbelse Geloofsbegrippen voor schoolgebruik, voor kerkelijke en persoonlijke vorming Driel L. van & Kole I. A. Het blijvende Woord 4 HSON
1555 Dr. A. Kuyper Diepenhorst P.A. BIO
1556 Geloof en Natuurwetenschap - Deel I Dippel C.J., Jong J.M. de DOGM
1557 Geloof en Natuurwetenschap - Deel II Dippel C.J., Jong J.M. de DOGM
1558 Ontgin Nieuw Land - opdat zij leven Diemer-Lindeboom F.T. ETH
1559 Leerboek der Heilige geschiedenis Snoek I. CAT
1560 Kerk, Volk en Jeug I. Die Verhouding van Kerk tot Volk Duvenage S.C.W. 1 KRK
1561 Oriëntatie in de Theologie Douma J. e.a. GW
1562 Herinnering en verwachting. Een woord ter bemoediging in de huidige crisis binnen de gereformeerde Kerken Douma J. KGTE
1563 Vernieuwing en Bezinning - om het reformatorisch grondmotief Dooyeweerd H. FIL
1564 In Trouw Gescheiden Drayer M. Spijker W. van 't red. KG
1565 De verhouding tusschen kerk en staat in Nederland Diepenhorst I.A. GESC
1566 Jachins's Handboek Douma J. e.a. POIM
1567 The Rehabilitation of virtue Dondorp W.J. ETHS
1568 Teilhard de Chardin und die evangelische Theologie Daecke S.M. FIL
1569 Hoe gaan wij verder? Ontwikkelingen in de gereformeerden kerken (vrijgemaakt) Douma J. KRK
1570 Armageddon. De groote eindstrijd der Volkeren Deursen A. van HRON
1571 Johannes Calvins Lebenswerk in seinen Briefen Deel I Schwarz R. Deel 1 KG
1572 Johannes Calvins Lebenswerk in seinen Briefen Deel II Schwarz R. Deel 2 KG
1573 Johannes Calvins Lebenswerk in seinen Briefen Deel III Schwarz R. Deel 3 KG
1574 Gereformeerden op zoek naar God. Godsverduistering in het licht van de gereformeerde spiritualiteit Graafland C. ETH
1575 Was halten Sie vom Christentum? Deschner Karlheinz CHRM
1576 Goede Vrydag ofte het lijden onses Heeren Jesu Christi Decker Jeremias de CHRM
1577 Het huwelijk - geneeskundige wenken voor gehuwden en verloofden Dupont A. PED
1578 Dennoch bleibe ich stets an dir ... Predigten aus dem Kirchenkampf 1937-1940 Collwitzer H. Kaiser-Taschenbücher PREK
1579 Mensch, du bist gefragt. Reflexionen zur Gotteslehre Collwitzer H. Kaiser-Taschenbücher 3e DOGM
1580 Auch das denken darf dienen. Aufsätze zu theologie und Geistesgeschichte I Collwitzer H. Kaiser-Taschenbücher DOGM
1581 Auch das Denken darf dienen. Aufsätze zu Theologie und Geistesgeschichte II Collwitzer H. Kaiser-Taschenbücher 2 DOGM
1582 The growth of the true church Engen Charles van KRK
1583 Als goden sterven Graaff F. de SOC
1584 Justification in the World's Context Greive W. GESC
1585 De rol der lofprijzingen Een der Dode Zee-Rollen vertaald en toegelicht Selms A. van Bibliotheek van boeken bij de Bijbel SOC
1586 Orden voor de eredienst van de gereformeerde kerken in Nederland Generale Synode van de gereformeerde Kerken in Nederland KR
1587 Sacramentstheologie Leeuw G. van der LIT
1588 Visie op Karl Barth Knevel A.G. (red.) STRM
1589 Bijbel en liturgie - de bijbelse theologie van de scramenten en de feesten volgens de kerkvaders Daniélou, J. LIT
1590 Hervormd-Luthers gesprek over het avondmaal Explicatio van de consensus over het Avondmaal 1956 tussen de Nederlandse Hervormde Kerk en de Evangelisch-Lutherse Kerk Münnich C.W. e.a. SYMB
1592 Liturgik, die Kunst, Gott zu feiern Volp R. 1: EinFührung und Geschic LIT
1593 Liturgik, die Kunst, Gott zu feiern Volp R. 2: Theorien und Gestaltung LIT
1594 De Achtergrond der Psalmen Deursen A. van HRO
1595 De joodse wortels van de christelijke eredienst Boon R. LIT
1596 Laat ons de woorden wagen, die voormaals zijn geschied... Boon R. JOD
1597 XV Psalmen Boven A. van LIT
1598 Liturgiek Deel VII Theologia een bibliotheek van Leerboeken Golterman W.F. LIT
1599 Een Reformatorisch Kerkboek. Voordracht ten behoeve van de conferentie voor praktische theologie te Arnhem in het Oolgaardthuis. Hasper H. LIT
1600 Geschiedenis van de christelijke eredienst in het westen en in het oosten Wegman H.A.J. LIT
1601 John Smyth - De stichter van het Baptisme Bakker J. STRM
1602 Oriëntatie in de liturgie Brienen T. Theologie in reformatorisch perspectief Deel 3 LIT
1603 Liturgie en ambt in de apostolische kerk Koole J.L. SOC
1604 Onze overijsselsche religieuze Poëzie Kuile G.J. ter sr OV
1605 Het nodige overbodige Besten A. C. den VERB
1606 De engelen Gods Kuyper A. DOGM
1607 De gelijkenissen onzes Heeren Jezus Christus voor de gemeente verklaard Renkema W.B. en Rudolph J.W. VERB
1608 E Voto Dordraceno Deel I en II Toelichting op den Heidelbergsche Catechismus Kuyper A. CAT
1609 E Voto Dordraceno Deel III en IV. Toelichting op de Heidelbergsche catechismus Kuyper A. CAT
1610 Aufsätze und Vorträge zum Alten Testament Zimmerli W. u.a. Theologische Existenz Heute div. jaargangen HRO
1611 Neutestamentliche Aufsätze und Vorträge Marxsen W. u.a. Theologische Existenz Heute Div jaargangen HRN
1612 Van de voleinding Deel I - 1e en 2e reeks Kuyper A. Van de Voleinding 1e (1e en 2e reeks) ESCH
1613 Van de voleinding Deel II - 3e en 4e reeks Kuyper A. Van de Voleinding 2e (3e en 4e reeks) ESCH
1614 Van de voleinding Deel III - 5e reeks Kuyper A. Van de Voleinding 3e (5e reeks) ESCH
1615 Van de voleinding Deel IV - 6e en 7e reeks Kuyper A. Van de Voleinding 4e (6e en 7e reeks) ESCH
1616 Pro Rege of het Koningschap van Christus. Deel 1 Het Koningschap van Christus in Zijn hoogheid Kuyper A. Pro Rege of Het Koningschap van Christus Deel 1 CHRM
1617 Pro Rege of het Koningschap van Christus. Deel 2 het Koninschap van Christus in Zijn werking Kuyper A. Pro Rege of Het Koningschap van Christus Deel 2 CHRM
1618 Pro Rege of het Koningschap van Christus. Deel 3 Het Koningschap van Christus in zijn werking Kuyper A. Pro Rege of Het Koningschap van Christus Deel 3 CHRM
1619 De Gemeene Gratie. Deel I. Het geschiedkundig gedeelte Kuyper A. Deel 1 DGA
1620 De Gemeene Gratie. Deel II. Het leerstellig gedeelte Kuyper A. Deel II DGA
1621 De Gemeene Gratie Deel III De practisch gedeelte Kuyper A. III DOGM
1622 Dictaten Dogmatiek Deel I Locus de Deo Kuyper A. Dictaten Dogmatiek Deel I DOGM
1623 Dictaten Dogmatiek Deel II Locus de sacra scriptura creatione creatures Kuyper A. Dictaten Dogmatiek Deel II DOGM
1624 Distaten Dogmatiek Deel III Locus de providentia peccato foedere christo Kuyper A. Dictaten Dogmatiek Deel II DOGM
1625 Dictaten Dogmatiek Deel IV Locus de salutre ecclesia sacramentis Kuyper A. Dictaten Dogmatiek 4e DOGM
1626 Dictaten Dogmatiek Deel V Locus de magistratu consummatione saeculi Kuyper A. Dictaten Dogmatiek Deel VI DOGM
1627 Handboek voor de Prediking Deel 1 Bijzondere dagen en gelegenheden Berkelbach Sprenkel S.F.H.J. van der Handboek voor de prediking Deel 1 HOM
1628 Handboek voor de Prediking Deel 2 Het kerkelijk jaar Berkelbach Sprenkel S.F.H.J. van der Handboek voor de prediking Deel 2 HOM
1629 Je zult achter de Heer je God aanwandelen Boxel Piet van POIM
1630 Amsterdamse cahiers voor exegese en Bijbelse theologie. Deel 1 Deurloo K.A., Hemelsoet B.P.M., Hoogewoud F.J., Smelik K.A.D. e.a. Amsterdamse cahiers Deel 1 EXON
1631 De allegorie in Gal. 4 : 21 - 31 als Hermeneutisch probleem Stempvoort P.A. van HERM
1632 Vom Verstehen des Neuen Testaments : e. Hermeneutik Stuhlmacher P. Grundrisse zum Neuen Testament Band 6 HERM
1633 Ons Doopformulier Harinck C. LIT
1634 Onze Eeredienst Kuyper A. LIT
1635 Ons Kerkboek Barger H.H. LIT
1636 Liturgik - Eine Einführung in das Verständnis des kirchlichen Gottesdienstes Prill J. LIT
1637 De Eredienst een liturgische catechese Brink L. ETH
1638 Honig uit den rotssteen Deel I Kuyper A. 1 POIM
1639 Honig uit den rotssteen Deel II Kuyper A. 2 POIM
1640 Uit de Diepte 1886-1887 Kuyper A. e.a. PREK
1641 Dagen van goede boodschap (deel 1) Kuyper A. 1 POIM
1642 Dagen van goede boodschap (Deel 2) Kuyper A. 2 POIM
1643 Dagen van goede boodschap (deel 3) Kuyper A. 3 POIM
1644 Dagen van goede boodschap (deel 4) Kuyper A. 4 POIM
1645 Kerkvisitatie te Utrecht in 1868 met het oog op den kritieken toestand onzer kerk Kuyper A. KG
1646 In Jezus ontslapen Meditati Kuyper A. POIM
1647 Uit het Woord I - 1e Bundel Stichtelijke Bijbelstudi Kuyper A. Uit het woord 1 POIM
1648 Uit het Woord II - 2e Bundel Stichtelijke Bijbelstudi Kuyper A. Uit het woord 2 POIM
1649 Uit het Woord VI - 2e serie 3e bundel Stichtelijke Bijbelstudi Kuyper A. Uit het woord 6 POIM
1650 Twaalf Oud-Patriarchen Kuyper A. HRO
1651 Gedenkboek Ter herinnering aan het overlijden van Dr. A. Kuyper en de sprake die daarbij uit de pers voortkwam Kuyper A. GESC
1652 Een hart onder de riem over de bergrede Schegget G.H. ter HRN
1653 Nabij God te zijn Meditatiën van Dr. A. Kuyper. Deel I Kuyper A. Nabij God te zijn Deel I POIM
1654 In de schaduwe des doods Kuyper A. POIM
1655 Vrouwen uit de Heilige Schrift. Uit het Oude Testament / Uit het Nieuwe testament Kuyper A. HRON
1656 Gedenkboek Kuyper A. NASL
1657 Heel de Mens: reflecties over de menselijke mogelijkheden Fortmann H. PSYP
1658 Het Calvinisme - zes stone-lezingen Kuyper A. RELI
1659 De twaalf patriarchen. Bijbelse Karakterstudiën Kuyper A. HRO
1660 Als gij in uw huis zit - meditatiën voor het huislijk saamleven Kuyper A. POIM
1661 Uit het Woord V - 2e Serie, 2de bundel Stichtelijke Bijbelstudiën Kuyper A. Uit het woord 5 POIM
1662 De Vleeschwording des Woords Kuyper A. CHRM
1663 Zijn uitgang te Jeruzalem Meditatiën over het lijden en sterven onzes Heeren Kuyper A. POIM
1664 Het heil ons toekomende Kuyper A. Uit het woord 2e bundel POIM
1665 Uit het Woord III - 3e Bundel Stichtelijke Bijbelstudi Kuyper A. Uit het woord 3 POIM
1666 Uit het Woord IV - 2e Serie - 1e Bundel Stichtelijke Bijbelstudi Kuyper A. Uit het woord 4 POIM
1667 Omdat het om Mensen Gaat Blokker J. e.a. VERB
1668 Uit het Woord Stichtelijke BijbelStudiën 3e Bundel Het heil in ons Kuyper A. Uit het woord 3 POIM
1669 Vier uwe vierdagen Kuyper A. POIM
1670 Strijd en Overwinning van ds. Blumhardt Gijs Jan van BIO
1671 In het klimaat van het absolute. Langevelde A. van AD Chartas-reeks 27 BIO
1672 Van de kennisse Gods Kuyper A. jr. DOGM
1673 Hamabdil Kuyper H.H. VERB
1674 Onthullende woorden Maris J.W. e.a. OV
1675 De Israëlitische stad Geus C.H.J. de Palestina antiqua III BCUL
1676 Dr. Kuyper en de wetenschap Ridderbos J. VERB
1677 Ons Program Kuyper A. SOC
1678 Leven en arbeid van Dr. A. Kuyper Winckel W.F.A. KG
1679 Antirevolutionaire staatkunde, deel 1, de beginselen Kuyper A. Deel 1 SOC
1680 Voorbijgangers Kuyper H.S.S. VERB
1681 Verbondsgeschiedenis I, Oude Testament Graaf S. G. de I HSO
1682 Verbondsgeschiedenis II, Nieuwe Testament Graaf S. G. de 2 HSN
1683 Theologie und Verkündigung Ebeling G. HOM
1684 Joseph Kam apostel der Molukken Enklaar I.H. KG
1685 Wat is een Christen? Rahner K. ETH
1686 Tenzij schriftuurlijke beginselen voor het staatsleven Zijlstra A. SOC
1687 De Verborgen Vraag naar God De achtergrond van ons geestelijk leven Thielicke Helmut ETH
1688 Verzamelde werken van Dr. K.H. Roessingh Heering G.J. 1e KGNL
1689 Verzamelde werken van Dr. K.H. Roessingh Heering G.J. 2e KGNL
1690 Verzamelde werken van Dr. K.H. Roessingh Heering G.J. 3e KGNL
1691 Verzamelde werken van Dr. K.H. Roessingh Heering G.J. 4e KGNL
1692 Verzamelde werken van Dr. K.H. Roessingh Heering G.J. 5e KGNL
1693 Vervreemd, hoezo? Fahner Chr. e.a. ETH
1694 Het Apostolicum in de twintigste eeuw Feenstra Y. CONF
1695 Tussen uitdaging en traditie Hebly J.A. e.a. SYMB
1696 Onderwijzing in de Christelijke leer Deel I Korte verklaring van de heidelbergse Catechismus Veer M.B. van  't Deel 1. CAT
1697 Onderwijzing in de Christelijke leer Deel II Korte verklaring van de Heidelbergse Catechismus Born E.Th. van den Deel II CAT
1698 De bergrede reisgids voor christenen Bruggen J. van EXN
1699 Ons Belijden Koekebakker W. DOGM
1700 Martin Luthers Grosser Katechismus Sols G. CAT
1701 Op Zoek Naar Geloof Grabandt L.G. LIT
1702 De empirische godsdienstpsychologie Geelkerken J.G. PSYC
1703 De theologische cultuurbeschouwing van Abraham Kuyper Ridderbos S.J. SOC
1704 Wilhelm von Ockham - Anfang und Ende der Reformation Koepgen G. KG
1705 Theologie - Eine Einführung in das studium Eicher P. ALG
1706 Bijbels en daarom gereformeerd Graafland C. DOGM
1707 H. Bavinck's  earlier  theology Gleason R. DOGM
1708 De Bijbel en de Toekomst - een blij vooruitzicht voor wie gelooft Genderen J. van ESCH
1709 Een boek heeft een rug Gosker M. (red.) VERB
1710 De Christenen Gacoigne B. SOC
1711 Opzoek naar waarachtig geluk Gijs Jan van STRM
1712 Kerk en Vrede Casalis G. e.a. ETH
1713 Assepoester of - de vergeten bestemming van de Kerk Griffiths M. C. DIAK
1714 Open vensters naar Jeruzalem Grolle J.H. JOD
1715 De christelijke school gewikt en gewogen Lanser J. e.a. DOGM
1716 En brengen waar gij niet wilt - verslag van een gevangenschap Gollwitzer H. VERB
1717 Billy Graham: Gods wind waait waarheen hij wil Demaray D.E. ETH
1718 De Rijke Christenen en de arme Lazarus Gollwitzer H. SOC
1719 Lebendiger Glaube aus geheiligter überlieferung Geiselmann, J.R. HS
1720 Jesus of Nazareth Gore C. EVAN
1721 Katholieke Minderheid en Protestantse Dominant Goddijn J.J.O. SOC
1722 Kunt u opnieuw geboren worden? Graham B. ETH
1723 De uitdaging Graham B. ETH
1724 Zonde Graham B. POIM
1725 Vrede met God, I. Het probleem. II. De oplossing. III De gevolgen Graham B. EVAN
1726 Het geheim van het geluk Graham B. POIM
1727 Over de verhouding van Woord en Geest Graaf J. van der DOGM
1728 De Heilige Schrift Graaf J. van der HERM
1729 Verandering van de moraal. Een publikatie van het Nederlands gesprek centrum Graaf J. de ETH
1730 Zalving met de Heilige Geest Graaf H.G. de DOGM
1731 De hemel op aarde Gispen W. POIM
1732 Het feest gaat door Gijs Jan van POIM
1733 Het Boeddhisme Gonda J. 30e (Godsdienstgeschiedenis) GESC
1734 Nieuw-Guinea de koude oolog en de Anti Revolutionaire Partij Goossens G. SOC
1735 Het Koninkrijk Gods naar de Schriften. Met enkele bijdragen en een woord ten geleide van Prof. Dr. A.W. Begeman Godschalk Louis A.F. DOGM
1736 Zacharias Ursinus en de Heidelbergse Catechismus Bouwmeester G. Reformatorische Stemmen KGRE
1737 Het Kerkelijk Ambt in het Limadocument Gosker M. (red.) HERM
1738 De boodschap van Kohlbrugge nu! Grolle J.H. KGNE
1739 Ex Libris - keur uit de werken van Dr J.H. Gunning J.Hz. Sluyk C.J.I. POIM
1740 Herinneringen uit Mijn Leven Gunning J.H. J.Hz. GESC
1741 Mozaiek I Gunning J.H. POIM
1742 Christus Consolator Deel, II Sursum corda Gunning J.H. J.Hz. Christus Consolator Deel 2 POIM
1743 Christus Consolator Deelm III In den smeltkroes Gunning J.H. J.Hz. Christus Consolator Deel 3 POIM
1744 Eenige Brieven aan een Vriend te Jeruzalem Gispen W.H. VERB
1745 Het Evangelie in de Grieks-Romeinse Wereld Goote M. EVAN
1746 Wezen van het calvinisme. Greijdanus S. Calvinisme 1 DOGM
1747 Modern Zionisme en Christelijke Theologie Gerssen S. RELI
1748 Schepping,Verlossing, Voleinding Gerritsen J.M. EXON
1749 In de Mozes en Aäronstraat... beschouwingen over Kerk, Staat Maatschappij Graaf J. van der ETH
1750 In Defence of Miracles Geivett R.D.& Hübermas G.H. (red.) HS
1751 Verkorte staat en geschiedenis van alle godsdiensten 1 GESC
1752 Verkorte staat en geschiedenis van alle godsdiensten 2 GESC
1753 Vrij van kerk, staat, ...en verleden? Haan W. e.a. SOC
1754 Religion ohne Zukunft? Toynbee A. en Cogley J. GW
1755 Saevis-Tranquillus In Undis Toelichting op het Antirevolutionair Beginselprogram Colijn H. SOC
1756 Groen van Prinsterer en de Verkiezingen van 1871 Een keerpunt in de wordingsgeschiedenis der Anti-Revolutionaire Partij Hartogh G.M. den SOC
1757 Een proeve van actueel belijden Haitjema Th.L. e.a. SYMB
1758 De Nederlandse Geloofsbelijdenis Sevenster J.N. e.a. SYMB
1759 Kerk en staat Deel I Buitenland Visser J. Th. de Kerk en Staat Deel I, Buitenland KG
1760 Kerk en staat Deel II Nederland (voor en tijdens de republiek) Visser J. Th. de Kerk en Staat Deel II, Nederland (voor en ti KG
1761 Kerk en staat Deel III Nederland van 1796 tot op heden Visser J. Th. de Kerk en Staat Deel III, Nederland van 1796 t KG
1762 Kerk en Wereld in de Crisis Dippel C.J. SOC
1763 Christelijke politiek vandaag Dijk C.P. van, Holdijk G., Leerling M., Schutte G.J. Reformatiereeks Deel 10 SOC
1764 Een dringend app Stellinga J.R. SOC
1765 Minister en magister Meyenfeldt F.H. von SOC
1766 Christelijke Politiek Rasker A.J. SOC
1767 Volmacht in onmacht Schegget G.H. ter SOC
1768 Kerkelijke verantwoordelijkheid voor de politiek Troost A. SOC
1769 Het Darbisme Flier G.J. van der STRM
1770 Hier beneden is het - beschouwingen over geloof in New Age Maaswinkel R. (red.) SOC
1771 Politische Theologie Politische Ethik Moltmann J. 9e ETH
1772 Van Opstand tot Koninkrijk Hoogtepunten uit onze geschiedenis en geschiedschrijving Bremmer R.H. KG
1773 Deining. Koers en karakter van de ARP ter discussie, 1956-1970 Berg J. van den SOC
1774 Christelijke politiek Diepenhorst I.A. SOC
1775 Stembus voor de stad Gods? Medema H. SOC
1776 The Nature of the American System Rushdoony R.J. SOC
1777 Droom en gestalte - een discussie over de theologische principes in het vraagstuk van christendom en politiek Ruler A.A. van SOC
1778 Het beroep op de Stad der Toekomst: Ethiek van de Revolutie Schegget G.H. ter ETH
1779 De vrijheid der exegese Popma K.J. EX
1780 Pneuma und Wort Porsch F. DOGM
1781 Schepping of geschiedenis. Over de tegenstelling tussen de christelijke hoop en het moderne vooruitgangsgeloof Aalders W. DOGM
1782 Nieuwtestamentische apocriefen Deel I Bakels H. 1e APOC
1783 Nieuwtestamentische apocriefen Deel II Bakels H. 2e APOC
1784 Tussen oud en nieuw - deuterokanonieke of apokriefe boeken NBG APOC
1785 Apocriefe boeken NBG APOC
1786 Apokriefen van het Nieuwe Testament Klijn A.F.J. red. APOC
1787 De Brief van Barnabas KG
1788 Het evangelie van Thomas en de Pseudo-Clementen Amersfoort J. van EVAN
1789 Die Apocryphen - nach der deutchen übersetzung APOC
1790 Om het levende Woord opstellen over de praktijk der exegese Miskotte K.H. HOM
1791 Von der Exegese zur Predigt Kamphuis F. HOM
1792 Inleiding in den heidelbergschen catechismus Barth K. CAT
1793 Partners van morgen Het gesprek tussen christendom en marxistisch atheïsme Gollwitzer H. VERB
1794 Verandering - al op deze aarde. Politieke preken Gollwitzer H. PREK
1795 Een teken van leven - hoe de kerk zou kunnen zijn Gollwitzer H. POIM
1796 Een dertigtal leerredenen Postma D. PREK
1797 Dogma en verstaanshorison Wethmar C.J. DOGM
1798 Christology in Dialogue Berkey R. F. e.a. CHRM
1799 Dodelijke speerstoot tot nieuw leven Valkenburg, R. e.a. EVAN
1800 Reformatie en zending Joosse L.J. EVAN
1801 Israël tussen zending en oecumene Kuiper A. de EVAN
1802 De gereformeerde zending in Midden-Java 1931-1975 Jong Chr. G. F. de EVAN
1803 The church in new frontiers for missions Fraser D.A. MISS
1804 Wereld en zending - Zuid-Afrika strijd voor een belijdende kerk Verstraelen-Gilhuis G. (red) Wereld en zending 2 GESC
1805 Op zoek naar het geheim van de zending Hof I.P.C. van t GESC
1806 Posso (midden-celebes) Adriani N. Onze zendingsvelden 2 GESC
1807 Inleiding in de zendingswetenschap Bavinck J.H. EVAN
1808 Handbuch der Neutestamentlichen textkritik Lehrbücher zum gebrauch beim Theologischen und Philosophischen Studium Vogels H.J. TK
1809 Advent tot Epifanie 2 Laan J.H. van der Woord in beweging 4 HOM
1810 De paraenese in de prediking Huyser Ph. J. VERB
1811 Geschiedenis van de zending Wiersinga H.A. EVAN
1812 Zending in een wereld in nood Bavinck J.H. EVAN
1813 26 jaren op het zendingsveld Merkelijn A. EVAN
1814 Het missionair karakter van de christelijke gemeente Swigchem D. van EVAN
1815 Hedendaagsche zending in onze oost. Ned. Stud. Zendings-Bond EVAN
1816 I do it my way Schaaf Ype Wereld en zending 26e jaargang 2 EVAN
1817 Missiologie op de drempel Schaaf Ype Wereld en zending 27e jaargang 4 EVAN
1818 Zending op weg naar de toekomst Baarda T., Berg J. van den, Enklaar I.H., e.a. MISS
1819 Meru en Golgotha. De veelheid der verlossingswegen en de belijdenis aangaande Jezus Christus als de enige verlosser Honig A.G. jr. CHRM
1820 Theologie van de geschiedenis Heimann E. DOGM
1821 Van jongelingsvereniging tot Jesus people Haas Gerard C. de GESC
1822 Marxisme en revolutie Hoeven J. van der e.a. 7e SOC
1823 Geroep tot eenheid Howard du Toit, H. KG
1824 Het verwordingsproces in de gereformeerde kerken Deel I De regerende klasse Huyser Ph. J. Het verwordingsproces in de gereformeerde Kerk Deel I KG
1825 Het verwordingsproces in de gereformeerde kerken Deel II De invloed van de tijdgeest Huyser Ph. J. Het verwordingsproces in de gereformeerde Kerk Deel II GESC
1826 De cathechesatie Hovius J. CAT
1827 Jezus stelt zich voor Houwelingen P.H.R. van POIM
1828 Misère en grootheid van Calvijn Hommes N.J. GESC
1829 De eenheid der kerk Helsdingen F.C. van Libellen-serie 248 / 249 GESC
1830 Bij bijzondere dagen Gravemeijer K.H.E. PREK
1831 Judas Iskarioth Holk L.J. van POIM
1832 Groeien in liefde Huggett Joyce ETH
1833 Vorlesungen über die geschichte der philosophie, 3 Hegel W.F.H. 3e FIL
1834 Vorlesungen über die geschichte der philosophie, 2 Hegel W.F.H. 2e FIL
1835 Vorlesungen über die geschichte der philosophie, 1 Hegel W.F.H. 1e FIL
1836 Die religiöse substanz der kultur Tillich Paul Gesammelte werke 9 SOC
1837 Der himmel ist nicht auf erden, vom elend des protestantismus Huntemann G. KRK
1838 Het testimonium spiritus sancti, 1 het testimonium generale Hepp V. Het testimonium spiritus sancti Deel 1 GOD
1839 De onheilige heilige Kohlbrugge Herm. Friedrich Carillon reeks Nr. 28 BIO
1840 Calvinism an the Philosophy of Nature Hepp V.Th.D. PSYC
1841 De kerk verbouwen Heereing J.P. e.a. GESC
1842 Geloof en gelooven Honig A.G. jr. SYMB
1843 Das Wesen des Christentums Harnack Adolf DOGM
1844 De St. Joriskerk te Amersfoort een archief in steen Hasselt J.F.B. van OV
1845 Tot in Verre Geslachten Huisman J. VERB
1846 Sociologie voor de praktijk Hoeksema K.J. e.a. SOC
1847 Der andere Bonhoeffer Huntemann G. GESC
1848 Beluisterde Schriftwoorden Hasselaar J.M. POIM
1849 New testament theology: basic issues in the current debate Hasel G. F. DOGM
1850 Die Zeloten Hengel M. KG
1851 The Holy Spirit and eschatology in the gospel of John Holwerda D.E. EVAN
1852 Apologetics Til C. van e.a. VERB
1853 De evolutie van het godsdienstig bewustzijn Hidding K.A.H. GW
1854 De kerk binnenste buiten Hoekendijk J.C. Carillon reeks EVAN
1855 Woordwording des Woords Hoek J.A. HS
1856 Widerstand für das Kreuz Christi Bodelschwing F. von NASL
1857 Om de eenheid van denken en leven Hertog G.C. den ETHG
1858 Enkele hoofdpunten uit de leer van Karl Barth Haar van der J. DOGM
1859 Het gebinte van De Tijd een historische studie over constructies van de geschiedenis met name in de tijd der Reformatie Hartvelt G.P. Carillon reeks Nr. S 11 GESC
1860 Een enige Kerk de troost van de ware gelovigen Hoorn J. GESC
1861 Geert Grootes tractaat Contra Turrim Traiectensem teruggevonden Post R.R. KGM
1862 An introducion to systematic theology Til C. van DOGM
1863 De heidelbergsche catechismus als klankbodem en inhoud van het actueel belijden onzer kerk Haitjema Th. L. CAT
1864 Het proselitisme Hebly J.A. e.a. JOD
1865 De sponane uitbreiding van die kerk by Roland Allen Heerden C.I. van KG
1866 Kerk en samenlevingen in Oost-Europa Hebly J.A. e.a. GESC
1867 Hilfreiches Erbe Beier P. KGRE
1868 De verleiding der revolutie Ru G. de EXON
1869 Das Schönste kommt noch Rienecker F. DOGM
1870 De moeilijke weg Rinkel A. POIM
1871 Waarom zou ik naar de kerk gaan? Heuvel P. van den Smit H.J. NASL
1872 Zijn wij op de verkeerde weg? Ridderbos Herman DOGM
1873 Der Gottes-komplex Richter Horst E. NASL
1874 Een spaak in het wiel Rothuizen, G.Th. NASL
1875 Theonome Anthropologie 45 Hammer F. Phaenomenologica 45 FIL
1876 De christen na het sterven Hough Robert Ervin VERB
1877 Kirche Konfession ökumene Halaski K. VERB
1878 Übersetzung und Deutung Brongers H. A. e.a. VERB
1879 Naar de letter Hensbroek P.B. van SOC
1880 Eastbound Ecumenism Hebly H. KG
1881 De jongste theologie. Een informatieve inleiding tot de theologie der bevrijding Francke Joh. DOGM
1882 John Ponet (1514 - 1556) Nijenhuis W. VERB
1883 Offenbarung als Geschichte Pannenberg W. e.a. HS
1884 Wat is de mens? De moderne antropologie in het licht van de theologie Pannenberg W. Oekumene SOC
1885 The Orthodox Church in the Ecumenical Movement Patelos, C.G. red. STRM
1886 Des heil. Vincens von Lerin Commonitorium Uhl Ulrich Bibliothek der Kirchenväter KGO
1887 Ausgewählte Schriften des heiligen Gregorius Hand Heinrich Bibliothek der Kirchenväter KGO
1888 Ausgewählte Schriften des heiligen Ambrosius Schulte Frans Xaver Bibliothek der Kirchenväter KGO
1889 Heinrich Beines sämtliche Werke VI. Französische zustände I Heines Heinrich GESC
1890 Heinrich Heines sämtliche Werke VII. Shakespeare's Mädchen und Frauen - Ludwig Bärne Heines Heinrich Beines werken 7 t/m 9 GESC
1891 Heinrich Heines sämtliche Werken IV - Tragödien - Novellistische Fragmente Heines Heinrich OV
1892 Heinrich Heines sämtliche Werken I Buch der Lieber Heines Heinrich OV
1893 Uren aan de godsdienst gewijd Roll J.M.L. 1 ETH
1894 Uren aan de godsdienst gewijd Roll J.M.L. 3 ETH
1895 Castellio gegen Calvin oder Ein Gewissen gegen die Gewalt Zweig S. KGRE
1896 Die gesag van die Ou Testament. 'n Kánongeskiedenis van die Ou Testament Zyl A.H. van DOGG
1897 Navolging van Christus Zuidema S.U. ETH
1898 Een bloedgetuige der kerk Reest Rudolf van KG
1899 De maatschappij der toekomst Riessen H. van SOC
1900 Aristocratisch christendom over Dietrich Bonhoeffer, Leven Verzet Ecumene Theologie Rothuizen, G.Th. BIO
1901 The one and the many Rushdoony R.J. FIL
1902 Politics of guilt and pity Rushdoony R.J. SOC
1903 The flight from humanity Rushdoony R.J. FIL
1904 This independent republic Rushdoony R.J. SOC
1906 Om razend te worden. Kanttekeningen van een krantelezer Jager Okke SOC
1907 Hier koos de Heer zich vaste voet Jager Okke BCUL
1908 Wij zijn niet Machteloos een tijdsbeeld met tegenwicht Jager Okke SOC
1909 De Dood in Zijn Ware Gedaante Jager Okke POIM
1910 Tegenraads Jager Okke ETH
1911 Waarheen leven wij? Bovet Th. ETH
1912 De Boodschap van Israël Praag H. van JOD
1913 Bed of Nails Jones P.O. NASL
1914 De visie op de Joden in de nadere Reformatie tijdens het eerste kwart van de zeventiende eeuw Hof W. J. op t KG
1915 Christianity and the Class Struggle Kuyper A. SOC
1916 Techniek en geloof Tournier P. ETH
1917 Karl Barh's Doctrine of Holy Scripture Runia K. HS
1918 Niet mijn wil Murray Andrew POIM
1919 Algemeen betwijfeld? Douma J. DOGM
1920 Les souvenirs protestants en France Roland-Marcel, P. R. KG
1921 De weg der verwachting Miskotte K.H. DOGM
1922 Die Heiligung Deel I Quervain A. de Deel I ETH
1923 De Christusregeering of het in Openbaring XX in aansluiting bij de gansche Profetie der Heilige Schrift beloofd Duizendjarig Rijk Berkhoff A. M. ESCH
1924 Pastoraal deposito Knoop H. POIM
1925 Het gereformeerd onderwijs identiteitsbezinning Kisjes A. Joh., Te Velde P. A. SOC
1926 Memoires Een leven in de oecumene Visser t Hooft W.A. HRO
1927 Göttinnen im spiegel der kunst Peterich E. SOC
1928 Uit de nalatenschap van dr. H. Kraemer Brouwer J. e.a. POIM
1929 Mendacium officiosum een beoordeling van de zgn. noodleugen , met speciale aandacht voor Augustinus opvattingen Lee Bo Min KGO
1930 Doe aan mij een teken ten goede Lekkerkerker A.F.N. GENM
1931 Geloof dat te denken geeft, opstellen aangeboden aan prof. dr. H. M. Kuitert Göbler K.U. e.a. ETH
1932 Het geloof en zijn moeilijkheden Bavinck J.H., Groot de Joh., Vrije de M.J. A. DOGM
1933 Israël is uniek Lambert Lance JOD
1934 50 + 50 = een eeuw. 50 jaar Bijbel Kiosk Vereniging Most A. van der e.a. GESC
1935 Amerika Sommigen noemen het een opwekking Kamsteeg A. Christenen wereldwijd ETH
1936 De Koningsheerschappij Sasek I. NASL
1937 De grondslagen van ons geloof Vos H. de Roessingh-reeks 5 DOGM
1938 Toelichtingen bij de ont-ordinanties behorende bij de ontwerp-kerkorde van de Verenigde Protestantse Kerk in Nederland Generale Synode NHK NASL
1939 Buitensporig geloven studies over randkerkelijkheid Vlijm J. M. KRK
1940 Het begrip van het Koninkrijk Gods Wissing, J.C. DOGM
1941 The Discarded Desmond C. GESC
1942 Karl Barth in selbstzeugnissen und bilddokumenten Kupisch Karl GESC
1943 De Paus van Rome Plas M. van der DIAK
1944 Vuur in de duisternis Chassidische protretten en legenden Wiesel Elie SOC
1945 Het gelaat van de aarde Enige beschouwingen over de milieuproblematiek Nijkamp P. en Douma J. SOC
1946 Science and health with Key to the scriptures Baker M.E. VERB
1947 Het eeuwige leven met name in verband met de verhouding van tijd en eeuwigheid Jager Okke DOGG
1948 Bespiegelingen aan het venster Minnema L. BOED
1949 Het Christendom en de andere Godsdiensten Vos H. de RELI
1950 Letter & Geest Groot G. e.a. SOC
1951 gereformeerd of knettergek Spijkerboer A.A. KG
1952 Levend lidmaat van de kerk In belijden en beleven Smitt J.W. KG
1953 Theologie bij de tijd Strijd K. VERB
1954 Kleriker Psychogramm eines Ideals Drewermann E. POIM
1955 Johannes der Täufer Steinmann J. HRN
1956 De Verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen I Andel H.A. van 1 HRON
1957 De Verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen II Andel H.A. van PREK
1958 Godsdienst en Wetenschap Andel H.A. van DOGM
1959 De Structuur van de Godsdienst Hoofdlijnen ener fenomenologie van de godsdienst Bleeker C.J. LIT
1960 De Bijbel heeft toch gelijk De wetenschap bewijst de historische juistheid Keller W. HERM
1961 Der Heilige Krieg im alten Israël Rad D.G. von NASL
1962 Goden en Mensen: plaats en betekenis van de heidenen in de Heilige Schrift Blauw J. MISS
1963 Uitgedaagd Blenk C., Dekker W.H., Klink A. ETH
1964 Het Christelijk Geweten bij Alexandre Vinet Bezemer C. ETH
1965 Kerk en voorlichting Een analyse van de begrippen voorlichting en public relations, alsmede van de wijze waarop zij toepassing hebben gevonden op kerkelijk gebied Van Gorkum P.H. OV
1966 Water en Licht Gorsel W. van POIM
1967 Waar God Zijn Kerk Bouwt Gorsel W. van POIM
1968 Levinas en Barth Goud J. F. ETH
1969 Maria de moeder des Heren Lodder W. DOGM
1970 Drie maal Drie is Negen Boendermaker J.P. LIT
1971 Geloven in God Berkhof H. e.a. ETH
1972 Augustinus Marrou H. KG
1973 Levende Woorden van Augustinus Sizoo A. KG
1974 Sören Kierkegaard Leemans V. FIL
1975 John Wesley und die Erweckung in Engeland Daniël J. KGNE
1976 Het sieraad der Geestelijke Bruiloft Erens F. SPIR
1977 Doorlicht bestaan Haarlem van A. ETH
1978 Leven en dood in de Evangeli Sevenster J. N. HRN
1979 Den Christen Teellinck J. DOGM
1980 Gods voortgaand Kerkwerk 100 jaar gereformeerde Kerk Enschede 1867 - 1967 Wolff I. de KGL
1981 Het Heilige Avondmaal, een dierbaar onderpand en toonbeeld van de liefde, de bedoelingen, verdiensten en zegeningen des lijdenden en stervenden verlossers Creutzberg L. G. Th. GENM
1982 Gedachtenis Molenaar D. BIO
1983 De Magt en de List des Satans, door Cristus bepaald en verijdeld Erskine Ralph PREK
1984 Gods welbehagen betoond Laman W.F. PREK
1985 Geboren Uit de Maagd Feenstra Y. CHRM
1986 De dominee op het land en in de stad Cramer J.A. POIM
1987 Woord en kerk Kramer W., Hovius J., Oosterhoff B.F., e.a. GESC
1988 Een verborgen schat in den acker Tukker C.A. BIJB
1989 Pater en Papoea Cornelissen J.F.L.M. VERB
1990 Le Messiansme Coppens J. MISS
1991 The Crucified Jew Cohn D. Sherbok GESC
1992 Komt, luistert toe 1 Dam J. van BIO
1993 De menslievendheid van God Danneels G. ETH
1994 Was hat Gott mit den Joden vor? Wilkinson J. GESC
1995 Wederdopers menisten doopsgezinden Groenwold S., Jacobszoon J.P., Verheus S.L. GESC
1996 De koninklijke weg naar de hemel Dent A. POIM
1997 De peinzende kristen Broes P. POIM
1998 Stemmen uit de voortijd Iterson F. H. G. KGM
1999 De wonderlijke leiding Gods. (2) Met eenen blinden leidsman der blinden op wegen en paden die hij niet kende. Duytsch Chr. S. PREK
2000 Het Heil des Heeren Dorp S. van OV
2001 Spreken voor Gods rekening. Bloemlezing uit het werk van Dr. J.J. Buskes Ramaker W. DOGM
2002 Het evangelie in de wereld van heden Buskes J.J. jr. NASL
2003 De symbolische schriften Toorenenbergen SYMB
2004 Het veelbewogen leven en de rijk gezegend arbeid van P. van Dijke Dijke P. van BIO
2005 Christelijke vraagteekens Funcke O. ETH
2006 Grond onder de voeten. burgelijkheid bij Dietrich Bonhoeffer Lange de, F. ETH
2007 Als  't kwaad goede mensen treft Kushner H. S. ETH
2008 Het proces van Jezus Kwaak H. van der EXN
2009 Bonhoeffer en de broeders Lamfers W.J. NASL
2010 Wie die Welt begann Der mensch in der urgeschichte der Bibel Thielicke Helmut HRO
2011 Hoe de wereld begon De mens in de oergeschiedents van de Bijbel Thielicke Helmut HRO
2012 Das Bilderbuch Gottes Thielicke Helmut HRN
2013 Adolf von Harnack, voornamelijk als dogmahistoricus Sietsma K. NASL
2014 Augustinus Met een inleidend woord van Prof. P. Deddens Geelhoed J. BIO
2015 Waar stond de kerk? Buskes J.J. jr. Nabetrachtingen op de bezettingstjid Deel 3 GESC
2016 Eucleria of uitkiezing van Het Beste Deel Schurman A.M. van KGNO
2017 Getuigen van Jezus Christus in het nieuwe testament (proefschrift) Schippers R. HRN
2018 The bible in Israëli education Schoneveld J. JOD
2019 Schortinghuis en zijn analogie Vrijer M.J.A. de KG
2020 The Christian Experience Of The Holy Spirit Wheeler Robinson, H. ETH
2021 De waarheid bovenal. Een bezwaarschrift Savornin Lohman A.F. de ETH
2022 Wij zijn de vaders, kanttekeningen bij een overgangssituatie Rijnsdorp C. 3 KGTE
2023 Gerechtigheid en liefde Deel I t/m IV Genade en bevrijding Schillebeeckx Edward DOGM
2024 Meedenken met Edward Schillebeeckx bij zijn afscheid als hoogleraar Haring H. Schoof T. Willems A. DOGM
2025 Spurgeon als pastor Sluijs C.A. van der Reformatiereeks POIM
2026 Woorden van troost voor het dagelijks leven Spurgeon C.H. VERB
2027 Korenaren tusschen de schoven opgelezen Spurgeon C.H. PREK
2028 Leven in de Johanneïsche geschriften Smilde E. EXN
2029 Blij zijn als Kinderen Ruler A.A. van DOGM
2030 De dood overwonnen Ruler A.A. van POIM
2031 Woord waarop wij bouwen Ru G. de POIM
2032 Doxology, the praise of God in Worship, doctrine and life Wainwright G. LITG
2033 Gott in der Schöpfung Moltmann J. DOGM
2034 Grundfragen systematischer Theologie Gesammelte Aufsätze Pannenberg W. DOGM
2035 Textbuch zur Deutschen Systematischen Theologie Deel I 1530-1934 Grützmacher, R.H. DOGM
2036 Textbuch zur Deutschen Systematischen Theologie Deel II 1935-1960 Grützmacher, R.H. DOGM
2037 Intermezzo Hoof P. van GESC
2038 Waarom wij protestant zijn en blijven Moulijn, C. D. VERB
2039 Geschenk en opdracht Mooiweer O. DIAK
2040 Autarkie of subsidie Verbrugh A.J. Wezeman K. Francke Joh. ETH
2041 De fundamentele en niet-fundamentele geloofsartikelen in de theologische discussie Diermanse J.M.R. DOGG
2042 Dominicus Hollaardt A. SOC
2043 Hand in hand met Rome? Hegger H.J. DOGM
2044 Als prediker en pastor in zijn brieven, I Kohlbrugge Herm. Friedrich I BIO
2045 Als prediker en pastor in zijn brieven, II Kohlbrugge Herm. Friedrich II BIO
2046 Het Woord, het Rijk en onze verlegenheid Ridderbos H.N. DOGM
2047 Volksleerredenen Spurgeon C.H. PREK
2048 Calvijn en Rome De Savornin Lohman A.F. KERK
2049 The Heritage of John Calvin Bratt J. H. red. KG
2050 De Artikelen van de Faculteit der Heilige Godgeleerheid te Parijs Wit J. FIL
2051 Looft den Naam des Heeren Milborn P.J. RELI
2052 The Calvinistic Concept of Culture Til H.R. van SOC
2053 The Secular Meaning of the Gospel Buren Paul M. van HRN
2054 History and the theology of liberation Dussel E. DOGM
2055 Het raadsel van het Nieuwe testament Hoskyns E. en Davey N. HRN
2056 Waartoe het Oude Testament? Kohlbrugge H.F. HRO
2057 Grundfragen systematischer theologie Gesammelte Aufsätze II Pannenberg W. Gesammelte Aufsätze II DOGM
2058 Geschichten der Heiligen Schrift I (Kinderbijbel) Fankhauser G. I HRO
2059 Geschichten der Heiligen Schrift II (Kinderbijbel) Fankhauser G. II HRO
2060 Geschichten der Heiligen Schrift III (Kinderbijbel) Fankhauser G. III HRN
2061 Geschichten der Heiligen Schrift IV (Kinderbijbel) Fankhauser G. IV HRN
2063 De erfenis van Calvijn Grootheid en grenzen Oberman H. A. GESC
2064 Calvijn en de Doperse Radikalen Balke W. KG
2065 A cry for life. An interpretation of calvinism and Calvin. (Proefschrift) Lekula Ntoane L.R. KGRE
2066 De Verzoening Bolkestein M.H. DOGM
2067 Die stimme Israëls Deutsch-Jüdische Lyrik nach 1933 Röttger T. OV
2068 Das Ziel aller Dinge Frey Hellmuth VERK
2069 Een Blik in het onderwijs van Jezus. De gelijkenis van den rijken man en den armen Lazarus Rhijn M. van EXN
2070 De Vastigheid des Verbond Kuyper A. VERB
2071 Het zedelijk karakter der Reformatie gehandhaafd tegenover Rome Kuyper H.H. APO
2072 Leven met Christus in het Gezin Meijer W. ETH
2073 En als God nu eens bestond Thielicke Helmut FIL
2074 The Identity of Christianity Sykes S. RELI
2075 Het christelijk leven Brillenburg Wurth G. ETH
2076 Het christelijk leven in huwelijk en gezin Brillenburg Wurth G. ETH
2077 Het christelijk leven in de maatschappij Brillenburg Wurth G. ETH
2078 Altijd met goed accoord. Opstellen uit de jaren 1959-1969 Kamphuis J. KRK
2079 De belijdenissen van den H. Augustinus in 13 boeken Lieshout J.A. van KGO
2080 Het spiritisme Een critische bijdrage Wisse G. STRM
2081 Hoe modern mag de theologie zijn? Vier modellen van hedendaagse verkondiging Thielicke Helmut PREK
2082 Tod und Leben. Studiën zur christlichen Anthropologie Thielicke Helmut SOC
2083 Voortgang. Een bundel Theologische opstellen ter gelegenheid van het 125 jarig bestaan van de Theologische Hogeschool der Gereformeerde Kerken te Kampen Heitink G. e.a. DOGM
2084 Het Koninkrijk Gods Sietsma K. DOGM
2085 Congres van gereformeerden 30 maart - 1 april 1948 Referaten - Bundel Secretariaat (Broederweg - Kampen) SOC
2086 Congres van gereformeerden 30 maart - 1 april 1948 Referaten - Bundel en (Verslag) Secretariaat (Broederweg - Kampen) SOC
2087 Voorwaarts en niet vergeten. Leven en denken van Gerardus Horreüs de Haas (1879 - 1943) Vos A. de BIO
2088 De drie dagen van het onzichtbare licht St Victor H van Agora editie FIL
2089 Opstandingsgeloof in de vroeg Christelijke kerk Thierry J.J. KGO
2090 De vroolijke wetenschap Groot de H.J. PREK
2091 De Heilige Geest Gods kracht in dit leven Graham B. Nieuw Leven ETH
2092 Op Het Spoor van Israël Studies ten dienste van het gesprek met Israël Beus C.H. de, Flesseman-Leer E. van, Grolle J.H. e.a. JOD
2093 Gijsbertus Voetius Duker A.C. 1 & 2 KG
2094 Die theologie des gottesdienstes bei Luther Vatja V. LITG
2095 Inleiding in de Evangelistiek Verkuyl J. EVAN
2096 De Christelijke Levenswandel Meyenfeldt F.H. von ETH
2097 Geestelijk Vuur Hoe krijg ik dat terug? MacDonald G. ETH
2098 Een Nieuwe Hemel & een Nieuwe Aarde messianistische en eschatologische bewegingen en voorstellingen bij primitieve volken Sierksma F. SOC
2099 Ad Interim Berkouwer G.C. e.a. DOGM
2100 Über die religion Schleiermacher, F.D.E. GW
2101 Ostkirche und ökumene Die einheit der Kirche als dogmatisches Problem in der neueren ostkirchlichen Theologie Slenczka R. 9 STRM
2102 Coens eerherstel Gerretson C. GESC
2103 Dichterschap en Profetie Deel I Litteratuur in de Middeleeuwen Reest Rudolf van Dichterschap en Profetie Deel 1 KG
2104 Dichterschap en Profetie Deel II De Eeuw der Kerkhervorming Reest Rudolf van Dichterschap en Profetie Deel 2 KG
2105 Dichterschap en Profetie Deel III De Gouden Eeuw Reest Rudolf van Dichterschap en Profetie Deel 3 KG
2106 Dichterschap en Profetie Deel IV Nabloei en Verval Reest Rudolf van Dichterschap en Profetie Deel4 KG
2107 De toekomst der religie Vestdijk S. PSYC
2108 Van het Koninkrijk der hemelen Kuyper A. jr. DOGM
2109 An introduction to Christian Apologetics Carnell E.J. FIL
2110 En tÓch preken Jonker H. VERB
2111 Zenden en ontvangen Capelleveen J. van MISS
2112 Lámitasion de Jésus Christ Kempis T. VERB
2113 Geestelijk weerloos of weerbaar? De geestelijke ontwapening der Christenheid onder doopersche invloeden van verlerlei aard Keizer G. Goede J. H. de ETH
2114 Een tempel van den geest over de ontwikkeling en de wijding van het lichaam Aalders C. Onze tijd 16 SOC
2115 Alte Weinachtsgeschichten Christaller H., u.a. BCUL
2116 De Kinderkruistocht Schwob M. Kaleidoscoop 2 VERB
2117 Bezwaren tegen het rooms-katholicisme Bedoyere M. de, e.a. Witte Beertjes 889 VERB
2118 Voor een betere weerstand Roon R.G. van NASL
2119 Gods Woord houdt stand Groen J. PREK
2120 Souvereiniteit in eigen kring Schets van de leer der Souvereiniteit in eigen kring , zooals die door Dr. A. Kuyper werd ontwikkeld Veenhof C. FILR
2121 De vrije keus De spanning tussen vrijheid en rede in de revival-theologie van Charles Grandison Finney (1792 - 1875) Dussen A. van der GESC
2122 Met de vrijheidsboom naar het kruis Kuyper A. NASL
2123 Souvereiniteit in eigen kring Rede ter inwijding van de Vrije Universiteit den 20ste october 1880 gehouden in het koor der Nieuwe Kerk te Amsterdam Kuyper A. NASL
2124 Abraham Kuyper Hart P. D.  't NASL
2125 Het Christelijk Huwelijk ETH
2126 Lot en illusie Aalders C. STRM
2127 Over de predikant Kaptein R. e.a. POIM
2128 Gaan uw Kinderen nog naar de kerk? Over het afgebroken gesprek... Jonker J. KRK
2129 Perspectief in het nieuwe testament Wiersinga H.A. Bibliotheek van boeken bij de Bijbel HRN
2130 From Luther to Chemnitz on Scipture and the World Klug E. F. KG
2131 Actuele Prediking I Jonker H. HOM
2132 Kritische aantekeningen bij de wijsbegeerte der wetsidee Douma J. FIL
2133 Die Kraft von Oben - essays Mulford P. ETH
2134 Thomas À Kempis. De navolging van Christus. I. Heilzame vermaningen voor het geestelijk leven Kloos W. ETH
2135 Grondstoffen voor de materiële cultuur in Palestina en omliggende gebieden Franken H.J. Palestina antiqua I BCUL
2136 Vrede in de Maatschappij Een handreiking voor maatschappelijke vraagstukken Douma J. SOC
2137 De nieuwe katechismus.GeloofsVerkondiging voor volwassenen De Bischoppen van Nederland. CAT
2138 Romeins Schetsboek. Over de metamorfosen van het Geloven Sperna Weiland J. DOGM
2139 Het scharlaken snoer Naastepad Th. J.M. LIT
2140 Die Koninkryk van God Naby Eksegetiese verkennings van die toekomsperspektief van Jesus Christus volgens die getuigenis van die sinopotiese evangelies Walt Tjaart van der ESCH
2141 Het Pascha van Onze Verlossing Waal C. van der KG
2142 Leer en Leven Damste E.R. SYMB
2143 Tien tegen een Tien geboden, één geest I. Het eerste en het tweede Gebod Meyenfeldt F.H. von Tien tegen een Deel 1 ETH
2144 Tien tegen een Tien geboden, één geest Deel 4 Het zevende en achste Gebod Meyenfeldt F.H. von Tien tegen een Deel 4 ETH
2145 Tien tegen een, tien geboden, een geest deel 2: het derde en vierde gebod Meyenfeldt F.H. ETH
2146 Joan Alberti, een Nederlandse theoloog en classiscus in de 18e eeuw Sandt H.W.M. van de BIO
2147 De geloofspraktiek Rietveld B. Theologie en gemeente 2 ETH
2148 Christelijke levensstijl Rietveld B. ETH
2149 Kerkelijk Vooruitzicht Meyenfeldt F.H. von KRK
2150 Vragen van den Dag I, II Hoedemaker Ph. J. 1 ETH
2151 Een onbegrepen denker. Gedachten van dr. Ph. J. Hoedemaker Noordijk G.D. BIO
2152 Wijsgerige begripsanalyse Bremmer V. FIL
2153 De kern van de zaak Toelichting bij een proeve van hernieuwd belijden Miskotte K.H. SYMB
2154 De puinhopen van het verleden - onderzoek naar het verleden m.b.v. stratigrafische analyse van ruïne heuvels Franken H.J. Palestina antiqua 4 BCUL
2155 Karakterkennis en Neurosenleer Esser P.H. Deel I PSYC
2156 Karakterkennis en Neurosenleer Esser P.H. Deel II PSYC
2157 De aftocht van de ARP Enk P. L. van SOC
2158 Rome en de vrije Bijbel Sevenster J. N. KERK
2159 Vier Wegwijzers Middelkoop G.J. e.a. KG
2160 Kerken en ontwikkelingssamenwerking KR
2161 Vluchteling in Bijbels perspectief Runia K. e.a. VERB
2162 Hoe is God? Kraan K.J. EVAN
2163 Het eeuwige heimwee chiliasme en sektarisme, een hostorisch-sociologische studie Becker J.W. STRM
2164 Een Boek om mee te leven. Kennismaking met de oudste bijbelvertaling Tang R. VERT
2165 Meister Edharts Mysische Schriften Landauer G. NASL
2166 Wort und glaube Ebeling G. DOGM
2167 Forderungen der freiheit Aufsätze und Reden zur politischen Ethik Gollwitzer H. SOC
2168 Varen in het Schip van Kerk Wristers J. ETH
2169 Mijn antwoord aan de synode. Mechanische binding of Organische vrijheid inzake Schriftbeschouwing Geelkerken J.G. HERM
2170 Wat zegt de Bijbel? Koopmans J. POIM
2171 Ik zoek een mens Overduin J. POIM
2172 Wijs mij de weg Overduin J. POIM
2173 De toekomst der vrijheid Steinhausen H. SOC
2174 Gods revolutie en de verantwoordelijkheid van de mens Cox H. EVAN
2175 De rol van het demonische Brillenburg Wurth G. DOGM
2176 En zij herkenden Hem - over het belijden van de Geref. Religie Delleman Th. CONF
2177 Land van Jahwe Impressies uit het land van de Bijbel Jager Okke GESC
2178 Kerk en Communisme Banning W. SOC
2179 De Offerande des Lofs. overdenkingen voor en na de toelating tot het Heilig Avondmaal Bavinck H. ETH
2180 Tussen Kerk en Tegen Kerk Delleman Th. KG
2182 Israël en de Volkeren Donkersloot, P.M. JOD
2183 Geen geloof zonder bewijs, leven na dit leven Bruin P. de ETH
2184 De gekerkerde kerk Berg M.R. van den KR
2185 De wording der kerk Inleiding tot de Handelingen der apostelen, hoofdstuk 1 - 15, den brief aan de Galaten en de brieven aan de Thessalonicensen Brouwer A.M. Libellen-serie 173 BCUL
2186 Versterkt uwe harten Gods vertroosting in oorlogstijd Bruijn L.G. PREK
2187 De Christen-arts aan het sterfbed Berg J. e.a. ETH
2188 Bijbel en oorlog Berg M.R. van den BCUL
2189 Werken in het Verbond. Handleiding ten dienste van leiders en ouderbesturen Bond voor gereformeerde jeugdorganisatie. NASL
2190 Beproeft de Geesten hedendaagsche stroomingen op religieus gebied Buffinga N. e.a. STRM
2191 Einde of Nieuw Begin Boerwinkel F. SOC
2192 Jesus unser Schicksal Busch W. EVAN
2193 Het fundamentele en het fundament. Over de kern van het christelijke leer Diermanse J.M.R. DOGM
2194 Theologie Tussen Gisteren en Morgen Dijk M.P. van TGES
2195 Nabetrachting op het concilie Berkouwer G.C. NASL
2196 Signalen uit de kerkgeschiedenis Kamphuis J. KG
2197 Bidden Delleman Th. ETH
2198 Naar een maatschappij zonder toekomst? Nijkamp P. SOC
2199 De eerste generatie Met open vizier Bergwerff P. , Vries T. S. de KG
2200 K. Schilder als gevangene en onderduiker Vries W.G. de GESC
2201 Uitzicht uit het dode dal Kamphuis J. PREK
2202 Het evangelie naar Johannes. Studieboekje voor gespreksgroepen Zwijnenberg G.E. HRN
2203 Rechtvaardiging van de straf Een ethische benadering Velema W.H. Ethisch Kommentaar ETH
2204 Het Christendom en de godsdiensten der aarde Bleeker C.J. Roessingh-reeks 4 RELI
2205 Oorzaak en behandeling van het drugsmisbruik Wilder-Smith, A.E. SOC
2206 Rondom de ,,Open Brief I Bolland A.A.W. e.a. KG
2207 Een kracht Gods tot zaligheid of Genade Geen Aanbod. Hoeksema H. DOGM
2208 Het Concilie en de Oecumene Bronkhorst A.J. STRM
2209 Gij Kustlanden Waal C. van der BCUL
2210 Zijns verbonds gedachtig Gedenkboek van het gereformeerd Onderwijs te Spakenburg bij het 75-jarig bestaan 7 juli 1879 - 7 juli 1954 Koelewijn J. Dz SOC
2211 Wegwijs in Bijbel Vertalingen Bruggen J. van (red.) BIJB
2212 Groen van Prinsterer en de Kerkelijke Strijd van Heden Bosch J. KG
2213 De Toekomst van de Papoea's Geertsema P. e.a. SOC
2215 Aanvangen der Griekse wijsbegeerte Begemann A.W. SOC
2216 Over wonderen gesproken Memorandum voor missionair meeleven Gilhuis J.C. MISS
2217 Bezinning en Bezieling De mens in tijd en eeuwigheid Jacobs de Haan, W. PSYC
2218 Van geslacht op geslacht. Systeemprocessen in kerk en synagoge Friedman E.H. PSYP
2219 De Vrouw en het Kerkelijk Ambt Rasker A.J. GESC
2220 De planeet die aarde heette Lindsey Hal NASL
2221 De Jesus movement Een verslag over Christelijke revolutionairen in aktie Plowman E.E. STRM
2222 Luther Wissens des, B. GESC
2223 De nieuwe Reformatie Robinson J.A.T. Carillon reeks NR-47 KG
2224 Evolutie en Wijsbegeerte Melsen A.G.M. van GESC
2225 Emancipatie en Bijbel Bruggen J. van ETHG
2226 Uit de Wereld van het Nieuwe Testament Sizoo A. BCUL
2227 Een wettige standaard voor de geldeenheid, anker van de maatschappij Verbrugh A.J. SOC
2228 De Wet niet verzetten. Toetsing van de Wetsidee van Ds. G. Visee Geelhoed A. HERM
2229 De Onmisbaarheid van de Personele Ethiek Douma J. ETH
2230 Over het Recht en de Plicht tot Werkstaking Francke Joh. SOC
2231 Gezicht op de Zending. zendingsvraagstukken in kort bestek Gilhuis J.C. MISS
2232 Door Hem het Amen Gedenkboek van het gereformeerde onderwijs sinds de vrijmaking 1944 - 1974 Kamphuis J. e.a. KGNH
2233 Arbeid en Sociale Relaties Westert J., Westerbeek N. de Wit (red.) ETH
2234 Man en Vrouw naar Gods Beeld. Een Bijbelse bezinning Hoek J. Reformatiereeks 12 ETH
2235 Omzien naar Welzijn Romein A. (red.) GESC
2236 Helpen in perspectief. Op zoek naar gereformeerde psycho-sociale hulpverlening Arnold J.J., Nieboer W., Tijssen H. A., e.a. DIAK
2237 Herfsttij der vooruitgang Nijkamp P. SOC
2238 Varia Augustiniana !, zeven preken Verheijen L. e.a. Scriptores Graeci et Romani Pars L. PREK
2239 Wie maakte de bijbel? Over afsluiting en gezag van het Oude en Nieuwe Testament Bruggen J. van HS
2240 Antwoord aan deze tijd studie voor een nieuw christelijk sociaal program van patrimonium Patrimonium SOC
2241 Zendingsvademecum Bosch J. MISS
2242 Verlegenheid rond werkgelegenheid Nijkamp P. en Vogelaar N. SOC
2243 Hoe wij het verkiezen Toelichting op het program van richtlijnen voor de nationaal- gereformeerde politiek van het gereformeerd Politiek Verbond Verbrugh A.J. SOC
2244 Wijsbegeerte der openbaring. Stone-lezingen voor het jaar 1908 Bavinck H. HS
2245 Toekomst voor de Stad Nijkamp P. SOC
2246 Gemeenschap Hekstra P.A. Roorda M.J. Siesling M. OV
2247 Woord en Communicatie Bierkens P. B. ETH
2248 Manipulatie en Massamedia Nijkamp P., Schaeffer Jac. (red.) SOC
2249 Opdat zij Licht zien Waterink J. PED
2250 Een en anders. Schrijvers over God Deursen A. Th. van e.a. GOD
2251 Inleiding in de Wijsbegeerte Popma K.J. FIL
2252 Met Mozes de toekomst in Minnen J.M. van U.B.B. Serie - 9 BIO
2253 De eerste generatie Vrede door Recht, in gesprek met ds. D.K. Wielenga J. Dzn Bergwerff P. , Vries T. S. de KGNH
2254 Ieder doet mee op zijn eigen plaats. Om de identiteit van Dit Koningskind Arnold J.J. DIAK
2255 Scheppingsopenbaring en Wijsbegeerte Mekkes J.P.A. FIL
2256 Geloven vallen en opstaan Spilt G. POIM
2257 Nerveuze Christenen Little L. G. PSYP
2258 Moeders in de Bijbel Veldkamp H. HRON
2259 Satan leeft onder ons Lindsey Hal STRM
2260 De Wijsbegeerte der Wetsidee. Proeve van een christelijke filosofie Kalsbeek L. Christelijk perspectief 16 FILR
2261 De revolutionaire maatschappijkritiek van Herbert Marcuse Zuidema S.U. Christelijk perspectief Deel XV. SOC
2262 Bloed en tranen Wurmbrand Richard KGTE
2263 Van man en vrouw (een boek voor gehuwden) Beelen J.B. SOC
2264 Israëls economisch isolement Vries J.P. de SOC
2265 Der katholische Luther Meissinger, K.A. GESC
2266 Heilige Geschiedenis. Leerboek voor de Heilige geschiedenis Snoek I. HSON
2267 Jehovah verheerlijkt door de Erkenning van de Ware Messias Jezus Christus Duijtsch C.S. CHRM
2268 Heeft Jezus zichzelf voor de Messias gehouden Duvekot W.S. HERM
2269 Des Christens Groot Interest Guthry W. ETH
2270 Sprekende nadat hij gestorven is Verzameling Stichtelijke Overdenkingen Brummen D.J. van POIM
2271 De ware bekeering Shepard Th. ETH
2272 Hoe blijf je er mens bij Notities over huwelijk en gezin Bouma H. ETH
2273 Het Philadelphisch-Oecumenisch streven der Hernhutters in de Nederlanden in de achttiende eeuw Lutjeharms, W. EVAN
2274 Ter nagedachtenis aan zijn excellentie A.W.F. Idenburg Dr. Abraham Kuyperstichting GESC
2275 Schaap en Bok in Een Hok Groot de H.J. POIM
2276 Hulpeloos maar schuldig, het verband tussen een gereformeerde paradox en depressie Schilder Aleid PSYP
2277 Hoe kwam ik er toe Marchant H.P. KERK
2278 De Joodse Sekten ten Tijde van Jezus Simon E. Carillon-reeks 43 STRM
2279 De Waarheid is concreet Sölle Dorothee CHRM
2280 Zoeken en gevonden worden Sölle Dorothee ETH
2281 Drie Vragen Kohnstamm Ph. e.a. GOD
2282 De Grote Trek Beek M. A. e.a. GESC
2283 Niemand heeft ooit God gezien. Hoe kunnen wij onze zaligheid bouwen op een historisch bericht? Korff F.W.A. HRON
2284 Gebondenen des HEEREN Kuiper A. K. HRN
2285 Van waterstof tot wederkomst. Een intuïtief-empiristische benadering van de Godsvraag Schoneveld A.J. GOD
2286 Over God de wereld en mijzelf Stegenga A.Th. HRON
2287 Genade Geloof Gehoorzaamheid Baarslag D.J. EXON
2288 De grote verbrokkeling Holk L.J. van KERK
2289 Geloven bij benadering Firet J , Montsma J.A. DOGM
2290 Wat een dokter in den Bijbel vindt Blair D.M. ETH
2291 Ministeriale Wit J. GESC
2292 Einführung in den Biblischen Monotheismus Stolz F. GOD
2293 Macht en wil. De Verkondiging van het Oude Testament aangaande God Groot J. de, Hulst A.R. HRO
2294 Romeinse Curie en de Gemeenschap van de Kerken Alberigo G., e.a. Concilium KG
2295 Gij geheel anders. Mulder J.H. & Wouters D.N. ETH
2296 Levende traditie een hedendaagse godsdienstige oriëntatie Sluijs J.C.M. v.d. , Besmer-Swierstra W.N. SOC
2297 Miniaturen Sevenster G. , Beus Ch de No 4 (Joodse geleerden enz.) MEGO
2298 The creation-mediatorship of Jesus Christ Chul Won Suh PSYC
2299 Afscheiding - Doleantie getoetst aan het handboek van het kerkrecht der Doleantie Schut J.J. v.d. KRG
2300 God leren kennen Packer J.I. DOGM
2301 In necessariis unitas in non necessariis libertas in utrisque caritas Eekhof A. KRK
2302 De zucht naar vrijheid. Ter Schegget doordacht Beek A. van de, Dulk M. den, Kruijf G.G. de (red.) ETH
2303 Een Theorie over Praktijken. Normatief praktijkmodel voor zorg, sociaal werk en onderwijs Jochemsen H., Kuiper R. en Muynck B. de DIXIT 1 SOC
2304 Plaatsbekleding. Een hoofdstuk theologie na de dood van God Sölle Dorothee CHRM
2305 De Bijbel in tegenspraak Spier H.J. HRON
2306 Wat is theologie. De weg van de theologie in de twintigste eeuw Moltmann J. TGES
2307 Theologie der Hoffnung. Untersuchungen zur Begründung und zu den Konsequenzen einer christlichen Eschatologie Moltmann J. Beiträge zur evangelischen Theologie Band 38 ESCH
2308 Das Fenster der Verwundbarkeit Sölle Dorothee SOC
2309 Christenen in Babel Schuurman E. Pasmunt 3 SOC
2310 Die Fransman...  Calvijn in 1536 Spijker W. van  't KG
2311 Wie zich niet weert Sölle Dorothee SOC
2312 't Is niet te hoog, 't is niet te diep Spijkerboer A.A. ETH
2313 Heraut van de antichrist Snijder K. ETH
2314 Korte verhandeling van God, de mens en zijn welstand. Hertaald en van aantekeningen voorzien door Rikus Koops Spinoza Benedictus de FIL
2315 De wereld in huis Knevel A.G. ETH
2316 Kohlbrugge, H.F. De onheilige heilige Hoek W.A. Carillon reeks VERB
2317 De navolging van Christus, Thomas a Kempis Silverentand Paul ETH
2318 De Lijdende Knecht des Heeren (Het Ebed-Jahwe-Probleem) Schelhaas J. Hzn. HRO
2319 De vaderen zijn niet meer - De sociale en religieuze identiteitsproblematiek in onze vaderloze cultuur Haas Gerard C. de SOC
2320 Wat wil God eigenlijk? Jager Okke Bibliotheek van boeken bij de Bijbel GOD
2321 De handschriften van de Dode Zee Edelkoort A.H. BCUL
2322 De Groninger Godgeleerden Vree J. KG
2323 The new modernism Til C. van DOGM
2325 Hoofdlijnen der Theologie van het Oude Testament Vriezen Th. C. DOGM
2326 De Noodzakelijkheid eener Christelijke Logica Vollenhoven D.H.Th. FIL
2327 Het Leven is één over het ontstaan van het gereformeerd Politiek Verbond als vrucht van Reformatie der kerk Vries J.P. de KG
2328 Het is de Heer! De opstanding voorstelbaar Vos A. Jac.zn. CHRM
2329 Maria, onze toevlucht? Vanhuysse T. HRN
2330 Mens Waar ben Je? Visser H.A. ETH
2331 Opnieuw onder de Hoogtezon Visser H.A. ETH
2332 Der weg des menschen Buber Martin JOD
2333 Ulrich Zwingli - de Hervormer van Zwitserland Andringa W. KG
2334 De verzegeling met de Heilige Geest Spijker W. van  't POIM
2335 Inleiding in de wijsbegeerte der wetsidee Spier J.M. FILR
2336 De Theologie van Ernst Troelsch Keet B. B. GESC
2337 Nederlandse Bijbels en hun uitgevers 1477-1952 Brandt J. 1 BIJB
2338 Op welken grondslag Kraemer H. SOC
2339 In de School van Christus Populair-Theologische Bijdragen Hendriks A.N. POIM
2340 Meer dan het gewone Over Jezus en zijn bergrede Boerwinkel F. CHRM
2341 De Stad van de Mens Het levenspatroon van de geseculariseerde wereld in theologisch perspectief Cox H. SOC
2342 De moeite waard Youth for Christ VERB
2343 Zijn akker was de wereld Valen L.J. van STRM
2344 Theologie im Pianissimo & Zwischen Rationalitat und Dekonstruktion Vries H. de GESC
2345 Getuigend de wijde wereld in! Deel I Hulpboekje bij het lezen van de Handelingen der Apostelen Veenhof C. Deel I VERK
2346 Kerk in beweging Arnold P. KRK
2347 Het nieuwe groeit Fuchs O., Greinacher N. , Kamer L. , Mette N. e.a. ETH
2348 Kern ontwapening Meijenfeldt M. H. von ETH
2349 Geloven leren Groot Y. van der CAT
2350 Estafette Neerven W. van ETH
2351 Geloven in niemandsland Schaeffer H. GESC
2352 Het pad van de rechtvaardigen Sierink K. ETH
2353 Hij hoorde de Kinderen roepen Jellema J. ETH
2354 Anke van der Vlies een bliksems wijf Noordegraaf H. , Verwoerd R. SOC
2355 Is Dit Mijn Lichaam? Visioenen van het volmaakte lichaam in katholieke moraal en mystiek Dresen G. 1998 ETH
2356 Zin, Ziel, Zorg Over levensbeschouwing en geestelijke gezondheidszorg Vellenga S.J. STRM
2357 Hasidic Groups and other Religious Collectivities in Orthodox Judaism Meijers D. Anthropological Papers Free University 4 SOC
2358 Het Heilige in het Heden Huntemann G. e.a. DOGM
2359 Gids Naar Het Eeuwige Leven 1 Luiks A.G. HRON
2360 Gids Naar Het Eeuwige Leven 2 Luiks A.G. 2 HRON
2361 Andersom Denken een christen vandaag Gijsbertsen, B. ETH
2362 Scoone Dingen sijn Swaere Dingen Een onderzoek naar de motieven en activiteiten in de Nederlanden tot verbreiding van de gereformeerde religie gedurende de eerste helft van de zeventiende eeuw Joosse L.J. KG
2363 De Messias van Vlaanderen: Frans van Cauwelaert 1880-1910 Wils L. SOC
2364 Tussen Schip en Kaai Geestelijke verzorging bij de krijgsmacht Swarte J.L. POIM
2365 Over Noach met zijn zonen Linde J.M. van der KGNO
2366 Gericht Verleden Jong Chr. G. F. de, Sluis J. van (red.) KG
2367 Ontmoetingen in Ballingschap deel II 1250 - 1700 Soetendorp J. II GESC
2368 Geroepen tot de bruiloft (Catechismuspreken) Keegstra T.J. PREK
2369 De goede strijd des geloofs Sap T. VERB
2370 Kan het bestaan van God worden bewezen? Volkmann R.B. DIAK
2371 Leren geloven een toelichting op de Nederlandse Geloofsbelijdenis Bijl C. SYMB
2372 Nader over het Réveil Vijf schetsen Kluit M. Elisabeth KG
2373 Door het Heilig Woord Eggebeen A.G. KG
2374 God is nederigheid Varillon F. ETH
2375 Een Kerk te zijn op aarde Raiser K. STRM
2376 De Bijbel mee maken Renckens H. HR
2377 Hart en ziel voor Europa Synode der Nederlandse Hervormde Kerk SOC
2378 Raad in religies Dijk A. van, Beek W. van, Motzki H , Wagendonk K. STRM
2379 Kerk en zending in de theologie van Johannes Christiaan Hoekendijk (1912-1975) een plaatsbepaling Gurp P. van MISS
2380 Op het tweede gezicht Ossewaarde A. OV
2381 Nieuw Credo Proeve van een nieuwe belijdenis Dijk M.P. van SYMB
2382 Geijkte Woorden Over de verhouding van Woord en Geest Graaf J. van der HS
2383 Geloof voor de toekomst Riedel O. OV
2384 Identiteit in beraad Vercammen SOC
2385 Heel de kerk Vlasblom J. , Windt J. van der KG
2386 Gemeenteopbouw in een post-christelijke tijd Kirpestein, J.W. STRM
2387 Terug gezonden Vijver H. STRM
2388 Hagepreek en beeldenstorm C.S.F.R. KGRE
2389 Leven van de geef Christen-zijn in Tsjechië onder het nationaal-socialisme en het communisme Komárková B. GESC
2390 Waken bij de eigenheid van de ander Evangelisering in hedendaags perpectief Eggen W. & Rossum R. van EVAN
2391 De wereld heeft toekomst Jan Amos Comenius over de hervorming van school, kerk en staat Linde. J.M. van der GESC
2392 Mijn God Onze God Zoutman Douwine GESC
2393 Kerk en samenleving Noordegraaf A. Pasmunt Nr. 2 SOC
2394 Reality 3.1 Mens in perspectief Haaften N. van VERB
2395 Een traan op de wang Plas M. van der OV
2396 Missiologische Thema's Zending en Bevrijdingsbewegingen Gereformeerde Missiologische Opleiding MISS
2397 Ontmoetingen in Ballingschap 135 - 1250 Soetendorp J. 1 GESC
2398 Bergen verzetten De verheerlijking van Jezus op de berg Amersfoort St. M. van HRN
2399 Nicolaas, de duivel en de doden Janssen L. GESC
2400 Los Zand Verweij, A. (red.) POIM
2401 Pinksterens Triumf over Purim. Heilshistorische verklaring en prediking van het boek Esther. Smitt J.W. HRO
2402 Basisbeweging van Christenen een manier van bevrijdend geloven Derksen K. STRM
2403 Uw God is niet mijn God! Heerde J.B. van SOC
2404 De Jeugdkapel Vrije toegang tot de kerk Hollander G.P. Esveldt J.J. Fonteyn H.G. KG
2405 Onze Vader Witkam J. LIT
2406 Meedoen met het Conciliair Proces Lange H.M. de STRM
2407 Lezen in de lijn van Luther Boendermaker J.P. POIM
2408 Naar een radicale politieke ethiek Wit T. de SOC
2409 De bouwwerf blijft open Grootaers J KRK
2410 Onbevangen verstaan Over de werkelijkheid van de theologie Goot H. van der HERM
2411 Een Mens Moet van Ophouden Weten in gesprek met Harry Kuitert Reinders J.S. & Dondorp W.J. (red.) ETH
2412 40 Jaar Vrijgemaakte gereformeerde Gemeenten en Predikanten Overzicht Karssenberg J.A. KG
2413 Kerk Tussen Erfenis en Opdracht Protestanten en Katholieken op weg naar een Gemeenschappelijk Kerkbegrip Witte H.P.J. (red.) IIMO Research Publication 39 MISS
2414 In de Speelruimte van de Geest Neven G.W. DOGM
2415 De Kerk op Orde Nijkamp M. KRK
2416 In grote lijnen overzicht van de Kerkgeschiedenis ten dienste van scholen, catechisaties en verenigingen Munneke H.R. KG
2417 Geloof het maar rustig Baardewijk, K. van ETH
2418 Geloven bij het leven Wijsen F. MISS
2419 Wij zijn het zelf Donga H.C. ETH
2420 Missiologie in Joods perspectief Slageren J. van STRM
2421 Op leven en dood Over ziek zijn en doodgaan, geloof en twijfel, eeuwigheid Hofland P. POIM
2422 Een vreemde vrouw Hilten W. van GESC
2423 Het Hoghe Liedt Salomons Revius J. Christelijk erfgoed 1 SOC
2424 Heilig Woord en Heilige Schrift in de religies Mulder D.C. Cahiers voor de gemeente 8 GW
2425 Geloven in de toekomst Bekende Nederlanders vertellen over hun geloof en geven hun visie op de toekomst Bakker P. e.a. Telos EVAN
2426 Galmgaten Weerklank van gemeenteleden Langhout T. VERB
2427 Algemeene genade en antithese Diepenhorst I.A. DOGM
2428 De Boom der Kennis Over Dieren, Mensen, God en Moraal Stoll C.J. VERB
2429 Metterdaad en in der waarheid Winkel J.D. te EVAN
2430 Mensen zoals wij Wijnberg K. CAT
2431 Het Nieuwe-Testament voor mensen van deze tijd Matteüs Markus Lukas Johannes Bertrangs A. , Schippers R. BIJB
2432 Gods onkruid Nederlandse sekten en messiassen Zaal W. STRM
2433 Vuur en Vlam De organisatie van het vrijgemaakt-gereformeerde leven 1944-1994 Kuiper R. & Bouwman W. (red.) 2 KGNH
2434 Geloof en levensstijl Nationaal onderzoek onder de Nederlandse jeugd Nationaal onderzoek onder de Nederlandse jeugd EVAN
2435 Het zondebegrip in de moderne missiologie gereformeerde Missiologische Opleiding MISS
2436 Genetische technieken en christelijke ethiek Sleutelen aan erfelijkheid in gezondheidszorg en landbouw Seldenrijk R. Kompas SOC
2437 Kerkelijke Oriëntatie op de wijdere samenleving Scholten L. G. VERB
2438 Vieren vol verwachting De plaats van Israël in de eredienst van de christelijke gemeente Monshouwer D. Verkenning en bezinning 5 FIL
2439 De Verkondiging in het juiste spoor. De plaats van Israël in de Homiletiek en in de prediking Brienen T. Verkenning en bezinning 7 VERB
2440 Het licht van het geloof Forte B. ETH
2441 Bijbelse namen NBG CONC
2442 Het beslissende woord Een canonhistorisch onderzoek Koole J.L. Kamper cahiers 56 CANO
2443 Godsdienst op een keerpunt Küng Hans FIL
2444 Inleiding tot de sociologie. Kruijt J.P. Volksuniversiteitsbibliotheek 2de reeks nr. 43 SOC
2445 Synodale rapporten Zaak Geelkerken (Exegetisch-Dogmatisch & Kerkrechtelijk) Commissie GS ACTA
2446 Om het getuigenis, een woord van toelichting en verweer Geelkerken J.G. KG
2447 Die Leitung der Pfarrgemeinde Sonnberger K. STRM
2448 Het Vluchtige Bestaan van de Eerste Nederlandse Lutherse Gemeente - Antwerpen 1566-1567 Estie P. KG
2449 Een Goed Regiment Het burgerlijke element in het vroege gereformeerde kerkinterieur Swigchem C.A. Van GESC
2450 Vandaag Moet Ik in Jouw Huis Verblijven Holstein G. van ETH
2451 gereformeerde Gemeente in Stad en Lande Golverdingen M. KG
2452 Een Woonplaats voor de Verloren Zoon Musarra-Schroder U., Stralen H. van, Counet P.C. OV
2453 Lechaijim! Op zoek naar een nieuwe levensstijl Een leerboek over liturgie in het leven van alledag Strijker, R. ETH
2454 Al zou de vijgeboom niet bloeien Blok M.J.C. (jr.) POIM
2455 Omgaan met Zonde en Schuld Heij J.F. ETH
2456 Die Alles in Allen Volmaakt Hendriks A.N. OV
2457 Das Wort zum Abendmahl Müller-Schwefe H.R. GENM
2458 De doorbraak van het Koninkrijk het evangelie van Marcus Dieterle S. VERB
2459 Het Rome dat Paulus zag Mackinnon A.G. VERB
2460 Overleven in grenssituaties Het evangelie en onze depressie Dijk Rien van PSYC
2461 Jeugdwerk in een supermarktcultuur Blanken B.J. VERB
2462 Levensbouw Eeen woord voor hen die belijdenis des geloofs aflegden Knoop H. CAT
2463 Brieven aan Elisabeth Hornstra, L. VERB
2464 Kinderen van één Vader Moggré A.J. STRM
2465 Het derde punt een bijdrage tot het concilair proces met natuurwetenschappelijke achtergronden Klinken J. van VERB
2466 In hoop leven Rikhof H. & Spekman B. 5e ETH
2467 Sterven: zin en voltooiing Kirkels V. G. H. & Stevens J. A. J. POIM
2468 Professor Wisse Aspecten van leven en werk Ham H. van der BIO
2469 Wat gelooft Gij van de kerk? Oosten L.H. KRK
2470 In dat huis daar woont een vrouw Minnaars G. , Veen W. STRM
2471 Wie zeggen de mensen dat Ik ben? Graafland C. Deel 7 CHRM
2472 De jongste aanval op de vrijmaking als acte van trouw Dijk D. van , Vries W.G. de KG
2473 Rechte lijnen trekken. In gesprek met ds. D. van Dijk Bergwerff P. & Vries T. S. de De eerste generatie KG
2474 Ons Arsenaal Doekes G. 1e Serie 6 VERB
2475 't Eeuwig Woord in onzen tijd Bondt A. de , Born E. T. v.d. , Dijk D. van , Overduin J. e.a. POIM
2476 Revolte in de theologie Een bundel beschouwingen over de zogenaamde vernieuwingstheologie Berkouwer G.C. en Woude A.S. van der DOGM
2477 Levensoverwinning. Paraphrase van het boek De Prediker Bondt A. de HRO
2478 De maaltijd van de Heer Heyer C.J. den Serie exegetische stdies D-3 GENM
2479 Das gebet Heiler F. PSYP
2480 Jezus boeide mij Hegger H.J. VERB
2481 Kruis en Munt Floor L. (jr) VERB
2482 Afscheid van de polarisatie Vernieuwde aandacht voor de relatie God-Wereld in de Bijbel Een wandeling door de Nieuwe Theologie Dijk M.P. van DOGG
2483 Boodschap aan de Bijbel NBG en NCRV OV
2484 Gereformeerde christenen ontmoeten Surinaams-Hindostaanse hindoes in het Rijnmondgebied. Een analyse van de ontmoeting vanuit de verschillen in cultuur en religie Lugt A.S. van der Academisch Proefschrift PRES
2485 De Heilige Oorlog Bunyan John VERB
2486 Was sollen wir tun? Schweitzer A PREK
2487 De spelers en het spel Kuitert H. M. Carillon reeks HERM
2488 Door de wereld gaat een Woord Laar R. van GESC
2489 Confrontatie met een confrontatie Visser H.A. OV
2490 Als de schaduwen langer worden Blink J. van den POIM
2491 Popmuziek Een christelijke visie op populaire muziek Velde P.A. te VERB
2492 Enkeling en gemeenschap Aalders W.J. POIM
2493 Het Verbond Gods. Een hoofdstuk uit de geschiedenis der openbaring Aalders G. Ch. VERB
2494 gereformeerd färizeïsme? Zijn de gereformeerden de färizeeërs van dezen tijd? Schilder K. KGTE
2495 Secularisatie en zending in Suriname Raalte J. van FILG
2496 Conciliar fellowship Keshishian A. STRM
2497 Jezus zien Wessels Anton SOC
2498 Ziet uw Koning Bauer F. M. OV
2499 Christologie Vogel H. CHRM
2500 Hij is het weer! Beschouwingen over de betekenis van het woordje God Peursen C.A. van GOD
2501 Een vreemdeling in een vreemd land Buskes J.J. jr. VERB
2502 Karl Barth's aanval op deze wereld Dijkstra R. VERB
2503 Grote taak voor kleine mensen Goudzwaard B. SOC
2504 Johannes De evangelist van de feesten Het vierde evangelie als liturgische catechese. Boendermaker J.P. en Monshouwer D. LIT
2505 Het ongeloof en de kerk Leeuw G. van der No-4 PSYC
2506 Gelovige mensen Noordhoff W.R.M. STRM
2507 Militia Christi Buskes J.J. TIJD
2508 Vier tijdvragen Aalders W.J. e.a. BCUL
2509 Herbouw van de wereld Buchman F.N.D. STRM
2510 De Tien Geboden Visser H.A. De jonge kerk hoort het oude woord 3 ETH
2511 Lijden en redding in het antieke Jodendom Lebram J. C. H. Oosters Genootschap in Nederland 8 JOD
2512 Palestina, het Zionisme en de Hebreeuwse Universiteit Bahl F.M.Th. JOD
2513 Het tijdperk der Aartsvaders Bohl F.M.Th. BCUL
2514 Israëlitische und Altorientalische Weisheit Baumgartner W. Sammlung Gemeinverständlicher Vorträge und Schrift 166 JOD
2515 Het koningschap in Oud-Israël Boer P.A.H. de HRO
2516 Het Christelijke gezin Christenson L. PED
2517 Gezinnen onder druk Baartman H., Doek J.E., Draaije N., e.a PSYC
2518 Vonken van heilig vuur Dijk D.J.H. van en Straaij C.G. van der BIO
2519 Abraham Barnard H. POIM
2520 Palestina Israël de Haan, J. JOD
2521 Zal ik trouwen Blaine Smith M. ETH
2522 De kerk op orde. Vijftig jaar hervormd met de KO van 1951 Balke W., Beek A. van de. en Wassenaar J. D. Th. KG
2523 De Wijsheid van God Jezus Christus Bonhoeffer Dietrich POIM
2524 Met het Woord in de wereld End Th. van den, t Veld H. van MISS
2525 Calvijns opvolger Theodorus Beza Sliedregt C. van KG
2526 Theologie achteraf Jonkers J. B. G. (red) ETH
2527 Sola Fide (Alleen door het geloof) Ubbink J.G. DOGM
2528 Teken van aanwezigheid Eijk T. van KRK
2529 Calvijn Waterink J. KGRE
2530 Kuischheid Knap J.J. Czn. ETH
2531 Les origines de l'église évangélique de cameroun Slageren J. van MISS
2532 De antieke wereld en het Nieuwe Testament Sizoo A. BCUL
2533 Kant, kritik der reinen vermunft Kant I. FIL
2534 Religie, geloof, disciplina arcani Schijndel H.J.J. van POIM
2535 De verhouding van Christendom en Historie in de huidige Rooms-Katholieke geschiedbeschouwing. Smit M.C. FILG
2536 Eugen Drewemann Schönborn F. ETH
2537 Huwelijkscatechisatie Berkelbach Sprenkel F.H.J. van der CAT
2538 Studies in Southern Presbyterian Theology Smith M.H. DOGM
2539 De Christelijke Godsdienst in de Filosofie van de Verlichting Stoker W. FIL
2540 Spiritualiteit en mystiek Steggink O. en Waaijman K. PSYC
2541 Ex Auditu Verbi Theologische opstellen aangeboden aan Prof. Dr. G.C. Berkouwer Berkouwer G.C. ALG
2542 De geest van Sint Ignatius in zijn orde Smits van Waesberghe, M. KGM
2543 Kanttekeningen bij modern christendom Ubbink G. DOGM
2544 Het wordt nooit meer als vroeger Wat is er aan hand met geloof en kerk Winkel J.D. te POIM
2545 Uit de practijk der Godzaligheid Woelderink J.G. DOGM
2546 Autoritaire persoonlijkheid en antipapisme Weima J. VERB
2547 Die bergpredigt bei Luther Wünsch L. G. HRN
2548 De kerk en het Maagdenhuis, vier episoden uit de geschiedenis van katholiek Amsterdam Wolf H.C. de KG
2549 De theologie van Angelis Merula, met name onderzocht op invloeden vanuit de Reformatie proefschrift Weernekers J. KG
2550 Leer en praxis van de vroege dopers. Uitgelegd als een theologie van de geschiedenis Vries O.H. de KGRE
2551 Religie en Christendom (een apologetische bijdrage) Wisse G. APO
2553 Doem of daad Een boek over zonde Wiersinga H. ZOND
2554 A Relevance-theoretic approach to translation and discourse markers Winedt M.D. GESC
2555 Een calvinist leest Maarten  't Hart Werkman H. GESC
2556 Onze Kerkgang Grosheide F. W. Kerk en wereld LIT
2557 Predigten Westermann Claus PREK
2558 Professor D.K. Wielenga Wielenga G.Ph NASL
2559 Karl Barh Willems B.A. en Velzen M.J. van ETH
2560 Het einde van de religie Sperna Weiland J. DOGM
2561 The Genesis Flood Whitcomb C. (jr.) en Morris H.M. WETN
2562 Aangepaste Theologie Velema W.H. Ichthusreeks HERM
2563 De boodschap der bevrijding in deze tijd Verkuyl J. MISS
2564 Woorden gaan leven Unnik W.C. van POIM
2566 Christus of ideologie Positie en keuze van kerken en christenen in een ideologische situatie Vermaat J.A.E. ETH
2567 Inleiding tot de wijsbegeerte Loen A.E. FIL
2568 Theologie im Pluralismus heutiger Kulturen Lonergan B. DOGM
2569 Het Onze Vader Lüthi Walter HRN
2570 Vie de Jésus Renan E. HRN
2571 Kirche und Theologie Rendtorff T. KRK
2572 Gottes Wirken in Israël, Vorträge zum Alten Testament Rad G. von HRO
2573 Weisheit in Israël Rad G. von HRO
2574 The Old Testament and Modern Study Rowley H.H. HRO
2575 The Foundations of Social Order, Studies in the Creeds en Councils of the early Church Rushdoony R.J. CONF
2576 Oudere Tijdgenooten Pierson A. KG
2577 Jezus Capita selecta uit Schweitzers theologie Schweitzer Albert CHRM
2578 Kent gij uw Bijbel? Vierde bundel Straatsma, A.K. Kent gij uw Bijbel? Bundel 4 HRN
2579 Kent gij uw Bijbel? Vijfde bundel Straatsma, A.K. Kent gij uw Bijbel? Bundel 5 HRN
2580 Tussen Rome en Reformatie Kruiger J.P. KG
2581 De tijdgeest weerstaan Een bundel artikelen van de hand van Dr. W. Aalders Aalders W. GESC
2582 Zout der aarde Ratzinger J. KRK
2583 Secularisatie in theologisch perspectief Dekker G. en Gäbler K.U. KRK
2584 Gods macht en liefde, probleem of uitdaging? Moor J.C. de GOD
2585 Het lijden even opgeschort Perk N. van der DIAK
2586 Vernieuwing van het christelijk sociaal denken Valk J.M.M. de ETH
2587 Ouder en wijzer Schaafsma H.R. PED
2588 Gestalten uit den Bijbel Royen, C.J. van HRON
2590 Het leven is meer dan ethiek studies aangeboden aan prof. dr. G.Th. Rothuizen Heering H.J., Jager O., Eekhof J.A. en Puchinger G. e.a. ETH
2591 Christelijk dienen Hegeman J.H. ETH
2592 Het Oude Testament van de Jonge Kerk Fahner Chr. VERT
2593 Geloof ligt op straat Hendriks P. POIM
2594 Geloven, hopen en liefhebben tot in lengte van dagen Anckaert L., Bulckens J., Bulckens L., e.a. GESC
2595 Volgenderwijs Linden T. G. van der ETH
2596 Kinderen mogen het zeggen (jaar A) Verhees J. LIT
2597 Kinderen mogen het zeggen (jaar B) Verhees J. LIT
2598 Kinderen mogen het zeggen (Jaar C) Verhees J. LIT
2599 Van gisteren tot heden Belzen J.A. van PSYC
2600 Het dierbaarste geschenk Vermeulen J.M. KG
2601 Verlichting en vergeving Dane H. GESC
2602 Verbeelde boodschap Veldman I. en Schaik K. van KG
2603 Oecumene metterdaad Well J. van STRM
2604 Uw God is mijn God Wit W. de PREK
2605 Het klokhuis van de Bijbel Veen, E.P. van der HRON
2606 Pastor zijn in het sociaal systeem dat kerk heet Mansell Pattison, E. POIM
2607 Weg van de kerk Ernst H.C.A. POIM
2608 Brood en wijn Leijgraaf M. GENM
2609 Laten we realistisch zijn, laten we dromen Knijff E. HRON
2610 Tekens van herkenning en verkondiging Beek P. van, Boelema G. en Kaajan H.J.Ph.G. DIAK
2611 Reformatie en rebellie. Willem van Oranje, de calvinisten en het recht van opstand Tien onstuimige jaren: 1572-1581 Bremmer R.H. GESC
2612 Bevrijdingstheologie in West-Europa Klein Goldewijk B., Borgman E. en Iersel F. van STRM
2613 Hemelvaart Des Heren Stam Cor CHRM
2614 Aan tijd gebonden over motivatie en arbeidsvreugde van predikanten Keizer J.A. GESC
2615 Voettocht naar vrede Zeldenrust H. ETH
2616 Theologie en bevrijding Vijver H.W. DOGM
2617 Heel de schepping Een schreeuw om recht en vrede Kerssies A. en Tuinema L. ETH
2618 Eén in de levende Christus Hegger H.J. STRM
2619 De moed niet verliezen Goddijn W. SOC
2620 De wereld is van God en daarom van ons allen Raalte J. van MISS
2621 Gij zult niet doden Hofman H.A. ETH
2622 Een passie voor transcendentie Korte Anne-Marie DOGM
2623 Hij voor ons, wij voor Hem over gerechtigheid, verzoening en gericht Wentsel B. DOGM
2624 Het hart van God Smit H.J.D. PREK
2625 Uit de bron Honderd jaar Gereformeerde Kerk Berkel en Rodenrijs Feenstra H.J.J. KG
2626 Het laatste oordeel Meningen over nieuwe vormen van euthanasie Holsteyn J. van en Trappenburg M. ETH
2627 Kracht in zwakheid van een kleine wereldkerk Gauthier L., Heese E.W., Kemp E., Kok G.Chr. e.a. STRM
2628 Een venster op onze toekomst Vellema F.F. ETH
2629 Religies in nieuw perspectief Mulder D.C. STRM
2630 De teloorgang van het kerkelijk clubhuiswerk Simonse J. SOC
2631 Genesis Hebreeuwse tekst en Nederlandse vertaling Nederlands Bijbelgenootschap / Katholieke BIjbelstichting VERT
2632 Dagbijbel voor de persoonlijke en huiselijke geloofsviering 2e deel Bijlsma R. POIM
2633 Identiteit en Basisvorming Koerts E.M. en Driel L. van PED
2634 Overstap Bij het afscheid van de Kinderenevendienst en zondagschool Herik van den-Weit, D. en Asperen van-Houtman, G. PED
2635 Schrijf het maar op Beld R. van den POIM
2636 Een smeulend vuur Wartena B. KERK
2637 Over de kerk gesproken Lissenburg D. STRM
2638 De schittering van de waarheid Rikhof H.W.M. en Vosman F.J.H. ETH
2639 Over de drempel van de hoop Paus Johannes Paulus II Messori V. STRM
2640 Waarheid en Leven De actualiteit van Josef L. Hromadka 1889 - 1989 Hromadka J.L. DOGM
2641 Pendelen tussen werk en kerk Crijns H., Noordegraaf H. en Vilsteren E. van SOC
2642 Als het licht van zeven dagen tegelijk Beex J. KG
2643 Protetants fundamentalisme in het Groningse Faan Veen K. ter KGNO
2644 Geloof opnieuw Noorman T. POIM
2645 Het beloofde zaad der vrouw Lanen J. van SPIR
2646 Drie reizen van een mensenzoon Schoufour R. CHRM
2647 Variaties op het thema Zending Jansen E. EVAN
2648 En laat ons weer in vrede leven Lindijer C.H. GESC
2649 Gedenkt uw voorgangers deel I Haas J. de 1 NASL
2650 Gedenkt uw voorgangers deel II Haas J. de 2 NASL
2651 Gedenkt uw voorgangers deel III Haas J. de 3 NASL
2652 Gedenkt uw voorgangers deel IV Haas J. de NASL
2653 Gedenkt uw voorgangers deel V Haas J. de 5 NASL
2654 Gefascineerd door het laatste Bijbelboek Poging tot een muzische benadering (ökumene) Rijnsdorp C. ESCH
2655 Marcus 14 (vervolg) 15 en 16 Ruler A.A. van HRN
2656 Heeft het lijden van Christus aanvulling nodig? Ru G. de WOB
2657 Job (Het boek Job) Rozelaar M. VERT
2658 Godsdienst vrijheid in Nederland Oostenbrink J.J., OoRömerssen A. van, Dengerink J.D. en Blois M. de SOC
2659 Aktief geloof een stapeltje artikelen, reportages, reakties, impressies en gesprekken Land Sipke van der STRM
2660 Anselm Revisited Shofner R.D. FIL
2661 De paedagogiek van Bavinck Zweep L. van der PED
2662 Ongeloof en revolutie Een reeks van historische voorlezingen Diepenhorst P.A. GESC
2663 Ons Christelijk geloof Zuidema S.U. CHRM
2664 Konfrontatie met Karl Barth Zuidema S.U. DOGM
2665 Ons gebed Zuidema S.U. POIM
2666 Thomas À Kempis De navolging van Christus Wielenga B. ETH
2667 Van Bultmann naar Fuchs Een studie over de studeerkamer van de predikant Zuidema S.U. HERM
2668 Van geloof tot geloof Zuidema S.U. DOGM
2669 Die Lutherin Zeller E. GESC
2670 Gods partner (ontmoeting met het jodendom) Zuidema W. JOD
2671 Gott kann nicht sterben Zahrnt H. GOD
2672 Geschiedenis van de joodse gemeenschap in Weesp Zomeren D. van KG
2674 De Verbondsgedachte Zanden L. van der VERB
2675 The young evangelicals Quebedeaux R. KG
2676 Die bekennende kirche bei H.F. Kohlbrugge Quervain A. de KG
2677 Calvijn sein Lehren und Kampfen Quervain A. de KG
2678 De kerken van Princenhage STRM
2679 Politiek Mozaïk Opstellen aangeboden aan Dr. A.J. Verbrugh Jagt J. van der e.a. SOC
2680 De pastor als openbaar lichaam Plantier E. POIM
2681 Wie ben ik als ik preek? Bronnen en herbronning van het homiletisch zelfbeeld Beute J.M. Academisch Proefschrift PRES
2682 Zending in Nederland Hervormde Bond EVAN
2683 Ons dagelijks leven Bleij W., Boendermaker J. P., Emck J. H., Henne R. e.a. ETH
2684 Doorbreek je eenzaamhedi Konijn S. ETH
2685 Genen in het geding Massink H.F. e.a. SOC
2686 Ik ben zo vrij Gaillot J. ETH
2687 Op de tast Hem vinden Bluyssen J POIM
2688 Moslims in de nederlandse rechtspraak Rutten S. SOC
2689 Het einde van een diaspora Wasserstein B. NASL
2690 Jona, een psychodrama Wierenga Lambert HRO
2691 Jezus Christus van waar komt Hij? Wevers H.E. CHRM
2692 De kerk: instrument en teken van heil Henau E. KRK
2693 Een vergeten hoofdstuk Een bladzijde uit de worsteling van de sedert 1834 wedergekeerde kerken voor Gereformeerd Schoolonderwijs Bouma H. KGNN
2694 De weg van Titus Brandsma 1881-1942 Dille C. GESC
2695 Kerkgroei graag Haak C.J. GESC
2696 De mens leeft niet van brood alleen Leijssen L. STRM
2697 De daad bij het woord Bruinsma Reinder STRM
2698 Ergens heen Pijlman E. POIM
2699 De dood in het geding Lange F. de en Jans J. ETH
2700 Morgen zal ik lachen Kok-Fens T. POIM
2701 Leven tussen sterven en opstanding Wiskerke J.R. DOGM
2702 De engelen in de openbaringsgeschiedenis Meijer J. HRON
2703 Verkenningen I Opstellen over Kerk en Uitverkiezing Kamphuis J. KG
2704 Verkenningen II Opstellen over Kerk en kerkgeschiedenis Kamphuis J. KG
2705 Verkenningen III Opstellen over Kerk en kerkrecht Kamphuis J. KG
2706 Het hallel van de Kinderen De plaats van de Kinderen in de lof voor God Kamphuis J. GLIT
2707 Kuyper blies verzamelen Zijn strijd tegen de geest van de 19e eeuw Geelhoed J. KG
2708 Opdat zij allen een zijn II Reest Rudolf van Deel II KG
2709 Uitverkiezing? Jazeker! Maar hoe? Venema H. DOGM
2710 Een hulp die bij hem past Hordijk, A. ETH
2711 Willem Teelinck en de practijk der Godzaligheid Bouwman H. BIO
2712 Zien in de toekomst Kamphuis J. KGNH
2713 Roep mij aan Westerink H. ETHG
2714 Vrouwen stemrecht in de kerk Generale Synode van De gereformeerde Kerken in Nederland GESC
2715 Als huisverzorger Gods Hendriks A.N. KR
2716 Mensen en Boeken Stellingwerff J. BIO
2717 Uit de geschiedenis der kerk Janse A. KG
2718 De verborgenheid der Godzaligheid (Advent) Born E.Th. van den., Holwerda B.: Veenhof C., en 't Veer M.B. van COMO
2719 De verborgenheid der Godzaligheid (Kerst) Born E.Th. van den., Holwerda B.: Veenhof C., en 't Veer M.B. van COMN
2720 De verborgenheid der Godzaligheid (Pasen) Born E.Th. van den., Holwerda B.: Veenhof C., en 't Veer M.B. van COMN
2721 De verborgenheid der Godzaligheid (Hemelvaart) Born E.Th. van den., Holwerda B.: Veenhof C., en 't Veer M.B. van COMN
2722 De verborgenheid der Godzaligheid (Pinksteren) Born E.Th. van den., Holwerda B.: Veenhof C., en 't Veer M.B. van COMN
2723 Een goddelijk beroep Hilbers A. SOC
2724 Zacharia's visioenen Deddens K. HRO
2725 De laatste jaren dezer wereld Wolff I. de ESCH
2726 Spreken over je Heiland. Praktijklessen in het evangeliseren Baas N., Gurp P. van EVAN
2727 Momenten uit de Toledooth van Izaäk Klein P. HRO
2728 Zijn vast verbond Rongen G. van VERB
2729 Kunst en revolutie Meijer W.L. SOC
2730 Kunst en maatschappij Contouren van een culturele revolutie Meijer W.L. SOC
2731 Kijk op de praktijk Dijk D. van VERB
2732 Kruisgang van het woord Capelle M.C. KG
2733 Een boos en overspelig geslacht De moderne literatuur als teken des tijds Slings G. LIT
2734 Moslims als buren Capelle M.C. STRM
2735 Terugzien na vijfentwintig jaren Reest Rudolf van VERB
2736 Leer en leven Dogmatisch Leesboek Feenstra J.G. DOGM
2737 Haring of kuit Discussie-interviews met theologen Valkenburg Rik GW
2738 Inleiding tot de studie van het kerkrecht Spijker W. van  't en Drimmelen L.C. van KG
2739 Voetsporen van voorgangers I Bos C.G. KG
2740 Voetsporen van voorgangers II Bos C.G. KG
2741 Rehoboth Ermelo Munneke J. F. GESC
2742 Bewaard bevel De vrijmaking in kort bestek Schets ten dienste van het onderwijs in de kerkgeschiedenis voor gezin, kerk en school Tongeren H. van KG
2743 Doop en Adoptie Doekes L. en Lok P. ETH
2744 Om recht en waarheid Een protest Kamphuis J. KGNH
2745 Zorg & zegen Enkele aspecten van het ouder worden Pouwelse W. ETH
2746 Werken op zondag Westert J. SOC
2747 Over medelanders, medemensen, medeschepselen Graaf-de Graaf T. van der, Loo-Kruit T.J. van, Rozema H. en wüstert J. SOC
2748 De apocriefe boeken Volgens de oorspronkelijke uitgave van Jacob en Pieter Keur Unnik W.C. van APOC
2749 God en de menschen Selms A. van HRON
2750 De man van smarten Knap J.J. Czn. CHRM
2751 Ende Godts daden niet vergeten Joosse L.J. KG
2752 Als de kerk Kerk is Arnold J.J. KG
2753 Dochters van het Nieuwe Jeruzalem Balkenende W.P. KG
2754 Mr. G. Groen van Prinsterer Schutte G.J. GESC
2755 Wat staat er eigenlijk? Waal C. van der HRON
2756 Veelkoppige monsters Francke Joh. HRO
2757 Ieder een eigen zegen Deel I Meijer J.G. Ieder een eigen zegen Deel I PREK
2758 Ieder een eigen zegen Deel II Meijer J.G. Ieder een eigen zegen Deel II PREK
2759 Het Nieuwe Testament: boek van het verbond Waal C. van der HRN
2760 De boodschap van het boek Job Popma K.J. COMO
2761 Reformatie en geschiedenis Spijker W. van  't GESC
2762 Simson richter en nazireeër. Krijtenburg A.I. HRO
2763 'n Onbegriepelijk mens Deel I Reest Rudolf van Deel I KG
2764 'n Onbegriepelijk mens Deel II Reest Rudolf van Deel II KG
2765 Een vreemdelinge in een vreemd land Scholte L.R. KG
2766 De Nederlanden in het jaar 1572 Het schrik'lijk pleit Heijningen, L. van GESC
2767 Historische schetsen en kritieken Heijningen, L. van GESC
2768 Het begon in Jeruzalem Deddens K. KGO
2769 gereformeerde Missiologische Opleiding Grutter D., Houwen R. en Velde M. te SOC
2770 Das Wesen des Katholizismus Adam K. KERK
2771 Beproeft de Geesten Jongeling P. SOC
2772 De gereformeerde levenswandel Vries W.G. de ETHG
2773 Ons aller moeder De Kerk: Woord en Sacramenten Visee G. GESC
2774 De lichamelijke opvoeding in het licht der Schrift Tas G. van der PED
2775 Reformatie en mystiek Meijerink H.J. KG
2776 Albertus Zijlstra, leven en arbeid Akkerman, S., Smits, C. KG
2777 Jongeling ten voeten uit Valkenburg Rik VERB
2778 Een losser gegeven. De betekenis van het boek Ruth voor onze tijd. Raalte J. van HRO
2779 Weegt en waakt Over de sexuele opvoeding in het gezin Meijer W. PED
2780 Komende in de wereld Zomer G. HRN
2781 Komende tot leven Zomer G. HRN
2782 Komende in heerlijkheid Zomer G. HRN
2783 Opstanding of reïncarnatie Anbeek C., Douven K., Kranenborg R., e.a. RELI
2784 Tussen hamer en staf Logghe K. OUDH
2785 Christelijke traditie als grensverkeer Grabandt L.G.Chr., Vreeburg B.A.N.M., Glastra M., Offringa-Sikma B. e. STRM
2786 De dood over de stad Schaeffer Francis A. ETH
2787 W.C. van Mannen Een Hollandse Radicale theoloog Verhoef, Eduard GESC
2788 Omwille van Zijn naam Kesel J. de KRK
2789 Kinderen over God vertellen Juch H.R. CAT
2790 De kerk in het midden een positiebepaling vanuit het reformatorische belijden Graaf J. van der Reformatiereeks Deel 8 KRK
2791 Van huis uit Kerklaan M. PED
2792 Tussen Mij en U Vergunst E.F. en Dekker-van der Kuil G. GENM
2793 GOD WHO ACTS Biblical Theology as Recital Wright G.E. Studies in Biblical Theology 8 HS
2794 Jong zijn in deze tijd Houtman M. Beens A. Graaf J. v.d. Vries P. de. e.a. VERB
2795 Eva, poets je appel... Folkertsma D. SOC
2796 Geef me een teken Oord J. van POIM
2797 Levensbericht van Prof. Mr. V.H. Rutgers De Gaay Fortman B. GESC
2798 De nieuwe leerlingen Hebrard M. STRM
2799 Culturele Ommetjes Meijer W. SOC
2800 Postmodern bestaan Menszijn en geloven in een na-moderne cultuur Lindijer C.H. SOC
2801 En wij hebben het geloof behouden Vlug P. en Vlug E. STRM
2802 Nieuwe Testament II Jongelingsbond BKEN
2803 De menswording des Woords Athanasius Klassieken der Kerk - De Vroege kerk 1-apr DOGM
2804 Erfdeel en Opdracht Referatenbundel van het gereformeerd Sociaal en Economisch Congres gehouden van 15-17 maart 1957 Groen P. SOC
2805 Samen bouwen aan de gemeente van Christus Olthof T. GESC
2806 Reformatie en Revolutie Over het nochtans in het nucleaire tijdperk Haan R.L. POIM
2807 Recht doen aan vrouwen in de kerken Werkman L. HERM
2808 Woord en naam in de religies een vergelijkend onderzoek Fernhout R. GW
2809 Botsende culturen in Nederland Ven J.A. van der SOC
2810 In de beginne Oudijn W. en Verdouw N. WETN
2811 Wat wil Rome met Friesland Karstkarel P., Oldenhof H., Staveren R. en Verhaar C. STRM
2812 het christen-socialisme van John William Kruyt en Truus Kruyt-Hogerzeil Noordegraaf H. SOC
2813 Gerechtigheid Graaf J. van der Reformatiereeks ETH
2814 De betekenis van Waterink in onze tijd Vogelaar, D. PED
2815 In de kracht van de Geest Graaf J. van der, Kats W., Geluk L.J., Perk R.J. e.a. KERK
2816 Gegronde twijfel Winkeler L. KERK
2817 Huisgenoten des geloofs Kuijt E. VERB
2818 Geloofsopvoeding in gezin, school en kerk Hofland P.D. PED
2819 De Hemelloods Connor R. ETH
2820 Leren met elkaar Andree T.G.I.M., Bakker C. PED
2821 Het kerkelijk gemengde huwelijk in Nederland Dekker Gerard SOC
2822 Gesterkt door genade Zomer G., Drost M.K. en Smelik C.J. POIM
2823 Het spreekt niet vanzelf Leest C. van der ETHG
2824 Er is niemand zoals Hij Bellett J. G. CHRM
2825 God houdt zijn Woord Winkel H.G. de. HRON
2826 Wij geloven Deel I en belijden de catechismus in woord en beeld Veldhuizen, H. en Verboom, W. CAT
2827 Wij geloven Deel II de catechismus in woord en beeld Veldhuizen, H. en Verboom, W. Wij geloven Deel II CAT
2828 Wij geloven Deel III en belijden Veldhuizen, H. en Verboom, W. CAT
2829 De markt van geloven Ontsokkeling, vernieuwing en verandering in geloofsgemeenschappen Meiden A. van der STRM
2830 Geloof't of niet Wisse A.P. POIM
2831 Het roer in Gods Handen Meij L. W. van der DOGM
2832 Weet U wel wat U doet, Heer? Anderson C.L. MISS
2833 Jhr. Mr. Alexander Frederik de Savornin Lohman 1837-1924 Suttorp L.C. KG
2834 Huwelijk en echtscheiding Rinzema J. ETH
2835 Catechetische begeleiding Een onderzoek naar het effect van een educatieprogramma voor onderwijsgevende aan het basisonderwijs Gerwen G.T. van CAT
2836 Scherven brengen geluk. Identiteit en geloven in een wereld van verschillen Lascaris A.l, Oosterveen L. en Willems A. POIM
2837 Ontmoeting Donga H.C. VERB
2838 Humanistisch praktijken Levenbeschouwelijk principes Opvoeden: praktijken, principes, problemen Bakker D. VERB
2839 Iets goeds uit Voorthuizen? Amsterdam en de moederkerk der Doleantie Kuypers G. GESC
2840 Kennismaken met Kuitert Een overzicht van zijn theologie Brinkman M. E. DOGM
2841 Het doctoraat aan de theologische school Hoekstra T. GESC
2842 Kerk en communisme in Rusland Diepenhorst I.A. SOC
2843 De gereformeerden en de Vrije Universiteit Sociologisch onderzoek naar inhoud en ontwikkeling van de relatie tussen een instelling en haar recruteringsveld voor steunverlening Zouwen J. van der SOC
2844 Yearbook 2014 CANRC & FRCA Visscher J. ed. VERB
2845 De mensch als beeld Gods Zanden L. van der MEGO
2846 Een hand vol licht Bijbelse overdenkingen - Nieuwe Testament Peppink Th. POIM
2847 De arme kant van Europa De kerken en het probleem van de armoede Boerma C. M. ETH
2848 Tussen isolement en assimilatie Katholieken en het hedendaagse culturele klimaat Beekelaar G. A. M. SOC
2849 Wat geloven zij? Hoekstra E.G. STRM
2850 Het vuur blijft branden geschiedenis van de gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Nederland 1944-1979 Jongeling P., Vries J. P. de en Douma, J. KG
2851 Exeget[h]isch Feestbundel voor prof. dr. J. van Bruggen Houwelingen P.H.R. van Kamp H.R. van de en Meijer J.A. OV
2852 Balans tussen ideaal en werkelijkheid Christelijk realisme in de wereldpolitiek Kamsteeg A. SOC
2853 Catalogus de Theologische Bibliotheek-Thierry Koninklijke Bibliotheek VERB
2854 Leidraad voor het Bijbels onderwijs Dönges E en Kunze O. VERK
2855 Over de goede engelen of De ontmaskering van een pedant ongeloof Boon R. SOC
2856 De kennis der zaligheid Erskine E., Erskine R. en Fisher J. CAT
2857 Handelingen Deel I Nielsen J.T. VERK
2858 God en Wereld Oranje L. FIL
2859 Van Kracht tot Kracht Basoski A.A. PED
2860 Een geografie van Palestina Negenman J. BGEO
2861 Reformation des Theologie Studiums Braun M. TOG
2862 De boeken van den Bijbel Beerens J.F. HRON
2863 Het gezin als speelbal Beemer Th., Eupen Th. van, Hoogstraten H.D. van , Houdijk R. e.a. SOC
2864 Mozes de man Gods Douma J. HRO
2865 Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands Protestantisme na 1800 Jaargang 1 Kuiper D. Th., Endedijk H. C., Beek P. van en Bruijn J. de Jaargang 1 VERB
2866 Principia Wijsgeerige inleiding tot de Godsdienstwetenschap Severijn J. VERB
2867 Levenbeschrijving van wijlen Prof. A. Brummelkamp Hoogleeraar aan de Theologische School te Kampen Brummelkamp A. jr. BIO
2868 Wetenschap en Zinervaring Bos A.P. VERB
2869 Verzekerde vrede of verzekerde vernietiging Bruggen K. van der ETH
2870 Religieus Besef en Christelijk Geloof Bavinck J.H. FIL
2871 6000 Jaar en een boek Wegener G.S. GESC
2872 Tussen openbaring en ervaring Hartvelt G.P. VERB
2873 Geestelijke perspectieven Noordmans O. DOGM
2874 Studiën over de rechtvaardiging bij Augustinus Lekkerkerker A.F.N. KG
2875 De Messiaanse weg I Heyer C.J. den Deel 1 HR
2876 De Messiaanse weg II Heyer C.J. den HR
2877 Hoog-Kerkelijk Protestantisme Haitjema Th. L. KRK
2878 Het arbeidsterrein der Kerk in de Groote Steden Harrenstein W.G. POIM
2879 Paulus als geestelijk hervormer Zwaan J. de HRN
2880 Het Concilie in de beleving van het geloof Rijk C.A. VERB
2881 Het Christelijk gereformeerd Seminairie te Amsterdam Een poging tot openbaring der Hervormde of gereformeerde Gezindheid (1850-1852) Hartogh G.M. den VERB
2882 Lo jamoesj Ned. Israëlietisch Seminarium. POIM
2883 Ik Ben... Oosten P. van VERK
2884 Levenslang wachten op U Bakker J. T., Grijs F. J. A. de, Knijff H. W. de, Kuitert H. M. e.a. GOD
2885 Om het levende Woord Bijbels-theologische en dogmatische uitgave van het Delems-Instituut Abma Richtsje, Bakker Nico T., Klouwen Wouter, e.a. DOGM
2886 In de ban van het Boek Jacobson D. GOD
2887 De genetische manipulatie Schellekens H. en Visser R.P.W. VERB
2888 Wij moeten ons haasten Meedoen met het Conciliair Proces Lange H.M. de VERB
2889 Fantastisch Geloven Boomsma P. POIM
2890 Luisteren met het hart Marchal G.W. VERB
2891 De deugden van de mens (Thomas van Aquino: De virtutibus in communi) Velde R.A. te KG
2892 Lieben und arbeiten Sölle Dorothee VERB
2893 Augustinus leven en werken Augustinus A. KG
2894 Lijden en belijden Bank J.H. van de, Brouwer R.Looman-Graaskamp A.H. e.a. ETH
2895 De overwinningsgedachte bij Johann Christoph Blumpardt Schreuder J.C. VERB
2896 Mondig Bondig Zondig Veerman M.P. KGNH
2897 Oud-Testamentische Voordrachten Valeton J.J.P. jr. HRO
2898 De leer van de Heilige Geest Berkhof H. DOGM
2899 De leer van De Heilige Geest bij Abraham Kuyper Velema W.H. DOGM
2900 Calvinism and Evangelical Arminianism compared to election, reprobation, justification and related doctrines Girardeau John L. STRM
2901 Ongehoord Vos A. en Zwaard C. van der VERB
2902 De Theologie van Augustinus Het Woord Gods bij Augustinus Polman A.D.R. HS
2903 De verzoening in de theologische diskussie Wiersinga H. DOGM
2904 Starren flonkering Kuyper A. SOC
2905 Het verloren paradijs Ridderbos J. HERM
2906 Communication and Confrontation Zuidema S.U. VERB
2907 Het dagelijks leven ten tijde van Jezus Bouquet A.C. BCUL
2908 Inconsistentie bij Paulus? Spanje T.E. van CANN
2909 God of de mammon? De strijd van de eeuw Garaudy R. SOC
2910 Echt Menschelijke Biesterveld P. DOGM
2911 Kiezen en delen Over de politieke en sociale implicaties van het christelijk geloof in de communicatie van het evangelie van het Rijk Gods door de missionaire gemeente in eigen omgeving Winkel J.D. te EVAN
2912 Hervormd en gereformeerd Lindeboom A.M. KG
2913 De primitieve mensch en de religie Leeuw G. van der SOC
2914 De heerschappij der genade Booth, Abraham DOGM
2915 Calvijn Praamsma Louis KG
2916 Het geloofsbegrip van Calvijn Dee S.P. DOGG
2917 Gemeenschap en Vereenzaming Rhijn M. van VERB
2918 Twintig jaar ontwikkelingen in de theologie Logister W. M. E., Merks K. W., Vossen H. J. M., en Witte H. P. J. TGES
2919 Het gelaat van de Messias Poorthuis, M. JOD
2920 Godslastering Roo E.J. de GW
2921 In het krachtenveld van de Geest Runia K. DGA
2922 De mysterie-leer van Odo Casel Plooij J. LITG
2923 Christologie De leer van het komen Gods Korff F.W.A. CHRM
2924 Christologie De leer van het komen Gods Korff F.W.A. CHRM
2925 Godsdienst in de Sowjet-Unie Kolarz W. VERB
2926 Gebed en gebedsverhooring Knap J.J. Czn. ETH
2927 Grensverkeer tussen Kerk en Israël Gerssen S. VERB
2928 De zondag onder druk Runia K. POIM
2929 Is vragen naar zin vragen naar God Stoker W. FIL
2930 Protestantische Theologie Beckman K.M. TGES
2931 Uitverkiezing: Lofprijzing, troost en zekerheid Sliedregt C. van DOGM
2932 Joodsche Stemmen over Christus en Christendom Rottenberg J. VERB
2933 Over Waarheid Canterbury A. van VERB
2934 Johannes Calvijn Does J.C. van der BIO
2935 De Christologie van Calvijn Emmen E. CHRM
2936 Gebeden van Calvijn Barkey Wolf A.G. LIT
2937 De Theologie Calvins Niesel W. KG
2938 Calvijn als zielzorger Benoit J. D. KG
2939 Calvijn kracht en troost voor vrouwenlevens Does J.C. van der en Schelven A.A. van KG
2940 Calvijn Een levensschets Stickenberger E. KG
2941 Verzamelde opstellen op het gebied van godsdienst en wetenschap Bavinck H. DOGM
2942 Der Tod im Alten Testament. Wächter L. Arbeiten zur Theologie 2de reeks nr. 8 HRO
2943 Op weg met die theologie Heyns J.A. en Jonker W.D. DOGM
2944 Ken uw Bijbel Kort overzicht van de inhoud van de Heilige Schrift Vrijmoeth G.J. sr. BKEN
2945 Moraal en eigenbelang bij Thomas Hobbes en Asam Smith Manenschijn G. FIL
2946 De particuliere waarheid Masereeuw J. KGNE
2947 Amen en beamen Waal C. van der GENM
2948 Man en Vrouw voor- en in het huwelijk Een boek over het sexueele leven voor gehuwden en verloofden Drogendijk ETH
2949 Naar de tafel van de Here Wiskerke J.R. GENM
2950 Johannes Calvijn zijn werk en geschriften Greef W. de DOGM
2951 Calvijn de Prediker van Geneve Doumergue E. BIO
2952 Calvijn en het Oude-Testament Greef W. de HRO
2953 Calvin Stidenberger E. BIO
2954 Calvijn als mensch en hervormer Pos H.C. KG
2955 Voor de Bijbel Het gemeenschappelijk verleden van de Griekse en de Hebreeuwse beschaving Gordon C.H. GESC
2956 Apologie van de Reformatie der kerk Drie geschriften van Johannes Calvijn Munnik H.J. van der KG
2957 De waarde van zelfrespect Narramore B. POIM
2958 De verscheurde stad Selms A. van VERB
2959 Golgotha en het Heilige graf Parrot A. Bijbel en Archaeologie Deel 5 BARC
2960 De schatten van het Louvre en de Bijbel Parrot A. Bijbel en archaeologie KG
2961 Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) Vrije Universiteit Amsterdam KG
2962 Pluriformiteit; Overwegingen betreffende de tekstoverlevering van het Oude Testament Woude A.S. van der VERB
2963 Sekularisatie zure regen of zegen voor geloof en kerk? Tieleman D. Kamper cahiers POIM
2964 Isaak wordt weer geofferd De verwerking van de holocaust door Jodendom en Christendom Zuidema W. e.a. JOD
2965 Zicht op Israël; Israël in het licht van de Bijbel en in de traditie van de Reformatie Boer C. den, Campen M. van, Graaf J. van der RELI
2966 Zicht op Israël 2; Voortgaande Reformatorische bezinning op de verhouding van Kerk en Israël in Bijbels perspectief Boer C. den, Campen M. van, Graaf J. van der RELI
2967 Zicht op Israël 3; Het joodse volk en het verbond in het licht van de H. Schrift, de reformatoriosche traditie en het moderne joodse en chr. denken. Boer C. den e.a. RELI
2968 Twijfel en geloof Aalders W.J., Leeuw G. van der, Romke H.C., e.a. POIM
2969 De Morgenstond nadert Gunning J.H. J.Hz. POIM
2970 Natuur en genade bij J.G. Hamann Den magus van het Noorden 1730-1788 Jansen Schoonhoven E. BIO
2971 De nieuwe kern en Karl Barth Spijkerboer A.A. GESC
2972 Naar de norm van het Woord Genderen J. van DOGM
2973 Het scheppingsverbond met Adam (Het verbond der werken) Bij de theologen der 16e, 17e en 18e eeuw in Zwitserland, Duitschland, Nederland en Engeland Dogmen-Historische studie Diemer N. DOGM
2974 Bewerken en bewaren Studies aangeboden aan prof. dr. K. Runia Runia K. DOGM
2975 Op zoek naar de oorsprong van de Sabbat Meesters J.H. HRO
2976 De droom der revolutie Over maatschappijkritiek en revolutie Leih H.G. SOC
2977 Het is een vreemdeling zeker! Munster H. van MISS
2978 Gezinnen van deze tijd Jongma-Roelants, T en Cuyvers, P. PED
2979 De rode draad Konijn S. VERB
2980 Aandenken Bezinning over de levensloop Buytendijk F.J.J. SOC
2981 Verloren jaren? Nederlandse Hervormde Kerk. GESC
2982 Heiliging, het hart van het heil Kraan K.J. ETH
2983 Barth Kohlbrugge Miskotte Ontwikkeling of breuk Aalders W., Boer C. den, Reuver A. de VERB
2984 Discussie over theologie van de hoop Berkhof H., Callewaert R. S., Fries H., Geyer DOGM
2985 De taal der bevrijding Preken en toespraken Moltmann J. PREK
2986 De mens Moltmann J. SOC
2987 Het experiment hoop Moltmann J. DOGM
2988 Christus ons alles Murray R. PREK
2989 Troost in verdriet MacCheyne R.M. POIM
2990 De zon verdwijnt niet als zij onder gaat achter onze horizon Fiolet H. VERB
2991 Een correctie op de tijd Terugblik op mijn weg door de kerk Aalders W. VERB
2992 Waaraan je hart zich hecht Geloof als waardenbeleving Mertens H.E. Niek-reeks VERB
2993 Verandering van geloofsinzicht Oecumenische ontwikkelingen in Noord en Zuid Brinkman M. E. GESC
2994 Geloof en geweld De vrede van God en de oorlogen der mensen Dijk P. van, Houtepen A en Zeldenrust H. GW
2995 Social Justice in Islam.. Mintjes H. SOC
2996 Die leer van die Heiligmaking by Karl Barth Lombard J. C. DOGG
2997 Die protestantische Theologie im 19 Jahrhundert Barth K. TGES
2998 Geloof en wereldbeeld Kuijper F. FIL
2999 Op zoek naar het geheim van de Godsdienst Bleeker C.J. GW
3000 Heidelbergsche Catechismus Kohlbrugge Herm. Friedrich CAT
3001 Alexander Frederik De Savornin Lohman Malsen H. van BIO
3002 In de gecroonde allemans gading Miskotte K.H. DOGM
3003 Geloof en kennis Theologische voordrachten Miskotte K.H. DOGM
3004 In de waagschaal Miskotte K.H. DOGM
3005 Wenn die Götter schweigen Miskotte K.H. HERM
3006 Als de goden zwijgen Over de zin van het Oude-Testament Miskotte K.H. SOC
3007 Feest in de voorhof Miskotte K.H. PREK
3008 De wereldbond voor vriendschap door de kerken 1914 - 1948 Een oecumenische vredesorganisatie Dam H. SOC
3009 De begeleiding van de vrijwilliger in het individuele pastoraat Goedhart G. L. SOC
3010 Het agogisch moment in het pastoraal optreden Firet J. POIM
3011 Inleiding tot de pastorale psychopathologie Bless H. PSYC
3012 Shining like stars. The power of the gospel in the world's universities Brown L. Inter-Varsity Press METH
3013 Sociologie voor gezondheidszorg en verpleegkunde Pernis H. van, Keukens R., Stapel J. SOC
3014 Jezus door de eeuwen heen Zijn plaats in de cultuurgeschiedenis Pelikan J. CHRM
3015 De Naam die geschiedenis maakt Het geheim van de bijbelse godsnamen Peursen C.A. van GOD
3016 Christendom en cultuur in bloei en crisis Rijnsdorp C. SOC
3017 Theologische persoonlijkheden Becket Erasmus Kuyper Bavinck Lindeboom De Jong Poels De Hartog Barth De Groot Van Rhijn Van de Pol Schilder Noordmans Berkouwer Hampe Bultmann Van Ruler Puchinger G. BIO
3018 Wegwijs in de wijsbegeerte Een aansporing tot het zelf filosoferen Peursen C.A. van FIL
3019 Op zoek naar het Evangelie der Waarheid Puech H.Ch. en Quispel G. GESC
3020 Met open vizier. Reformatorisch-Politieke beschouwingen Schuurman E. SOC
3021 Laat de stenen spreken! Plaatsman P. e.a. KGL
3022 Het tweede dagboek van het concilie Plas M. van der KERK
3023 De aarde en haar Kruis Over Christendom en Milieukrisis Perk N. van der SOC
3024 Kunnen we nog geloven Geloven in de twintigste eeuw? Paupert J.M. POIM
3025 De joden van Rome Waagenaar S. JOD
3026 Het vrijzinnige web. Verkenningen naar vrijzinnig-protestantse netwerken (1850-1914) Driel N. van, Houkes A. e.a. Jaarboek voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme na 1800 jrg. 22 STRM
3027 Jezus Messias-Koning Loos H. van der HRN
3028 De figuur van Christus in de vrijzinnige Amerikaanse Theologie Lof L. J. van der GESC
3029 Een wijze uit het westen Otto R. GESC
3030 Verwaarloosde en misdadige jeugd Haar Godsdienstig leven en geestelijke verzorging Oberman G.W. SOC
3031 In afwezigheid van God Voorstudies tot een psychologie van het geloof Ouwerkerk C./A.J. van PSYC
3032 De Afscheiding den de Theologische School. Ter gedachtenis aan het tachtig-jarig bestaan der Theologische School te Kampen, op den zesden december van het eeuwjaar der Afscheiding Hartogh G.M. den KGNN
3033 Niet door stomme beelden Oostenhof W. SOC
3034 Sola Fide De rechtvaardigingsleer in de niewere theologie Niftrik G.C. van DOGM
3035 Waar zijn onze doden? Niftrik G.C. van DOGM
3036 Gebedsgenezing en masse Nolle F.A. STRM
3037 De Messias en zijn stad Overbosch W.G. VERB
3039 In het uur van bezinning I Geestelijk arm Lindeboom A.M. SPIR
3040 In het uur van bezinning II In Jezus ingedoopt Lindeboom A.M. SPIR
3041 Met reden geloven Over denken en geloof Lewis C.S. APO
3042 Verlossing Obbink H. Th. DOGM
3043 Augustinus weg tot het Christendom Narregaard J. VERB
3044 Gevierde Schrift Manshouwer D. LIT
3045 Horizontalistische Godservaring. Het geloof in God bij J.A.T. Robinson en Paul Tillich Dijk M.P. van SOC
3046 Amos. notities bij de Hebreeuwse tekst en proeve van vertaling. Lettinga J.P. BIO
3047 Kan ook een rijke zalig worden? Een onderzoek naar Bijbelse gegevens over arm en rijk Boerma Coen HRN
3048 Literatuur en christelijk perspektief Ent H. van der VERB
3049 Kerk in het krachtveld van de Geest Moltmann J. DOGM
3050 De mens en zijn Godsdienst Beschouwingen over de functies van godsdienst en kerk voor mens en samenleving Dekker Gerard VERB
3051 Alleen van horen zeggen... Bouwstenen voor een communicatieve theologie Meiden A. van der VERB
3052 Onderzoek naar de oorspronkelijke zin en betekenis van de romeinse god Mars Balkenstein J. RELI
3053 Profiel van een christen Küng Hans ETH
3054 De Christelijke broederlijkheid. Ratzinger J. VERB
3055 Evangelisatie in Europa Blenk C., Moonen W. M. M. en Wiegeraad B. J. EVAN
3056 De Joden in de verstrooiing Koole J.L. Rondom den Bijbel VERB
3057 Kruistochten- Preken- Ridders. Onderzoek naar inhoud & relatie tussen Kerkelijke kruistochtoproepen en reactie van de ridders daarop in Frankrijk 1095-1250. Oldenbroek Rutger KGM
3058 De zaak waarvoor wij staan Velema W.H. ETH
3059 Wondergeloof en wonderverhalen Eldering P. VERB
3060 Van God gesproken Laan J.H. van der HOM
3061 Onze enige troost en het komende Rijk Dijk M.P. van CAT
3062 Kerk en pers 1966 Vermeer C,, Visser A. de, Worp A. van der VERB
3063 Het Conciliair proces Knevel A.G. VERB
3064 Inleiding tot de godsdienstwijsbegeerte Heering H.J. FIL
3065 Aarden vaten Piebenga J.Tj. NASL
3066 Jonge Kerken Beel J. STRM
3067 Het Boek der Toekomst. De openbaring van Johannes voor de Gemeente des Heeren toegelicht Gunning J.H. J.Hz. HRN
3068 Waarom ik nog christen ben Schütz P. VERB
3069 Landingsplaatsen Over theologie en leven Jonker H. BIO
3070 666 Het getal des menschen Het hoogtepunt der beschaving Mauro Philip ETH
3071 Tot een levendige troost Zijns volks Trimp C. DOGM
3072 Het historisch fundament der kerk Munneke J. F. KRK
3073 De Geref. Bond in de Ned. Herv. Kerk Hoofdbestuur Geref. Bond KRK
3074 Harmonie tussen Bijbel en natuur Otter W. den SOC
3075 Hoe het vroeger was Dijk D. van GESC
3076 Hoe het geworden is Dijk D. van GESC
3077 Nieuwe Ommetjes Meijer W. VERB
3078 Over het gebed Uit het schatboek Reisiger H. DOGM
3079 De betekenis van verbond en kerk voor huwelijk, gezin en jeugd Holwerda B. DOGM
3080 De strijd in onze Kerken Kakes H. KG
3081 Herman Bavinck Geelhoed J. KG
3082 Sola Scriptura I Waal C. van der Sola Scriptura Deel I BKEN
3083 Sola Scriptura II Waal C. van der Sola Scriptura Deel II BKEN
3084 Sola Scriptura III Waal C. van der Deel III BKEN
3085 Berouw van God en mensen Heij J.F. POIM
3086 Zefanja's Profetie Deddens K. COMO
3087 Ons kind leeft morgen Meijer W. PED
3088 ... En wij zijn ontkomen! Verhaal van kerkstrijd in oorlogstijd I Dooren G. van KG
3089 ... En wij zijn ontkomen! Verhaal van kerkstrijd in oorlogstijd II Dooren G. van 2 KG
3090 Zijn ene Woord Rongen G. van OV
3091 Het boek der waarheid (De triomfen van de Allerhoogste in het boek Daniël) Wielenga D.K. Jzn. HRO
3092 De werfkracht der kerk Baas N. EVAN
3093 Voortvarend en oprecht Leroy F. VERB
3094 Opdat het Christelijk en Godvrezend opgevoed wordt de noodzaak van een goede opvoeding voor een kleuter in gezin en school Berghuis M. PED
3095 Lieflijkheid en samenbinding Wiskerke J.R. PREK
3096 Populair wetenschappelijke bijdragen Holwerda B. GESC
3097 Ik of Gij? een christelijk cultuurkritiek Kooij A.W. van der VERB
3098 Gegeven Land: Studies over bijbel en natuur Munneke J. F. BGEO
3099 Calvijn en het kerklied Meiden J. A. van der GESC
3100 Bijbelse kernwoorden Eddison John NASL
3101 Aantekeningen op Numeri Mackintosh C. H. HRO
3102 Andreas Vesalius Leroy F. VERB
3103 Paradijs in tranen Kraker de-Abbema J. van VERB
3104 De liederen Hammaäloth  Psalm 120-134 Groenenberg P. HRO
3105 Het jubeljaar is aangebroken Rupke Ch. HRN
3106 Winterreis naar Rome Meijer W. GESC
3107 Het ene Woord en de vele sekten Vries W.G. de STRM
3108 Opvoeden doen we samen Veenstra J. PED
3109 Woorden van God voor mannen en vrouwen. Wisselink W.F. POIM
3110 Dient Hem met vreugde! Deel I Deddens K. GESC
3111 Dient Hem met vreugde! Deel II Deddens K. GESC
3112 Haar naam is Babylon over de hoer in Openbaring 17 Groenenberg P. EXN
3113 Jong en bejaard in de maalstroom Jasperse P. 1 SOC
3114 Jong en bejaard in de maalstroom Jasperse P. 2 SOC
3115 Opdat zij allen één zijn I Reest Rudolf van Deel I VERB
3116 Abraham, Isaak en Jakob Vries W.G. de VERK
3117 Dingen die wij niet zien Arnold J.J. PREK
3118 De weg naar de volwassenheid Jasperse P. PED
3119 Voor wie het doorvertelt... Oostdijk Inge EVAN
3120 Herstel kwam uit Straatsburg Deddens K. GESC
3121 Absalom, mijn zoon, mijn zoon! Boer E.A. de POIM
3122 Maleachi's dialogen Deddens K. HRO
3123 Overal waar mensen zijn Hendriks J. DIAK
3124 Krachten van het komende koninkrijk Wolff I. de HRN
3125 Brood voor Gods volk Wiskerke J.R. PREK
3126 Naamregister op den Bijbel Ruys Th. jr. CONC
3127 Reformatorische opmerkingen in de ontmoeting met Rome Ruler A.A. van STRM
3128 Trouw aan de wereld Bonhoeffer D. POIM
3129 Eilanden waar Paulus was. Poort J.J. GESC
3130 Land onder Gods hand Poort J.J. BGEO
3131 Thuis (niet) best John E. V. PED
3132 Helden van het geloof Lammers A. VERB
3133 Helpen bij leven en welzijn Berger W. POIM
3134 De Perkamentrol van Ravenna Vromen F. GESC
3135 Kleine geloofsleer Ruiter P. de DOGM
3136 Is Hij nu in ons midden of niet? Andriessen H., Derksen N., Nolet M. OV
3137 Gij zijt, maar Ik ben Hovius W. Chr. DOGM
3138 Moeders van Jezus Jong H. de HRN
3139 Geloof met hoofd, hart en handen Dalen A. van, Sloots R. en Vliet E. van ETH
3140 De rouwkreet van de struisvogel Jelsma-Rippen, A. SOC
3141 Kerkvorsten en kerkvervolgers Visser A.J. KG
3142 Gods megafoon de vraag van het leed Lewis C.S. ETH
3143 Moed Visser H.A. POIM
3144 Uit het rijke Roomsche Leven Plas M. van der KG
3145 Kerkelijk ambt Voorganger in de gemeente van Jezus Christus Schillebeeckx Edward DIAK
3146 De kerk voorbij? 22 essays over de toekomst van de religie Warven Rinus van (red.) KRK
3147 Het Woord Gods Het boek Genesis Deel I Sikkel J.C. Deel I VERK
3148 Het Woord Gods Het boek Genesis Deel II Sikkel J.C. Deel II VERK
3149 K. Schilder zijn leven en werk deel I (1890 - 1934) Dee J.J.C. Deel I GESC
3150 De fakkel van het Woord Deel IA. Van Paulus tot Augustinus Veldman H. KG
3151 De fakkel van het Woord Ib: van Augustinus tot Reformatie Veldman H. KG
3152 De fakkel van het Woord IIB: van Reformatie tot Verlichting Veldman H. KG
3153 De fakkel van het Woord IIIa. gereformeerd blijven in de 19de eeuw Veldman H. KG
3154 De fakkel van het Woord IIIb. gereformeerd in de 20ste eeuw Veldman H. KG
3155 Het verhaal van de Psalmen Buitink G.J. en Land S. van der. LIT
3156 De geschiedenis der Godsopenbaring Deel I Wolff I. de De geschiedenis der Godsopenbaring Deel I BCUL
3157 De geschiedenis der Godsopenbaring Deel II Wolff I. de De geschiedenis der Godsopenbaring Deel II BCUL
3158 De geschiedenis der Godsopenbaring Deel III Wolff I. de De geschiedenis der Godsopenbaring Deel III BCUL
3159 De geschiedenis der Godsopenbaring Deel IV Wolff I. de De geschiedenis der Godsopenbaring Deel IV BCUL
3160 De geschiedenis der Godsopenbaring Deel V Wolff I. de De geschiedenis der Godsopenbaring Deel V BCUL
3161 De geschiedenis der Godsopenbaring Deel VI Wolff I. de De geschiedenis der Godsopenbaring Deel VI BCUL
3162 Liefde, lust, leven Andel C.P. van e.a. ETH
3163 Een altijd groene Cypres 112 meditaties Meijster G. POIM
3164 Naar een kerk van de armen Uitdaging voor de kerk van de eenentwingste eeuw Santa Ana J. de EVAN
3165 Geboren voor het licht Vollenhove-Meijer M. POIM
3166 Boodschap uit het mysterie Droogers A.F. GESC
3167 Van utopie naar werkelijkheid Mogelijkheden en onmogelijkheden van het conciliair proces Kernvragen van het conciliair proces Erkelen H. van SOC
3168 Belijdenis en avondmaal Woelderink J.G. GENM
3169 De heilige in onze wereld Guardini R. POIM
3170 Martin Buber in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten Wehr Gerhard Rowolhts Monographiën BIO
3171 Het christelijk leven Sietsma K. ETH
3172 Dogma's - wat doe je er mee? Staan dogma 's de persoonlijke geloofsbeleving in de weg? Kamphuis J. DOGM
3173 Onze verhouding tot de rooms-katholieke kerk Nederlandse Hervormde Kerk GESC
3174 Helpen doe je zelf Horst W.C. van der PED
3175 Wat hebben wij tot Rome te zeggen? Overduin J. STRM
3176 Om het levende Woord Delenus Instituut. 2 DOGM
3177 Om het levende Woord Delenus Instituut. 5 DOGM
3178 De boodschap der genezing Koole J.L. POIM
3179 Zondagsrust en de Zondagsheiliging Ned.Vereniging van de Zondagsheiliging. POIM
3180 Islam in kort bestek Geijbels M en Kraan J.D. GESC
3181 Tussen hemel en aarde Schipper - Peet, G. en Tillo G. van en Vrijhof, P.H. STRM
3182 Willow Creek een eerljke evaluatie Pritchard G.A. KG
3183 In dit teken 1 Gooyer C. de en Geursen F.H. Kerkgeschiedenis voor het voortgezet onderwijs 1 KG
3184 In dit teken 2 Gooyer C. de en Geursen F.H. Kerkgeschiedenis voor het voortgezet onderwijs 2 KG
3185 In dit teken Gooyer C. de en Geursen F.H. Kerkgeschiedenis voor het voortgezet onderwijs 3 KG
3186 De navolging van Christus Thomas A Kempis Hasebroek J.P. ETH
3187 De navolging van Christus van den inwendige troost Schrant J.M. ETH
3188 De navolging van Christus Thomas à Kempis ETH
3189 Oorsprong en toekomst van de creatieve mens Deel IX Stellingwerff J. Christelijk perspectief Deel IX VERB
3190 Bij Bijbelse Wijzen Gispen W.H. POIM
3191 Vragen om de dood Beschouwingen over euthanasie Dierick Gerard ETH
3192 Gods mensen boek. Heyer C.J. den HRON
3193 Het is nog niet te laat Zink J. ETH
3194 Theologie en ideologie Schegget G.H. ter SOC
3195 Beleden feiten Belijdenis met hart en mond Graaf J. van der ETH
3196 Land in zicht Abma H. LIT
3197 De Heilige Geest Henry A.M. DOGM
3198 Vijf minuten voor twaalf Keller D.A. ETH
3199 Tegenspelers van de Koning Busch Fritz Otto GESC
3200 De vooruitgang der mensheid Niftrik G.C. van GESC
3201 Simon Petrus, de zoon van Johannes Vreugdenhil C.A. VERK
3202 Taalschat Renkema J. OV
3203 Het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Lucas Hylkema O.T. en Wuite-van Maasdijk HRN
3204 Uit het Hebreeuws in het Nederlands, de uitdaging aan de Bijbelvertalers Beek M.A. Haarlemse voordrachten XXXIII VERT
3205 Gedenkt en gelooft Born E.Th. van den POIM
3206 Het calvinisme in Nederland Nauta D. KGNH
3207 Meer dan een formule; de betekenis van de gereformeerde grondslag voor christelijke organisaties Noordegraaf A. SOC
3208 Opstellen Nauta D. KGNL
3209 Gij herders hoort... Vanhuysse T. DOGM
3210 Zestien preken van Asterius Meer F. van der en Bartelink G. PREK
3211 Antwoord op de Godsverduistering Aalders W. MISS
3212 Weerwoord Berkhof H. DOGM
3213 Verantwoord Bijbel gebruik Boekhout J. CAT
3214 Voetsporen van Calvijn Poort J.J. BIO
3215 Paulus en de antieke cultuurwereld Aalders G.J. D. BCUL
3216 Aldaar is vrijheid Beker E.J. POIM
3217 Een zwak geloof. Christendom voorbij de metasfysica Vattima Gianni, Groot Ger e.a. FIL
3218 Miskende gratie Bakker N.T. DOGM
3219 Geloof en openbaring in de nieuwe duitsche theologie Berkouwer G.C. DOGM
3220 De toekomst van de bijbelvertaling Bruggen J. van VERT
3221 Zeg ons, wanneer zal dat geschieden? Christus' rede in Mattheüs 24. Braaksma S. BCUL
3222 Het wonder van Boechout Doorbraak van het evangelie in Vlaanderen Sluys K. EVAN
3223 Christen zijn in deze wereld Velema W.H. ETH
3224 Verzoening met het lijden? Wiersinga H. ETH
3225 Dienstvaardig De opdracht van ouderlingen en diakenen Deel I Leest C. van der Deel I AMBG
3226 Dienstvaardig De werkwijze van ouderlingen en diakenen Deel II Leest C. van der Deel II AMBG
3227 Preekstoel op, preekstoel af Jong H. de POIM
3228 Bijbels woordenboek Dahlby F. Bibliotheek van boeken bij de Bijbel WOB
3229 De Zaligsprekingen Lüthi Walter VERK
3230 Zij is mijn bruid Hegger H.J. KRK
3231 Leven uit geloof als object van sociale wetenschap? Veling K. DOGM
3232 Encyclopedie van de godsdiensten kerken en sekten. Bleeker C.J. GESC
3233 Predikanten pocket Wilman W POIM
3234 Het teken van de vis Preken over het boek Jona Wielenga D.K. Jzn. PREK
3235 Gods Woord in menselijk schrift Westerink H.J. HS
3236 Het Woord Gods in den brief aan de Hebreeën Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van Hoogleraar aan de Theologische Hogeschool van De gereformeerde Kerken in Nederland op 19 juni 1946 Veenhof C. HRN
3237 De profeet en de naam Meditaties over het boek Jona Hendriks A.N. POIM
3238 In gesprek Hoksbergen H. KG
3239 Wat gelooft uw buurman? Jongedijk, J. W. SOC
3240 De boer uit Tekoa Veldkamp H. POIM
3241 Bijbelse woorden en hun geheim verklaring van een aantal Bijbelse woorden Pop F.J. WOB
3242 The Pentateuch and Haftorahs Hertz J.H. COMO
3243 StiefKinderen van het Christendom Lindeboom J. KG
3244 De waarde van het Woord Kamphuis J., Vries J.P. de en Verbrugh A.J. KG
3246 Tot een naam en tot een lof Geref. Kerk te Axel KGL
3247 De Jehovah's getuigen aangeklaagd Een onthullend verhaal Wisse A.P. VERB
3248 Waar alles van Hem spreekt Deddens K. POIM
3249 Laat ons nu vrolijk zingen! Andel C.P. van VERB
3250 Inleiding tot de studie van het Nieuwe Testament Klijn A.F.J. red. HRN
3251 Doe dat ding dan uit! Knevel A.G. SOC
3252 Wateren die zachtkens vloeien Kuyper A. jr. POIM
3253 De Jehovah 's getuigen en de bijbel herziende en vermeerderde druk Spier H.J. GESC
3254 Mijn hart blijft onbevredigd Trobisch W en I. VERB
3255 Abschaffung Gottes? Koch H.G. VERB
3256 Gesprekken met Gabriël Miedema A. GESC
3257 Johannes toegelicht VERK
3258 Nabij God te zijn Meditatiën van Dr. A. Kuyper Deel II Kuijper A. Nabij God te zijn Deel II POIM
3259 Orthodoxy and platonism in Athanasius Synthesis or antithesis? Meijering E.P. DOGM
3260 Dichter Soldaat Uit het leven van Filips Marnix heer van St. Aldegonde Graaff B.J.W. de 1 GESC
3261 Dichter Soldaat Uit het leven van Filips Marnix heer van St. Aldegonde Graaff B.J.W. de 2 GESC
3262 The Christians Gascoigne B. SOC
3263 Kernvraag Het conciliaire proces De mens, beheerser of beheerder Werkgroep Geestelijke verzorging. VERB
3264 Vurig van Geest gereformeerde kerken in Nederland VERB
3265 Jezus Revolutie Jonge mensen ontdekken een nieuw leven Capelleveen J.J. van en Kroll W. SOC
3266 Tussen geloof en skepsis Bürki H. FIL
3267 Der Gottesknecht Brunner Robert HRN
3268 Kan men vandaag nog christen zijn? Brunner H.H. ETH
3269 Wie is Jezus van Nazareth? Harinck C. CHRM
3270 Jezus de Messias Hartingsveld L. van CHRM
3271 Schepper en schepping Deel I Kohnstamm Ph. Deel I FIL
3272 Rand aan de Kerk of Kerk aan de rand. doctoraalscriptie Jaspers Focks H. KGTE
3273 Wegen en grenzen Leeuw G. van der OV
3274 De idee van de kerkelijke huwelijksplechtigheid Meester J. DIAK
3275 De Afscheiding. En het algemeen reglement voor het bestuur der Nederlandsch Hervormde Kerk van 1816 Sybenga S. KGNN
3276 De plaats der theologie Popma K.J. DOGM
3277 Over de betekenis van de wet des heren in de zendingsprediking Wielenga D.K. Jzn. 1 MISS
3278 Karl Barth Darstellung und Deutung seiner Theologie Balthasar H.U. von DOGG
3279 Van Reformatie tot deportatie Veldkamp H. HRO
3280 Predikantswerk, in verband met communicatie- en leertheorie Roscam Abbing P.J. CMU
3281 Een profeet der volken Preeken uit Jeremia Graaf S. G. de PREK
3282 Leerboek der kerkgeschiedenis Kurtz Joh. Heinr. KG
3283 Geroepen, gezonden en gezegend. Memoires van een zendingsvrouw in Zuidoost-Celebes Klift-Snijder A.G. van der MISS
3284 Geloof in beweging Pastor en patriot tussen vroomheid en Verlichting Huisman C. VERB
3285 Bijbel en Ervaring Jonker H. en Klein Kranenburg E.S. BIO
3286 Een vruchtbare kiem Messie G. GESC
3287 Die sprache und das Wort Müller-Schwefe H.R. HOM
3288 Die lehre von der Verkündiging Müller-Schwefe H.R. HOM
3289 Christliche Gemeinde im Wechsel der Staatsordnungen Barth K. GESC
3290 Gotteserkenntnis und Gottesdienst Barth K. ETH
3291 The text of the New Testament Metzger B. M. TK
3292 Met Willibrord naar Petrus Prinsen G. STRM
3293 Het verborgen koninkrijk Handleiding tot het Evangelie naar Mattheüs Ridderbos Herman HRN
3294 Aantrekkelijke Kerk. Nieuwe bewegingen in kerkelijk Nederland op de religieuze markt Sengers E. KERK
3295 Geworteld in Israël Schoon S. VERB
3296 Rondom de kansel van Benthuizen. Verboom J.H.R. VERB
3297 Ziekte en genezing in het Oude Testament Struys Th. ETHM
3298 We doen maar wat, op hoop van zegen. Schilder Aleid (red). VERB
3299 Als dit uit de Hemel is... Tomson J. DOGM
3300 Roeping en belofte Linde S. van der, Jonker H en Gerssen S. KRK
3301 Sören Kierkegaard Hohlenberg Johannes FIL
3302 Sören Kierkegaard Dijk Is. van FIL
3303 Geloof en esthetiek Heering J.P. Sleeuwenhoek G. Smit N.C. en Wevers H.E. OV
3304 De laatste drie pausen en de Joden Lapide P. E. RELI
3305 Voor de vrijheid geschapen Steenhuis M. VERB
3306 Sterven... en dan? Gaan de Kinderen Gods, wanneer zij sterven, naar de hemel? Telder B. DOGM
3307 Marxisme en bevrijdingstheologie Löwy M. SOC
3308 Christenen voor morgen Suenens L.J. EX
3309 De kerk en het moderne platteland Moeilijkheden en mogelijkheden voor de kerk op het platteland Loor H.D. de Praktisch Theologische Handboeken Nr. 23 VERB
3310 Christophorus Verslag van een zoektocht Liefde L. de VERB
3311 In het teken van het hout Beelden van Jezus in de maak Michon M. CHRM
3312 Publiek en persoonlijk Groot Y. van der SOC
3313 Tachtig over tachtig Noorlandt J.N. GESC
3314 Van woorden leven Hartvelt G.P. BCUL
3315 Koninklijk perspectief geboden Turuggevonden Bijbelse vroomheid door Johannes Oecolampadius ingezet als wegwijzer voor Reformatie Bouma T. D. GESC
3316 Salomo 's raad aan de jeugd Fruytier J. HRO
3317 Het hart van de zaak Grandia L. POIM
3318 De leer des Heils in vragen en antwoorden in het jaar 1846 opgesteld Kohlbrugge Herm. Friedrich DOGM
3319 Ontmoetingen met Schilder Puchinger G. KG
3320 Man naar Gods hart School van het Woord Matthew D. ETH
3321 Huwelijksvragen van dezen tijd Popma S.J. POIM
3322 Kleurenleven Opvoeden in een multiculturele samenleveing Nijburg A. PED
3323 Philippus Neri, liefde overwint angst Tercic Hans KG
3324 Gij zijt mij te sterk gelovig leven in het licht van de Bijbel Rossel W. ETH
3325 Herstel bevorderd of belemmerd? Noodzakelijke reaktie op Een kerk ging stuk Goedhart J. M. KGNH
3326 De Tien Geboden opnieuw Zink J. ETH
3327 De doop met de Heilige Geest Molenaar D.G. DOGM
3328 Christelijk Geloof Ebeling G. DOGM
3329 Geist und Liebe Veenhof J. ETH
3352 Het kruis Goudoever, J. van e.a. Phoenix Bijbel Pockets Deel 23 COMN
3360 More Europa Sweeney J. en Gerwen J. van VERB
3361 De troost van televisie Koole W. SOC
3362 The Mormons Mullen R. VERB
3363 Concordantie op de Nieuwe Psalmberijming Dekker W. VERB
3364 Christliche Malerei Aus Römischen Katakomben Thelen L. OV
3365 Martin Luther, Ausgewählte Werte, I Borcherdt S.S. en Merz G. Lutherausgabe Deel 1 KG
3366 Martin Luther, Ausgewählte Werte, II Borcherdt S.S. en Merz G. Lutherausgabe Deel 2 KG
3367 Martin Luther, Ausgewählte Werte, III Borcherdt S.S. en Merz G. Lutherausgabe Deel 3 KG
3368 Martin Luther, Ausgewählte Werte, IV Borcherdt S.S. en Merz G. Lutherausgabe Deel 4 KG
3369 Martin Luther, Ausgewählte Werte, 5er Band (Von der Obrigkeit in Familie, Volk und Staat) Borcherdt S.S. en Merz G. Lutherausgabe Deel 5 KG
3370 Martin Luther, Ausgewählte Werte, 6er Band (Bibelübersetzung, Schriftauslegung, Predigt) Borcherdt S.S. en Merz G. Lutherausgabe Deel 6 KG
3371 Martin Luther, Ausgewählte Werte, 7er Band (Tischreden) Borcherdt S.S. en Merz G. Lutherausgabe Deel 7 KG
3372 Denkers van deze tijd Deel 1 Zuidema S.U. e.a. Denkers van deze tijd Deel 1 FIL
3373 Denkers van deze tijd Deel 2 Zuidema S.U. e.a. Denkers van deze tijd Deel 2 FIL
3374 Boeken voor de eeuwigheid Middelnederlands geestelijk proza Mertens Th. e.a. STRM
3375 Johannes Justus van Toorenenbergen (proefschrift) Meeder A.W. KG
3376 Die Auferstehung Jesu van Nazareth Marxsen W. CHRM
3377 Christus oudste gewaad over de oorspronkelijkheid van de oudchristelijke kunst Meer F. van der Bronnen van de Europese cultuur SOC
3378 De Bijbel over de levende God Iersel B. van Nr. 01 HR
3379 De Bijbel over Maria Schelkle K.H. 2 HR
3380 De Bijbel over Heilsgeschiedenis Stier Fr. Nr. 03 HR
3381 De Bijbel over Hemelvaart Heuschen J. 4 HR
3382 De Bijbel over Jezus geboorte en jeugd Hermans L. 5 HR
3383 De Bijbel over de prediking van het Woord Kahmann J. 6 HR
3384 De Bijbel over de wederkomst van Christus Baar H. de 7 HR
3385 De Bijbel over volgen en navolgen Bouwman D. 8 HR
3386 De Bijbel over het paradijs Hemelsoet B. 9 HR
3387 De Bijbel over de christelijke eenheid Lescrauwaet J.F. 10 HR
3388 De Bijbel over het wonder Groot A. de Nr. 11 HR
3389 De Bijbel over het huwelijk Vollebregt G.N. 12 HR
3390 De Bijbel over de Kerk Deden D. 13 HR
3391 De Bijbel over het verbond Bouwmeester, W. 14 HR
3392 De Bijbel over licht Sibum L. 15 HR
3393 De Bijbel over het lijden Bertrangs A. 16 HR
3394 De Bijbel over mensen in bekoring Iersel B. van 17 HR
3395 De Bijbel over sexualiteit Kruijf T.H.C. de 18 HR
3396 De Bijbel over Levenswandel Gros A. 19 HR
3397 De Bijbel over bekering Hulsbosch A. 20 HR
3398 De Bijbel over het heil der volken Groot A. de 21 HR
3399 De Bijbel over de liefde Deden D. Nr. 22 HR
3400 De Bijbel over God de Vader Marchel W. 23 HR
3401 De Bijbel over de uittocht Lenssen F. A. 24 HR
3402 De Bijbel over ascese Wennink H. Nr. 25 HR
3403 De Bijbel over openbaring en overlevering Roosen P.A. Nr. 26 HR
3404 Zielzorg Ten dienste van allen die zorg voor hun naaste hebben Roscam Abbing P.J. Nr. 8/9 POIM
3405 Leven ziekte sterven Hoekstra Sj. Heijmans A. en Ruler A.A. van SOC
3406 Het oecumenische gesprek der kerken Aalders W.J., Wagenaar C.G., Deelen H.C.J. van, e.a. STRM
3407 De Geest spreekt alle talen Hollenweger W. STRM
3408 Israël, Kerk en Oecumene Elderenbosch P.A. GESC
3409 Het Magnificat Maarten Luther (1521) Riedlinger H. KG
3410 Tenzij een wonder gebeurt Begeleiding van stervenden Meer C. van der en Mochel H. SOC
3411 Werk en werkloosheid Roscam Abbing P.J. Pastorale Handreiking Nr. 11 GESC
3412 Op weg naar hereniging Andel C.P. van, Augustijn C., Berkhof H. e.a. STRM
3413 De gemeente als smidse voor de oecumene. Spilt G. en Heuvel A.H. van den STRM
3414 De heenreis Gedachten over religieuze ervaring Sölle Dorothee STRM
3415 In verzet tegen de tijd Een protest tegen de verwereldlijking van god en de vergoddelijking van de wereld Aalders W. FIL
3416 Cultuur en Sacrament Aalders W. SOC
3417 Christen zijn vandaag Noordegraaf A. ETH
3418 De grote ontsporing Over de verhouding van de Reformatie en de moderne theologie Aalders W. DOGM
3419 Evangelie contra Evangelie Joden en Grieken in het Nieuwe Testament Popma K.J. Rondom den Bijbel Nr. 01 HRN
3420 Hoe komen wij met het leven in het reine. Müller J. VERB
3421 Vier redevoeringen over Calvijn Nauta D., Smitskamp H., Polman A.D.R. en Brillenburg-Wurth G. DOGM
3422 Joodse traditie als permanent leren Abram I.B.H. JOD
3423 Die afgebreekte skeidsmuur weer opgebou Adonis J.C. MISS
3424 Een vergeten dichteres uit de achttiende eeuw Anema Seerp VERB
3425 Verzamelde geschriften Deel I Adriani N. Verzamelde geschriften Deel I MISS
3426 Verzamelde geschriften Deel II Adriani N. Verzamelde geschriften Deel II MISS
3427 Verzamelde geschriften Deel III Adriani N. Verzamelde geschriften Deel III MISS
3428 Eenheid in het noodige, vrijheid in het niet noodige, in beide de liefde Eekhof A. VERB
3429 Psalm 89 Dictaat - exegese Holwerda B. EXO
3430 Hebreeën Een praktische bijbelverklaring Reiling J. VERK
3431 De Beloften des Evangelies Met enkele overdenkingen over Het Geloof, Wedergeboorte, Doop, Belijdenis en Assurantie Woerden P. van POIM
3432 Poëzie en Religie Jager Okke GESC
3433 Richteren en Ruth. Een vacature vervuld Schilder H.J. HRO
3434 Christus nederdaling ter helle Arntzen M.J. CHRM
3435 Genadeverbond en Bondzegelen Bos T. VERB
3436 Barth of Dordt Feenstra J.G. GESC
3437 Christus Glorierijke Verschijning Het internationaal tractaat-genootschap. ESCH
3438 Ras, volk en natie en Volkerenverhoudingen in het licht van de Schrift Synode van de Nederduits gereformeerde Kerk. SOC
3439 De bevooroordeeldheid der Exegese (rede) Grosheide F. W. EX
3440 Evolutie. Christendom en natuurwetenschap Schouten W.J.A. VERB
3441 Rondom de ,,Open Brief II artikelen, reacties en besluiten n.a.v. de Open Brief Bolland A.A.W. e.a. KG
3442 Van den Heiligen Geest en van zijn werk Woelderink J.G. DOGM
3443 Jeugd in een stervende eeuw Het lot van jonge mensen in een evolutionistische kultuur Ouweneel W.J. Pijlboek Nr. 4 FIL
3444 Interview met de Nieuwe Katechismus Velema W.H., Arntzen M.J. en Exalto K. CAT
3445 Heroriëntering noodzakelijk Bremmer R.H. & Stoel J.P. van der jr. VERB
3446 Verdeeldheid en gemeenschap Synode van Apeldoorn 161/1962. KG
3447 Gewenschte vertroosting. naar aanleiding van de leergeschillen in de Geref. Kerk Wielenga B. KGNH
3448 In huis en onderweg Leesboek bij de Heidelbergse Catechismus Deel I Deddens K. Leesboek bij de Heidelbergse Catechismus 1 CAT
3449 In huis en onderweg Leesboek bij de Heidelbergse Catechismus Deel II Deddens K. Leesboek bij de Heidelbergse Catechismus Deel II. CAT
3450 In huis en onderweg Leesboek bij de Heidelbergse Catechismus Deel III Deddens K. Leesboek bij de Heidelbergse Catechismus Deel III. CAT
3451 Evangelium und neues Gesetz in der ältesten Christenheit bis auf Marcion. Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de godgeleerdheid. Verweijs P.G. KGO
3452 Nieuwe Theologie.Schets van de theologische situatie Lekkerkerker A.F.N. DOGM
3453 Maar een keer jong De tien geboden door spreuken belicht Blok M.J.C. ETH
3454 Kerkhistorie langs Rotte & Plas Stam J., Wilmink B.W. en Wolff D.K. de KG
3455 Kleine kerkgeschiedenis Deel I Meijer W. Kleine kerkgeschiedenis Deel I KGO
3456 Kleine kerkgeschiedenis Deel II Meijer W. Kleine kerkgeschiedenis Deel II KGRE
3457 Kleine kerkgeschiedenis Deel III Meijer W. Kleine kerkgeschiedenis Deel III KGNN
3458 Profielschets van het Koninkrijk Smouter W. HRN
3459 Vijf moeders Des Heren Mulligen H. van HRON
3460 Zicht op de toekomst Een hedendaags verstaan van de nachtgezichten van Zacharia Mulligen J. van HRO
3461 Luisteren naar Psalmen II Berg M.R. van den Luisteren naar Psalmen Deel II HRO
3462 Een waagstuk Op weg naar een antwoord op vragen van deze tijd Beerman-Roos C.L. van PED
3463 Het werkende Woord. (Leerboekje) Have P. ten Het werkende Woord Deel II. BKEN
3464 Een woord ter overweging Born E. Th. van den Om Woord en Kerk KRK
3465 Handboek voor de Heilige geschiedenis Deel I Het Oude-Testament Sillevis Smitt J.H. Handboek voor de Heilige geschiedenis Deel I HSON
3466 Handboek voor de Heilige geschiedenis Deel II Het Nieuwe-Testament Sillevis Smitt J.H. Handboek voor de Heilige geschiedenis Deel II. HSON
3467 De Psalmen Deel I Psalm 1-70 Grosheide F. W. De Psalmen Deel I POIM
3468 De Psalmen 71-150 Grosheide F. W. Psalmen 2 BIJB
3469 Om het goud des geloofs Over den brief van Jakobus Prins P. en Wiersinga H.A. HRN
3470 Karl Barth Berkouwer G.C. VERB
3471 De Wereldpolitiek in het licht van de Schrift Zijlstra A. SOC
3472 Genezing van het innerlijk Scanlan Michael VERB
3473 Praten zonder antwoord? Gedachten over het Onze Vader Overduin J. POIM
3474 Het heilige communiceren delen van geloof in deze tijd Waals D.B. van der EVAN
3475 Gebeden uit de Antieke Wereld Horst P. W. van der OV
3476 De Antichrist Meulen R.J. van der STRM
3477 Onderstelde en vastgestelde wedergeboorte en haar practische invloed Boer E. de DOGM
3478 POLIO Afwachten of afweren? Douma J. & Velema W.H. Ethisch Kommentaar ETH
3479 Leren in Jodendom en Christendom Brienen T. RELI
3480 Klare wijn Rekenschap over geschiedenis, geheim en gezag van de Bijbel Generale Synode der Nederlandse Hervormde Kerk. HS
3481 God is Getrouw in de ruimte een geloofsavontuur Welle H en E. ter BIO
3482 Der apostel Paulus Feine P. Sammlung wissenschaftlicher Monographiën 12 COMM
3483 Alles uit genade Een ernstig woord tot hen die de zaligheid zoeken te verkrijgen door de Heere Jezus Christus Spurgeon C.H. POIM
3484 In zijn licht van vraag tot antwoord 82 Vragenhoekjes uit Rondom het Woord Wiskerke-van Dooren J. ETH
3485 Hebrew Religon Oesterley W.O.E. en Robinsin T.H. JOD
3486 Aantekeningen bij J.A. Heijns dogmatiek Kamphuis J. DOGM
3487 Paedagogische beginselen Bavinck H. PED
3488 Nationaal gereformeerde Gemeentepolitiek Schutte G.J. SOC
3489 Onze verhouding tot het tooneel Andel J. van, Anema S., Breebaart D.M.J.P., e.a. Opgang Nr. 3 / 8e jaargang ETH
3490 Nouveaux Discours sur quelques sujets religieux Vinet A. PREK
3491 De doleantie in haar wording en beginperiode Does J.C. van der VERB
3492 De bijbelse geschiedenis Deel I Baarslag D.J. Dzn. De bijbelse geschiedenis Deel I HSO
3493 De bijbelse geschiedenis Deel II Baarslag D.J. Dzn. De bijbelse geschiedenis Deel II HSO
3494 De bijbelse geschiedenis Deel III Baarslag D.J. Dzn. De bijbelse geschiedenis Deel III HSO
3495 De bijbelse geschiedenis Deel IV Baarslag D.J. Dzn. De bijbelse geschiedenis Deel IV HRO
3496 De bijbelse geschiedenis Deel V Baarslag D.J. Dzn. De bijbelse geschiedenis Deel V HSON
3497 De bijbelse geschiedenis Deel VI Baarslag D.J. Dzn. De bijbelse geschiedenis Deel VI HSN
3498 Nemesis Divina Linné C. Agora Editie BCUL
3499 Zo nemen wij de Kinderen mee Houtman R.A. e.a. PED
3500 Horen Zien en Schrijven Hulst B.M. van en Tijssen F.H. SOC
3501 Schaue auf dies neue Volk Bienert W. MISS
3502 Tot het Heilig Woord Eggebeen A.G. KGRE
3503 Bijbel in gewone taal. Het evangelie volgens Johannes NBG & EO BIJB
3504 Bene Meritus Anti-Revolutieonaire partij SOC
3505 Barbaren en hun buitengewone menslievendheid Manenschijn G. ETH
3506 Pelgrimage Ontmoetingen met de cultuur. Mönnich C.W. EVAN
3507 Het maken van veel boeken Handleiding voor geschiedschrijving van gereformeerde kerken Kaajan H. J. Ph. G., Okkema J. C., Rikhof F. H. A. Rozemond F. e.a. KG
3508 Onaangeroerd tegoed Hoekema A. Duin K. van Jong A. de Laan Th. van der e.a KERK
3509 Het Evangelie opnieuw ontdekt De betekenis van Luther voor de Reformatie van de kerk Boersma Tj. KGRE
3510 Raadslieden, Pastores en Therapeuten Brinkhuis F. SOC
3511 Voorgaan in de liturgie Vorming van vrijwilligers Siemerink J. LIT
3512 Bedrijfspastoraat, een historische en theologische onderzoek Veldman J. POIM
3513 Moralerziehung im Wertpluralismus Ziübertz H.G. ETH
3514 Galaten Tekst en toelichting Eenpraktische bijbelverklaring Heyer C.J. den VERK
3515 Van overzee Brieven uit de praktijk van de zending in Lima Peru Smelt L. W. Reformatiereeks EVAN
3516 Over beelden en beeldenstormers Christelijk geloof en waardering van schilderkunst Douma J. SOC
3517 Pasen geeft perspectief Noordegraaf A. Ambtshalve-boekenreeks VERB
3518 Verantwoorde hoop Christelijke apologetiek in een hellenistische wereld Meijer J.A. Kamper Bijdragen 27 VERB
3519 De reformatorische profetie in de Nederlandse traditie Lieburg F.A. van Willem de Zwijgerstichting VERB
3520 Een Leidse vriendschap De briefwisseling tussen H. Bavinck en Chr. Snouck Hurgronje Bruijn J. de Passage 11 VERB
3521 De verborgen macht achter de Jehovah,s Getuigen Ruiter R. de VERB
3522 Het verbond van God met mensen Hagoort H. (Eindredactie) VERB
3523 Meer dan een belofte Tweeërlei Kinderen des verbonds Roos G. ETH
3524 Kernteksten over de stad Duijn C. van Schriftwerk POIM
3525 Gods Economie Lee W. VERB
3526 Christenen van het Midden-Oosten na 2000 jaar Leijssen L. STRM
3527 Wandelen voor zijn aangezicht Jodocus van Lodenstein Snoeijer W. Mystieke teksten & thema's 15 VERB
3528 Christus en de Kinderen Henry M. PREK
3529 De zelfrechtvaardiging Gods Zeven preeken uit het boekJob Sietsma K. PREK
3530 Kerk en humanisme Kraemer H. Kleine sleutelreeks 40 SOC
3531 Amsterdamse cahiers voor exegese en Bijbelse theologie Deel 3 Deurloo K.A., Hemelsoet B.P.M., Hoogewoud F.J., Smelik K.A.D. e.a. Amsterdamse cahiers Deel 3 EXON
3532 Amsterdamse cahiers voor exegese en Bijbelse theologie Deel 4 Deurloo K.A., Hemelsoet B.P.M., Hoogewoud F.J., Smelik K.A.D. e.a. Amsterdamse cahiers Deel 4. EXON
3533 Amsterdamse cahiers voor exegese en Bijbelse theologie Deel 5 Deurloo K.A., Hemelsoet B.P.M., Hoogewoud F.J., Smelik K.A.D. e.a. Amsterdamse cahiers Deel 5 EXON
3534 Amsterdamse cahiers voor exegese en Bijbelse theologie Deel 6 Deurloo K.A., Hemelsoet B.P.M., Hoogewoud F.J., Smelik K.A.D. e.a. Amsterdamse cahiers Deel 6 EXON
3535 zie HEM verschijnen Jezus in de ogen van gewone mensen Boerma C. M. Woord op zondag POIM
3536 Argonauten onderweg Concilair kerk-zijn als blijvende uitdaging Noordegraaf H. SOC
3537 Van land tot land Deel 1 publicatie cie van de Nederlandse Zendingsraad te Amsterdam Deel 1 MISS
3538 Van land tot land Deel 2 publicatie cie van de Nederlandse Zendingsraad te Amsterdam Deel 2 MISS
3539 Niet alle parken zijn paradijzen Gelovig leven in huwelijk en gezin Ghoos J. SOC
3540 Aspecten van Bijbelvertalen Lezingen gehouden voor de werkgroep bijbelvertalen van de Vrije Universiteit Baayen R.H. en Waard J. de BIJB
3541 Gleichnisse der Evangeliën. Form, Überlieferung, Auslegung Eichholz G. CANN
3542 Am gegebenen Ort. Aufsätze und Reden 1970-1979 Bethge E. PREK
3543 Erstes Gebot und Zeitgeschichte Aufsätze und Reden 1980-1990 Bethge E. PREK
3544 Gods bouwwerk Aspecten van het gemeente-zijn in bijbelse theologisch licht Noordegraaf A. DIAK
3545 Ontmoeting en conflict De missionaire uitdaging in de omgang met andersgelovigen Laar W. van (red.) MISS
3546 Lewe sonder God sinloos Verklaring van Prediker Visser R. Lig en Lampreeks Deel 3. VERK
3547 God het gesê en dit was so. Sewe preke oor Genesis 1:3-2:3 Visser R. Lig en Lampreeks Deel 4 PREK
3548 Die Bybel is God se Woord Vrye gereformeerde Studies 2 Breytenbach H., Heiberg Ch., Nel P. en Viljoen E. e.a. Vrye gereformeerde Studies. Deel 2 HS
3549 Kerkeenheid: Eenheid in die ware geloof Vrye gereformeerde Studies 3 Breytenbach H., Heiberg Ch., Nel P. en Viljoen E. e.a. Vrye gereformeerde Studies. KRK
3550 Die Here Christus regeer! Vrye gereformeerde Studies 4 Breytenbach H. en Nel P. Vrye gereformeerde Studies. Deel 4. CHRM
3551 Bybel en seksualiteit Vrye gereformeerde Studies 6 Nel P., Viljoen E. en Visser R. Vrye gereformeerde Studies. Deel 6. ETH
3552 Die God wat leef! Vrye gereformeerde Studies 7 Visser R. Vrye gereformeerde Studies. Deel 7 GOD
3553 Waar bent U als ik U nodig heb? Levine R.N. JOD
3554 Ethiek tussen hemel & aarde Leeuwen E. van (red). ETH
3555 En daarom wordt dit vandaag nog gevierd Joodse en christelijke feesten Maeijer F. LIT
3556 Rede en religie in het humanisme Praag J.P.van, Blackham H.J. ,Have T.T.ten e.a. STRM
3557 De godsgezant Frederik van Hallum Staal M. van der GESC
3558 Die Grossen Religionen der Welt Von der antike bis zum Mittelalter Rochedieu E. Die grossen religionen der welt Von der antieke bis zum mittel STRM
3559 Die grossen religionen der welt Der Buddhismus Gard R.A. Die grossen religionen der welt Der Buddhismus. STRM
3560 Die grossen religionen der welt Der Hinduismus Renou L. Die grossen religionen der welt Der Hinduismus. STRM
3561 Die grossen religionen der welt Der Islam Williams J.A. Die grossen religionen der welt Der Islam. STRM
3562 Die grossen religionen der welt Der Judaismus Hertzberg A. Die grossen religionen der welt Der Judaismus. STRM
3563 Die grossen religionen der welt Der Katholizismus Brantl G. Die grossen religionen der welt Der Katholizismus. STRM
3564 Die grossen religionen der welt Der Protestantismus Dunstan J.L. Die grossen religionen der welt Der Protestantismus. STRM
3565 Die grossen religionen der welt De Konfuzianismus Cavin A. Die grossen religionen der welt Der Konfuzianismus. STRM
3566 Die grossen religionen der welt Der Schintoismus Rochedieu E. Die grossen religionen der welt Der Schintoismus. STRM
3567 Die grossen religionen der welt Die Orthodoxe kirche Sartorius B. Die grossen religionen der welt Die Orthodoxe Kirche. STRM
3568 De staat Israël: recht en vrede? Nieuwenhuijse L.A. GESC
3569 Scheurmakers en Nieuwlichters te s-Gravenhage 1612-1618 Wüllschleger L. STRM
3570 Vastheid en vaart Vries J.P. de ETH
3571 Psalmschrift Psalm 27-31 Waaijman K. en Aarnink L. HRO
3572 Arend en Aardeman Geloven als zoektocht Mak A. en Swellengrebel G. POIM
3573 Door podium en zaal tegelijk Huiübers B. VERB
3574 Een samenspel van geloof en liefde Canisius P. VERB
3575 Voor wie niet kan geloven Schulweis H.M. JOD
3576 De boom der kennis Verweij H. SOC
3577 En het geschiedde... Scheltens W.J.W. POIM
3578 Leren geloven onder spanning Schippers K.A., Berkhof A.W. en Jongsma-Teleman P.E. CAT
3579 Belijdenis doen....waarom? Een handreiking Vereniging Confessioneel gereformeerdüberaad. POIM
3580 Geloof in Levensstijl.Nationaal onderzoek onder de Nederlandse jeugd Westerlaken A.A. SOC
3581 Goed en kwaad in de samenleving Vindplaatsen van publiek moraal Besselink L.F.M. (red.) SOC
3582 Het geloof van een christen Ernst H.C.A. ETH
3583 Samen en gescheiden Wallet B. SOC
3584 Het lijden in het Nieuwe Testament Lindijer C.H. ETH
3585 Wat bezielt ze... Het nieuwe boek over Christelijke bewegingen Land Sipke van der ETH
3586 Wat bezielt ze... Het nieuwe boek over stille krachten Land Sipke van der ETH
3587 Tussen geloof en bijgeloof Ervaringen met spiritisme reïncarnatie astrologie Land Sipke van der ETH
3588 De vrede belijden Een studie over het belijden van de kerk Zeldenrust H.J. SOC
3589 Belofte en catastrofe De code van het Oude Testament gebroken Tijn M. van en Nicolai D. HRO
3590 Uiterste innigheid Rothuizen, G.Th. VERB
3591 Testament Abbé P. SOC
3592 Van binnen naar buiten Aspecten van geloof en gemeente-zijn Westland L. DIAK
3593 Merktekenen van een Christen Tanis M.C. POIM
3594 Geboeid door geld en goed Jong A. P. de, Koppelaar J. en Vries H. de SOC
3595 Kerygma Een onderzoek naar de vooronderstellingen van de theologie van Rudolf Bultmann Jong J. M. de DOGM
3596 Horoscoop en Talisman De macht van het moderne bijgeloof Bauer P. SPIR
3597 De gereformeerde Kerken en arbeiders Jonker A. J. SOC
3598 Gerhard Tersteegen Andel C.P. van BIO
3599 Nihilisme op de grens van filosofie en theologie Riessen J.P. van FIL
3600 Geuido de Brès Opsteller van de Nederlandse Geloofsbelijdenis Zeeuw P. de JGzn. SYMB
3601 Is de mens ontstaan door evolutie of door schepping? International Bible and tract sosiety of New York, inc. GESC
3602 De harten omhoog! Maar hoe? Waal C. van der SOC
3603 Liturgische miniaturen Over de vormgeving van de eredienst Karres D.J. LIT
3604 Het zwaard over de herder Hegger H.J. DIAK
3605 Ja! Hoe u radicale vernieuwing kunt ervaren Palau L. STRM
3606 Schaduw fragmenten Meditaties bij Klaagliederen en een psalm Velema A.W. POIM
3607 Het recht om een ander te worden Sölle Dorothee ETH
3608 Hoe kan ik verder? Over charismatisch pastoraat in crissituaties Herwijnen W. van POIM
3609 Opnieuw geloven Kantekeningen bij een geloofsbelijdenis Zee W.R. van der KR
3610 Trouwe vermaning Tot troost en bemoediging in deze benauwde tijden Schot P. DOGM
3611 Publieke religie Haas G. de STRM
3612 Het Rijk der duizendjaren Dijk K. DOGM
3613 Het evangelie is niet los verkrijgbaar. Sanneh L. MISS
3614 Petrus in het geloof van de jonge kerk Brown R.E., Donfried P en Reumann J. DIAK
3615 Niet op zand gebouwd. Waarden ethiek geloof. Verhack I.,Berghe P. van den en De poortere K. ETH
3616 Geestesgaven zijn gewone mensen. Een praktische handreiking. Suurmond J.J. DIAK
3617 Omega Offervaardig leven Pol J.H. ETH
3618 Het einde van het conventionele christendom Pol W.H. van de DOGM
3619 Der Glaube an den einen Gott. Im Christentum und im Islam. Bouman J. RELI
3620 Youth for Christ Een evangelisatiebeweging van en voor jongeren Cnossen S. EVAN
3621 De kerk en het leven. Een bijdrage tot het onderzoek van de geschriften van dr. O. Noordmans Sonderen J.H. DOGG
3622 Kies het leven Sölle Dorothee SOC
3623 De eeuwigheid in ons hart Een theologie van het sterven Michiels R. DOGM
3624 De Nazaten gereformeerden in de afgelopen vijftig jaar Mol D. en Heijden P. van der GESC
3625 Wat is waarheid? Waarheid en verificatie in kerk en theologie Berkouwer G.C. en Woude A.S. van der POIM
3626 Manninne Vrouwen in de Bijbel Karssen G. Zicht op de Bijbel 6 HSA
3627 Eva's Dochteren Janse A. ETH
3628 Verscheidenheid der godsdiensten. Samenhang, verschil, ontwikkeling. Hidding K.A.H. STRM
3629 De kerk in de komende tien jaar Blake E.C. Bibliotheek van boeken bij de Bijbel SOC
3630 Kentering in de vrijzinnigheid Brillenburg Wurth G. GESC
3631 Leven in de tussentijd Gods heilsplan en onze imitaties Croughs R.W.M. STRM
3632 Wat is er met de kerk aan de hand? Dekker Gerard GESC
3633 De Bekering Als evangelisatie-probleem Brillenburg Wurth G. EVAN
3634 Getraind.... en wel? Sensitivity-training in het licht van de Bijbel Amstel J. van ETH
3635 Gesprekken over wereldgodsdiensten Belle J. van STRM
3636 Handboekje voor de evangelstiek Swigchem D. van EVAN
3637 Hoe bereiken wij de communisten met het evangelie? Diepenhorst I.A. EVAN
3638 Evangelisch commando Deel I Vollenhoven H. Evangelisch commando Deel I Moderne strategie EVAN
3639 Evangelisch commando Deel II Vollenhoven H. Evangelisch commando Deel II In actieve dienst EVAN
3640 Handboek voor de Bijbelkunde Renkema W.B. NASL
3641 Calvinistische vertoogen Studiën en schetsen Postmus J. GESC
3642 Van Kanaän tot Israël Om het hart van het Midden-Oosten Deursen A. van GESC
3643 John Henry Kardinaal Newman Een boek voor Protestanten en Roomsch-Katholieken Gunning J.H. J.Hz. STRM
3644 Het Symbolo-Fideïsme Beschrijving en kritische beschouwing Riemens J. Jr. DOGM
3645 De Kerk en het Sociale vraagstuk Francke Joh. SOC
3646 De sleutels van het Koninkrijk der Hemelen Hartingsveld L. van DOGM
3647 Omgaan met het verleden Tussen ja-zeggers en nee-zeggers Hartvelt G.P. VERB
3648 De vrede van de wereld. Ontmoetingen Schneider R. Ontmoetingen. Deel IV. VERB
3649 In zekere zin Gedachten over waarheid, bijbel, geloof en kerk Meyenfeldt F.H. von DOGM
3650 Gestalten der liefde Brillenburg Wurth G. DOGM
3651 Het Calninisme vandaag Brillenburg Wurth G. STRM
3652 Venster op de wereld Popma K.J. VERB
3653 Die Worte Jesu. Mit berücksichtigung des Nachkanonischen Jüdischen Schrifttums und der nAramäischen Sprache erörtert. Dalman G. COMN
3654 Partij gangers der armen Avantgarde van Gods revolutie Schegget G.H. ter VERB
3655 Het huwelijk in het Nieuwe Testament Hartingsveld L. van ETH
3656 Klassenstrijd en staking Een theologische motivering Schegget G.H. ter Oekumene 5e Jaargang nr. 2 SOC
3657 Vragen van een Appèldag Berg R. van den WETN
3658 Het huwelijk Herderlijk schrijven van de generale synode der Nederlandse Hervormde Kerk Wolfensberger J.R. en Emmen E. ETH
3659 Aanschouw het land Kanaän. Een reis door Palestina, het land van de Bijbel. Hoevers A. BCUL
3660 De Nederlandsche Geloofsbelijdenis Koopmans J. SYMB
3661 De Tabernakel Binnendijk Henk BKEN
3662 De ouderdom der aarde Sizoo G.J., Fliert J.R. van de. Koene C.P., Verseveldt J. e.a. WETN
3663 De psychonauten zijn geland. Een studie over de machten die de mensheid in toenemende mate gaan sturen in een richting van een totalitaire wereld, maar ook de formulering van een antwoord Matzken R.H. PSYC
3664 Hoog bezoek Wielenga D.K. Jzn. HRON
3665 Bizondere Canoniek Van de boeken van het Nieuwe-Testament Deel I Historische Boeken Greijdanus S. Bizondere Canoniek Deel I CANN
3666 Bizondere Canoniek Van de boeken van het Nieuwe Testament Deel II Brieven-Openbaring Greijdanus S. Bizondere Canoniek Deel II CANN
3667 Nadenken over de tijd Popma K.J. Christelijk perspectief Deel VIII. FIL
3668 Israël niet te vergeten Joodse volk en kerk in bijbels licht Boer R.Th. de GESC
3669 Bijbelsche Aardrijkskunde Zuylen H. van GESC
3670 Symbool en werkelijkheid Godsdiensthistorische studiën Kristensen W. Br. RELI
3671 3 x 10 jaren Jelburg. Mout G. SOC
3672 Vrede op aarde De Messiaanse vrede in bijbels perspectief. Baarlink H. Exegetische studies Deel 2. EX
3673 Het raadsel van ons leven Het grote ontwaken I Bavinck J.H. FIL
3674 Uitverkiezing Miranda E. de DOGM
3675 Het Gods- en mensbegrip in de theologie van Wolfhart Pannenberg Brinkman M. E. DOGM
3676 Uw deel in dit leven Vragen rondom Verloving en Huwelijk Dupuis, P.J. F. SOC
3677 Uw deel in dit leven Liefde, Huwelijk en Gezin Dupuis, P.J. F. ETH
3678 Wie was Jezus werkelijk? Berger K. CHRM
3679 Samen het leven in Scheurer Joh.H. ETH
3680 Jong in het volle leven Scheurer Joh.H. ETH
3681 Karakterbeelden van het Lijdenstooneel Koetsveld C. van CEz. CHRM
3682 De Dordtsche leerregelen Bos T. SYMB
3684 Karakter en aanleg in verband met het ongeloof Psychologie van de twijfel Rümke H.C. PSYC
3685 Spoorzoeken in de bonte wereld van geloven en denken Gelder B. van STRM
3686 Van eeuwige dingen gedachten en schetsen Ulfers S. POIM
3687 Man en vrouw In een revolutionaire tijd Aalders W. ETH
3688 Christus en de wereld Enkele referaten Graaf S. G. de FIL
3689 Nietzsche Graaff F. de PSYC
3690 Psychotherapie en evangelieverkondiging Outler A. C. PSYC
3691 Het sociale vraagstuk bij het licht van Gods Woord Sikkel J.C. Uit den schat des woords 12 ETH
3692 De kerk in het leven en denken van Newman Pol W.H. van de BIO
3693 Kerk en Israël .. en politiek. een gereformeerde bezinning en gezamenlijke praktijk Burg L.J. van der Verkenning en bezinning SOC
3694 Reformatorische maatschappijkritiek Woldring H.E.S. , Kuiper D.Th. FIL
3695 De gereformeerde vroomheid volgens Calvijn Doumergue E. VERB
3696 De numeruswisseling in het boek Deuteronomium Hospers J. H. HRO
3697 Het koninkrijk Gods bij Paulus Westerink H.J. HRN
3698 Het lied der schepping Bettex F. HRO
3699 De dood van Jezus van Nazareth in het licht van geschiedenis en rechtspraak Vries W. de HRN
3700 De bergrede. Utopie of program? Lapide Pinchas JOD
3701 Gods Woord in het studentenleven Graaf S.G. de, Bavinck J.H., Gaay Fortman W.F. de, Smitskamp H. e.a. POIM
3702 Remonstrantse toetsen Bouman S. en Kuiper E.J. STRM
3703 Cyprianus Meulenberg L.F.J. STRM
3704 Julianus de afvallige Het leven van een verbitterde keizer Aalders G.J. D. STRM
3705 De nachtgezichten van Zacharia Douma J. HRO
3706 De zin der geschiedenis en de leiding Gods in de historische ontwikkeling Dooyeweerd H. GESC
3707 Nederland 's Geestesmerk Huizinga J. GESC
3708 Kirchenväter Ketzer und Konzilen Echternach H. KGO
3709 Was ist kirchengeschichte Chambon J. KG
3710 Der Ansatz der Theologie Philipp Melanchthons Neuser W.H. DOGM
3711 Die Predigt als Plädoyer Adloff K. HOM
3712 C. Olevianus und B. Ursinus Deel 8 Baum J.W. u.a. Leben und ausgewählte Schriften der Väter 8 MISS
3713 Die Freude Gottes Gollwitzer H.